Prokura i jej rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prokura i jej rodzaje - strona 1 Prokura i jej rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

01.12.2010 Wykład 10 Procura - pełnomocnictwo Prokura jest to najszerszy rodzaj pełnomocnictwa, które może udzielić jedynie przedsiębiorstwo wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego osobie fizycznej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych. Udzielenie prokury oznacza, że prokurent może dokonywać wszelkich czynności prawnych, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokury nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Prokurent jednakże bez wyraźnego upoważnienia nie może zbyć przedsiębiorstwa, oddać przedsiębiorstwa do korzystania lub w dzierżawę innemu podmiotowi oraz zbywać nieruchomości przedsiębiorstwa. Udzielenie prokury wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest wypisywane do KRS. Rodzaje prokury: Jednoosobowe (samoistna), gdzie każdy prokurent występuje samodzielnie Łączna, gdzie dla skuteczności działań prokurenta wymagane jest współdziałanie dwóch lub więcej prokurentów Oddziałowa, którą udziela się tylko do zakresu czynności wpisanych w KRS do zakresu działania oddziału. Prokurent nie może powoływać dalszych prokurentów, ale może powoływać pełnomocników do określonych czynności lub czynności rodzajowych. Ustanie prokury: Poprzez odwołanie, co może nastąpić w każdym czasie Poprzez śmierć prokurenta W momencie przekształcenia przedsiębiorcy,…… likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru. Przedawnienie roszczeń Przedawnienie roszczeń to sytuacja związana z upływem czasu, który wywołuje skutki prawne pomiędzy stronami. Po upływie wskazanego w ustawie terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia. Przedawnione roszczenie jednak nie wygasa, a ewentualnie spełnione nie podlega zwrotowi. Terminy przedawnienia wynoszą co do zasady 10 lat, z tym że w niektórych sytuacjach mogą być krótsze np. roszczenie w stosunkach gospodarczych przedawniają się z upływem 3 lat, ze świadczeń powtarzanych (np. czynsze, alimenty) - 3 lata, roszczenia z umowy o dzieło bądź o zapłatę z umowy sprzedaży profesjonalnej - 2 lata. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane umową stron i liczą się od dnia wymagalności roszczenia. Przerwanie biegu przedawnienia następuje na skutek wniesienia sprawy o roszczenie do sądu albo na skutek uznania roszczenia przez dłużnika. Po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo. Zawieszenie biegu przedawnienia to sytuacja, gdy bieg przedawnienia się nie rozpoczyna, a ewentualnie rozpoczęty ulega wstrzymaniu na skutek określonej przeszkody. Po ustaniu przeszkody termin biegnie nadal.

(…)

… na skutek określonej przeszkody. Po ustaniu przeszkody termin biegnie nadal.
Przeszkody to:
pozostawanie pod władzą rodzicielską co do roszczeń dzieci do rodziców
co do wzajemnych roszczeń nałożonych na czas trwania małżeństwa
inne usprawiedliwione sytuacje, gdy uprawniony nie mógł dochodzić roszczenia

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz