Projektowanie pomostów z drewna sprężonego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie pomostów z drewna sprężonego - strona 1 Projektowanie pomostów z drewna sprężonego - strona 2 Projektowanie pomostów z drewna sprężonego - strona 3

Fragment notatki:

Projektowanie pomostów z drewna sprężonego
Projektowanie pomostów sprężonych jest względnie proste po przyjęciu założenia, że obciążenie kołem pojazdu rozkłada się na szerokości kilku sąsiednich bali. Wte­dy pomost pracuje jak belka i w związku z tym konieczne jest sprawdzenie naprę­żeń normalnych od zginania oraz ugięć. Problem ścinania można pominąć,
W odróżnieniu od konstrukcji wykonanych z innych materiałów, w tym przy­padku bardzo istotne jest dokonanie wyboru właściwego gatunku i klasy drewna, określenie układu warstw oraz obliczenie modułu odkształcalności poprzecznej dla systemu warstwowego sprężonego poprzecznie. Specyficznym dla pomostów sprężonych problemem jest obliczenie rozstawu i przekroju prętów sprężających i panującej w nich siły sprężającej, a także zaprojektowanie systemu zakotwienia.
Przykładowe szerokości konstrukcyjne według [36] zestawiono w tablicy 6-1. Do określenia szerokości tarcicy przyjęto obciążenie pojazdem HS 20-44 wg AASHTO [286], co w przybliżeniu można przyrównać do obciążenia kl. C wg PN-85/S-10030.
Wyznaczenie wskaźnika wytrzymałości W i momentu bezwładności przekroju I odbywa się przy pomocy znanych wzorów z uwzględnieniem zmniejszającego współ­czynnika materiałowego C.
W ujęciu norm polskich [209] oraz [31 przy porównywaniu naprężeń z wytrzy­małością obliczeniową koniecznie jest przemnożenie tej wytrzymałości przez współ­czynnik korekcyjny m.
Kolejnym etapem projektowania jest określenie rozstawu i przekroju prętów sprężających oraz określenie siły sprężającej.
Odstęp prętów sprężających musi być tak dobrany, aby spowodować powstanie wymaganych, jednolitych naprężeń ściskających w obszarach przyległych do stref poddawanych obciążeniu przez koła pojazdu. Przy rozmieszczaniu prętów spręża­jących należy również uwzględnić możliwość konfliktu z innymi elementami kon­strukcyjnymi takimi jak np. słupki poręczy.
Przykładowe odstępy prętów sprężających w zależności od ich średnicy oraz grubości pomostu podano w tablicy 6-3 [36].
W pracy [187] przedstawiono wyniki analiz na temat wpływu cyklicznych zmian temperatury otoczenia, a co za tym idzie i konstrukcji pomostu sprężonego na wielkość sił sprężających w prętach stalowych uwzględniając jednocześnie zmien­ność wilgotności drewna i różnice w odkształcalności termicznej drewna i stali. Największe straty sił były w najniższej temperaturze (34,4°C) przy wilgotności drewna w pomoście powyżej 30%. Natomiast spadki wartości malały wraz ze spadkiem zawilgocenia drewna. Stwierdzono również, że wartość siły sprężającej powracała do pierwotnej wartości po ociepleniu się do pierwotnej temperatury (montażu). Trudno jest jednoznacznie określić, czy większy wpływ na zmniejszenie wartości siły sprężającej ma zmiana zawilgocenia czy też zmiana temperatury. W warun­kach polskich należy brać pod uwagę zagadnienia rozpatrywane w [50] oraz PN-EN 1991-1-5 [215]. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz