Program Leniency w prawie Unii Eurpoejskiej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program Leniency w prawie Unii Eurpoejskiej - strona 1 Program Leniency w prawie Unii Eurpoejskiej - strona 2

Fragment notatki:


Program LENIENCY w prawie UE Założenia, na których opiera się program leniency są zbliżone do ratio legis instytucji świadka koronnego w prawie karnym. („świadkiem koronnym jest sprawca, który przyjął propozycję w
zakresie ścigania i ukarania za popełniony przez niego czyn przestępczy, poczynioną mu przez
organy ścigania w zamian za ujawnienie jego wiedzy o pozostałych uczestnikach przestępstwa i ich
udziale w nim”) KE jeszcze przed formalnym ogłoszeniem programu leniency łagodniej traktowała
przedsiębiorstwa, które współpracowały z nią w trakcie postępowania.
W 1996 r. Komisja wydała pierwsze Obwieszczenie dotyczące programu, po nim w 2002 wydano
kolejne. Następnie w 2006 r. w kolejnym Obwieszczeniu Komisji w sprawie zwalniania z grzywien
i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych doprecyzowano przesłanki, od których spełnienia
uzależnione jest możliwość skorzystania z programu łagodniejszego traktowania: rozbudowano
mechanizmy poufności informacji przekazywanych przez „skruszonych” oraz wprowadzono system
poświadczania kolejności składania wniosków.
ODSZKODOWANIE ZA SZKODY WYRZĄDZONE NA SKUTEK NARUSZENIA UNIJNEGO
PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO
Z zakazu porozumień ograniczających konkurencję wynikają bezpośrednio prawa dla podmiotów
indywidualnych. Każda osoba jest uprawniona żądać naprawienia poniesionej szkody, która została
jej wyrządzona przez umowę lub zachowanie mogące zakłócić lub ograniczyć konkurencję, gdy
między tą szkodą a porozumieniem lub praktyką zakazanymi przez art. 101 TFUE istnieje związek
przyczynowo - skutkowy. Tę samą zasadę znajdujemy w art. 47 Karty Praw Podstawowych: Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem. SANKCJA NIEWAŻNOŚCI
35
Zgodnie z art. 101 ust. 2 Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artykułu są nieważne z mocy prawa. Pojęcie nieważności odnosić można jedynie do czynności konwencjonalnych. Sankcja ta może dotyczyć czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego i decyzji administracyjnych. Sankcja nieważności może dotyczyć tylko części umowy, a stwierdzenie tego należy do
prawodawcy krajowego. I tak np. w polskim kodeksie cywilnym reguluje to art. 58 &3: Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Porozumienie nieważne ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz