Prognozowanie w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie w przedsiębiorstwie - strona 1 Prognozowanie w przedsiębiorstwie - strona 2 Prognozowanie w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

I Prognozowanie - przewidywanie kształtowania się (predykcja) zjawisk i procesów gosp. W przyszłości. Prognozowanie - to przewidywanie przyszłych zdarzeń na podstawie informacji o przeszłości. P. może być racjonalne i nieracjonalne. Z przewidywaniem nier acjonalnym mamy do czynienia wtedy gdy w procesie wnioskowania w przyszłość korzysta się z różnego rodzaju wróżb i proroctw, które nie koniecznie muszą być fałszywe. W ramach p. racjonalnego wyróżniamy przewidywania: zdrowo-rozsądkowe i naukowe. Z przewidywaniem zdrowo-rozsądkowym mamy do czynienia gdy wnioskowanie jest oparte na doświadczeniu bez użycia reguł nauki (np. przewidywanie dotyczące wielkości sprzedaży, czy przewidywania pogody przez górali). O przewidywaniu naukowym mówimy wtedy gdy w procesie wnioskowania w przyszłość korzystamy z reguł nauki. Racjonalne naukowe przewidywanie przyszłości określamy mianem prognozowania. Na gruncie pojęcia prognozowania wyróżnia się różnorodne def. prognozy. Def. Kazimierza Secomskiego Prognozami nazywa się oparte na naukowych podstawach i mające kompleksowy charakter przewidywania najbardziej prawdopodobnego przebiegu zjawisk. Def. Zdzisław Hellwig. Prognoza - każdy sąd którego prawdziwość jest zdarzeniem losowym przy czym prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest znane i wystarczająco duże dla celów praktycznych. Tego rodzaju prognozę Hellwig nazywa prognozą statystyczną.
Def. Zbigniew Pawłowski - jest zwolennikiem prognozy jako sądu o przyszłości. Wyróżnia on dwa terminy związane z wnioskowaniem w przyszłość:
P REDYKCJA - ogół zasad i metod wnioskowania o przyszłości na podstawie modelu ekomonetrycznego opisującego określone zjawisko ekonomiczne. PROGNOZA konkretny wynik tego procesu wnioskowania.
Def. A.Zaliaś - reprezentuje on również powyższy pogląd.
/całość w wersji do ściągnięcia/ Def. Maria Cieślak Uważa że zróżnicowanie definicji prognozy jest usprawiedliwione różnorodnością sytuacji prognostycznych, celów i metod badania. Definicje prognozy autorka ujmuje szeroko określające w jej podstawie właściwości: -prognoza jest formułowana w oparciu o dorobek nauki
-prognoza jest stwierdzeniem weryfikowanym empirycznie
-prognoza jest stwierdzeniem odnoszącym się do przyszłości
- prognoza nie jest stwierdzeniem stanowczym ale akceptowanym
PROGNOZA odnosi się do określonego obiektu (kraj, region, przedsiębiorstwo). Zjawiska mogą być opisywane za pomocą jednej zmiennej (zjawiska proste- wydobycie węgla w Bogdance) lub wielu zmiennych (zjawiska złożone- gęstość zaludnienia) Za najbardziej skomplikowane uważa się prognozowanie zjawisk i procesów społ-gospodarczych. Są one bowiem uwarunkowane czynnikami

(…)

… założenia dotyczące teorii prognozy ekonometrycznej.
1)występuje stabilność relacji strukturalnych modelu w czasie (model nie zmienia postaci analitycznej)
2)składnik losowy ma stały rozkład w czasie
3)znane są wartości zmiennych objaśniających modelu w okresie prognozowanym
4)model można ekstrapolować poza jego dziedzinę
Przy konstruowaniu prognozy za pomocą modelu ekonometrycznego prognoza przyjmuje postawę pasywną tzn. że czynniki oddziałujące na zmienną objaśnianą w przeszłości będą również oddziaływały w przyszłości.
Aby model ekonometryczny mógł być wykorzystywany do celów prognozowania musi być modelem dobrym tzn. dobrze dopasowanym do danych empirycznych.
Mierniki dopasowania
1)współczynnik zmienności resztowej
WZÓR 2
2)współczynnik zbieżności (indenterminacji) Φ² WZÓR 3
3)współczynnik
… modelu, zbiór zmiennych objaśniających modelu jak i wartość parametrów modelu nie ulegają dezaktualizacji
3)znane są wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym (T) Zmienne te można ustalić na podstawie:
-planu
-ekstrapolacji trendów -zbudowanych modeli ekonometrycznych dla każdych zmiennych objaśniających 4)rozkład czynnika losowego modelu nie ulega zmianom w czasie
5)dopuszczalna jest eksploatacja zmiennych objaśniających poza zaobserwowany w próbie obszar zmienności
PREDYKTOR - to narzędzie do budowy lub konstrukcji prognoz .
ZASADY prognozowania ilościowego
Prognozy empiryczne opierają się na danych pochodzących z przeszłości i są w odpowiedni sposób przetwarzane np. budowa modelu ekonometrycznego, budowa trendu, i są wykorzystywane do budowy prognozy. Sposób przejścia od przetworzonych…
… jest przez tendencję rozwojową (trend) przez wahania sezonowe i przez wahania przypadkowe.
Podstawą analizy dynamiki zjawisk są szeregi czasowe. Możemy rozpatrywać różne techniki prognozowania w oparciu o szeregi czasowe. Szereg nie zawiera trendu
Jeśli w szeregu czasowym nie ma wyraźnego trendu to do prognozowania wykorzystujemy modele średniej ruchomej prostej lub średniej ruchomej ważonej
WYKŁAD I
WYKŁAD II…
… lub nakładów z roku t z punktu widzenia roku bazowego
b) procentu składanego FV = CFt (1+r) n-t n-t - odcinek czasu od poniesienia nakładu do osiągnięcia punktu bazowego r - stopa % kapitalizacji- jakie jest tempo wzrostu nominalnej wartości przepływów od okresu t do punktu czasowego n 2. analiza dowód - ryzyko
Mając poziom średniej możemy oczekiwać określonej stopy zwrotu. RYZYKO- możliwość nie uzyskania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz