Produkcja pomocnicza, kalkulacja kosztów - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkcja pomocnicza, kalkulacja kosztów - zadania - strona 1 Produkcja pomocnicza, kalkulacja kosztów - zadania - strona 2 Produkcja pomocnicza, kalkulacja kosztów - zadania - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 1 - PRODUKCJA POMOCNICZA. W jednostce gospodarczej do produkcji pomocniczej zalicza się dwa wydziały: kotłownię i wydział remontowy. Kotłownia ogrzewa pomieszczenia budynku administracyjnego oraz halę produkcyjną. Ogrzewana powierzchnia wynosi: budynek administracyjny 500 m2, hala produkcyjna 1500 m2. Wydział remontowy dokonuje remontów, napraw, konserwacji budynków, maszyn produkcyjnych, środków transportu. Ewidencja analityczna do konta 530 Koszty produkcji pomocniczej jest prowadzona z podziałem na wydziały pomocnicze. Do konta Wydział Remontowy prowadzona jest ewidencja analityczna z podziałem na poszczególne zlecenia remontowe (zadania). Koszty robocizny pracowników Wydziału Remontowego są rozliczane proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych na rzecz poszczególnych zleceń remontowych. W bieżącym okresie Wydział Remontowy realizował 4 zlecenia remontowe: zlecenie 1 - naprawa w budynku administracyjnym, zlecenie 2 - naprawa i konserwacja linii produkcyjnej (zalicz. do kosztów stałych), zlecenie 3 - wykonanie napraw samochodów działu handlowego, zlecenie 4 - wykonanie remontu Kotłowni (tzw. świadczenie wzajemne).
Zaksięgować operacje gospodarcze:
Wydano materiały z magazynu (wystawiono dokument RW) wg cen rzeczywistych 200, zużycie materiałów zgodnie z rozdzielnikiem dotyczy:
materiały bezpośrednie 100,
materiały na potrzeby produkcji pomocniczej 100, w tym kotłownia 40, wydział remontowy 60 (w tym zlecenie remontowe nr 1: 20, nr 2: 20, nr 3: 10, nr 4: 10).
Wpłynęła od dostawcy ALFA faktura dotycząca zakupionych części, materiałów. wartość netto 50
VAT 22% 11
brutto 61
Faktura jest opisana przez Kierownika Wydziału Remontowego i zawiera rozdzielnik kosztów:
koszty zlecenia remontowego nr 1: 20
koszty zlecenia remontowego nr 3: 30
Naliczono wynagrodzenia i sporządzono listę płac brutto oraz rozdzielnik wynagrodzeń. Suma wynagrodzeń brutto 180 dotyczyła:
pracowników produkcji podstawowej (koszty bezpośrednie produkcji) 80;
pracowników wydziałów podstawowych - koszty pośrednie stałe 40;
pracowników wydziałów pomocniczych 60, w tym: Kotłownia 10, Wydział Remontowy 50. Kierownik Wydziału Remontowego przedłożył podpisane zestawienie godzin pracy przepracowanych przez dział na potrzeby poszczególnych zleceń remontowych: zlecenie 1: 100 godz.,  zlecenie 2: 200 godz., zlecenie 3: 100 godz., zlecenie 4: 100 godz.
Koszt na 1 godz. = 50 / 500 godz. = 0,1
zlecenie 1: 100 godz. x 0,1 = 10
zlecenie 2: 200 godz. x 0,1 = 20
zlecenie 3: 100 godz. x 0,1 = 10
zlecenie 4: 100 godz. x 0,1 = 10


(…)

…” znajdowały się następujące zapisy:
Pozycje kalkulacyjne
Koszty okresu Ko Remanent początkowy kosztów Rp
Razem koszty produkcji Rp+Ko
Materiały bezpośrednie
5 760
1800
7 560
Płace bezpośrednie
2 520
450
2 970
Koszty wydziałowe
6 120
990
7 110
RAZEM KOSZTY
14 400
3 240
17 640
Remanent początkowy produkcji w toku wynosił 300 szt. wyrobów przetworzonych w 80%. Remanent końcowy stanowił zaś 200 szt. wyrobów…
… Remanent początkowy kosztów Rp
Razem koszty produkcji Rp+Ko
Materiały bezpośrednie
16 000
12 600
28 600
Płace bezpośrednie
7 000
3 600
10 600
Koszty wydziałowe
5 600
3 000
8 600
RAZEM KOSZTY
28 600
19 200
47 800
Remanent początkowy produkcji w toku wynosił 1000 szt. wyrobów przetworzonych w 60%. Remanent końcowy stanowił zaś 800 szt. wyrobów przetworzonych w 25%. Do magazynu przekazano 1800 szt. wyrobów…
… wyrobów gotowych, zaś remanent produkcji toku stanowił 50 sztuk przerobionych w 25%.
Polecenie: Należy dokonać wyceny produkcji gotowej i nie zakończonej metodą średniej ważonej.
KALKULACJA PODZIAŁOWA ZE WSPÓŁCZYNNIKAMI
Zadanie 9.
Firma X produkuje masowo dwa rodzaje opakowań do ciasta: A - o pojemności 200 oraz B - o pojemności 300 g. W ciągu bieżącego okresu wyprodukowano 10 200 opakowań o pojemności…
… 000
(1b) 7 500
KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Z REMANENTEM KONCOWYM PRODUKCJI NIE ZAKOŃCZONEJ
Zadanie 1.
Przedsiębiorstwo produkcyjne „ALFA” zajmuje się wytwarzaniem jednego rodzaju nieskomplikowanych wyrobów w postaci cegieł. Jednostkowy koszt wytworzenia jest ustalany w przedsiębiorstwie w wyniku podzielenia poniesionych kosztów w danym miesiącu przez ilość wytworzonego wyrobu w okresie. W bieżącym…
… 200 g oraz 4 000 pudełek o pojemności 300 g. Koszty produkcji są proporcjonalne do pojemności pudełek. Przedmiotem kalkulacji jest 100 pudełek każdego rodzaju.
W ciągu miesiąca poniesiono następujące koszty produkcji:
Materiały bezpośrednie 8 100 zł
Płace bezpośrednie 3 240 zł
Koszty wydziałowe 2 268 zł
Razem koszty 13 608 zł
Polecenie: Proszę skalkulować koszt wytworzenia wyrobów A i B.
Zadanie 10…
… podstawowej 60.000;
produkcji pomocniczej 15.000;
administracji ogólnej 25.000.
Zużycie materiałów wg zestawienia asygnat RW wg cen rzeczywistych wyniosło 300.000 i zgodnie z rozdzielnikiem dotyczy:
produkcji podstawowej 200.000 (w tym zlec. I - 95 000; zlec. II - 65 000; zlec. III - 40 000);
wydziałów produkcji podstawowej 40.000;
produkcji pomocniczej 30.000;
administracji ogólnej 20.000;
opakowań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz