Procesy jednostkowe w ochronie środowiska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy jednostkowe w ochronie środowiska - wykład - strona 1 Procesy jednostkowe w ochronie środowiska - wykład - strona 2

Fragment notatki:

OPERACJE (PROCESY) JEDNOSTKOWE W OCHRONIE  Ś RODOWISKA    W każdej technologii zachodzi konieczność uwzględnienia, obok  czynników o  charakterze fizycznym i chemicznym, czynników ekonomicznych .  Wzgl ę dy natury prawnej  muszą być także brane pod uwagę przez technologa np.  prawo patentowe .  Nie bez znaczenia są m. in. i takie zagadnienia jak:  ochrona wód i krajobrazu,  wymogi ustawodawstwa pracy itp.  Te wszystkie elementy uj ę te zostały w zasadach technologicznych.  Grupuje się je  wg następujących zagadnień:  ·  Najlepszego wykorzystania surowców  ·  Najlepszego wykorzystania energii  ·  Najlepszego wykorzystania aparatury  ·  Umiaru technologicznego.  Przy wytwarzaniu dowolnego produktu (np. technologia chemiczna)  zwykle mamy  do czynienia z jednym (często bardzo skomplikowanym) procesem chemicznym.  Pozostałe czynno ś ci to fizyczne operacje przygotowawcze : transport, mielenie,  sortowanie, dozowanie, rozdrabnianie, ekstrakcja, destylacja itp.  Te operacje wymagają więcej urządzeń i sprawiają w ruchu więcej kłopotów niż sama np.  reakcja chemiczna, chociaż jej prawidłowy przebieg ma istotny wpływ na „produkt finalny”.  Już od 1923 roku (w Ameryce) wydzielono dyscyplinę–  in ż ynieria chemiczna  a także  określono wszelkie procesy o charakterze fizycznym i fizykochemicznym jako  operacje  jednostkowe.  Z czasem wyróżniono  in ż ynieri ę  procesow ą (lata 50-te 20 wieku).  In ż ynieria procesowa  jest  nauk ą  o zjawiskach natury fizycznej i chemicznej ,  zachodzących w aparaturze o różnej wielkości, od laboratoryjnej począwszy aż do  przemysłowej włącznie.  Zjawiska te, przebiegaj ą ce niezale ż nie od siebie, tworz ą  procesy ,  charakterystyczne dla przemysłu chemicznego, przemysłów pokrewnych np. spożywczego,  węglowego i inne oraz dla ochrony środowiska.  W wyniku tych procesów  surowce wprowadzane do aparatury ulegaj ą  przetworzeniu na produkty  o wymaganej czystości.  Metody produkcji wielu zwi ą zków chemicznych  można przedstawić w sposób  uproszczony w postaci  schematów blokowych , z czego centralną pozycję zajmuje  blok  reakcji chemicznej , w którym powstaje nowy związek, będący zasadniczym produktem  metody.  Z blokiem reakcji chemicznej współpracują:  blok przygotowania surowców  oraz  blok wyka ń czania produktów .  W pierwszym z nich stosowane są przede wszystkim  procesy oczyszczania  surowców , a w drugim  procesy oddzielania produktu głównego od produktów  ubocznych  reakcji.  Procesy jednostkowe zwane równie ż  operacjami jednostkowymi, 

(…)

… ciał na odległość
· zmiana temperatury i stanu skupienia substancji
· zmiana kształtu ciała stałego
· rozdzielenie mieszanin i roztworów ciał stałych, ciekłych i gazowych
· mieszanie ciał stałych i gazowych.
Podział procesów jednostkowych:
· Dynamiczne: transport, rozdrabnianie, flotacja, odpylanie, sedymentacja, filtracja,
wirowanie, mieszanie,
· Cieplne: chłodzenie i grzanie, skraplanie i wrzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz