Procesy endogeniczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy endogeniczne - wykład - strona 1 Procesy endogeniczne - wykład - strona 2 Procesy endogeniczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

21.Procesy endogeniczne (wywołane przez czynniki wewnętrzne) Diastrofizm - ogół procesów prowadzących do mechanicznych odkształceń skorupy ziemskiej. Przyczyna : ruchy tektoniczne prowadzące do powstania naprężeń w litosferze Źródło : procesy zachodzące w płaszczu Ziemi a)pionowe i poziome ruchy skorupy ziemskiej b)ruchy orogeniczne Rodzaje deformacji: a)nieciągłe- takie, przy których doszło do przerwania ciągłość warstw *uskoki-miejsca zerwania ciągłości warstw z przemieszczeniem w zależności od kierunku przemieszczenia skrzydeł uskoku. Wyróżnia się uskoki: -normalne- powierzchnia uskoku jest nachylona w kierunku skrzydła zrzuconego -odwrócone- powierzchnia uskoku jest nachylona w kierunku skrzydła wiszącego -przesuwcze- charakteryzujące się przemieszczeniem skrzydeł w kierunku poziomym b)ciągłe- takie, przy których ciągłość skał, warstw nie ulega przerwaniu *fałdy *antyklinoria *synklinoria *płaszczowiny Fałdy - struktura składająca się z dwóch podstawowych elementów *antykliny( siodła)- w której warstwy są wygięte ku górze *synkliny( łęku) - w której warstwy są wygięte ku dołowi *skrzydło- część synkliny lub antykliny będąca zespołami warstw nachylonymi w jednym kierunku. W fałdzie skrzydło antykliny jest jednocześnie skrzydłem synkliny *przegub- miejsce, w którym jedno skrzydło przechodzi w drugie Fałdy klasyfikacja: - ze względu na geometrię: stojące, leżące, pochylone, obalone, przewalone Struktura o rozmiarach ponadregionalna. Zespół wygiętych warstw: a)antyklinorium- kopułowato b)synklinorium- nieckowato
Płaszczowiny- zespół skał oderwanych od macierzystego podłoża; przemieszczonych na znaczne odległości i nasunięcia na inne skały Cios- zbiór spękań w skałach o określonym uporządkowaniu geometrycznym: *odstępy między spękaniami są większe niż miąższość ławic *spękania tworzą systemy, zespoły
Cios powstaje w różnych polach naprężeń, których geneza może być: termiczna lub tektoniczna
Cios termiczny- system spękań w skałach magmowych powstały na skutek stygnięcia lawy lub magmy i towarzyszącej temu stygnięciu zmianie objętości ( kurczeniu)
Cios słupkowy (najpowszechniejszy)- zespół przylegających do siebie wielobocznych słupków, np. Wyspa Staffa i Droga Olbrzymów
Cios tektoniczny- system spękań powstały na skutek działań naprężeń tektonicznych; często występują dwa lub więcej zespoły spękań przecinające się pod kątem prostym lub ostrym
22. Trzęsienia Ziemi - efekt nagłych przemieszczeń mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej lub górnego płaszcza Ziemi. Przemieszczenie mas skalnych powoduje powstawanie drgań, które rozchodzą się w postaci fal sprężystych, a odczuwalne są na powierzchni w postaci wstrząsów


(…)

… Ziemi - efekt nagłych przemieszczeń mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej lub górnego płaszcza Ziemi. Przemieszczenie mas skalnych powoduje powstawanie drgań, które rozchodzą się w postaci fal sprężystych, a odczuwalne są na powierzchni w postaci wstrząsów
I Hipocentrum- miejsce, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne (ognisko trzęsienia Ziemi)
II Epicentrum- punkt na powierzchni Ziemi, do którego fale sejsmiczne docierają najszybciej (punkt leżący bezpośrednio nad hipocentrum)
III Izosejsty- linie łączące punkty o jednakowym natężeniu wstrząsu
Trzęsienia Ziemi- pomiary W celach określenia siły trzęsienia Ziemi stosuje się: - skalę intensywności Mercallego(12-sto stopniowa); oparta jest na ocenie szkód wyrządzonych w trakcie trzęsienia - skalę wielkości Richtera [magnitudy]; pozwala ocenić…
… eksplozywne) BUDOWA WULKANU °stożek wulkaniczny °stożki pasożytnicze °komin wulkaniczny (Diabelska baszta, USA, Wyoming- pozostałości kominu wulkanicznego) °kaldera °komora magmowa WULKANIZM - produkty W trakcie erupcji wulkanicznych na powierzchnię Ziemi wydostają się: lawa gazy i pary materiały piroklastyczne Lawa- ze względu na zawartość krzemionki: lawy kwaśne- o niższej temperaturze krzepnięcia, dużej…
… się:
Warstwy popiołów, Santorini
Bomby wulkaniczne
Lapille i piaski wulkaniczne
Popioły wulkaniczne
Skały piroklastyczne (brekcja wulkaniczna) Skały piroklastyczne (pumeks) Skały piroklastyczne (tuf) Kapaolacja (piroklastyki), Turcja Skutki erupcji wulkanicznych
Wylewy lawy, powstanie potoków lawowych
Gorące popioły wulkaniczne
Gazy
Spływy błotne (lahary)
Trzęsienia ziemi
Spływy materiału piroklastycznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz