Procesy endogeniczne-opracowanie - Trzęsienia ziemi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy endogeniczne-opracowanie - Trzęsienia ziemi - strona 1

Fragment notatki:

Procesy endogeniczne -ich źródłem są siły wewnętrzne, objawiają się na powierzchni skorupy ziemskiej w postaci: 1)TRZESIENIA ZIEMI: nagłe przemieszczenie pionowe i poziome w obrębie skorupy ziemskiej. A)TEKTONICZNE-spowodowane przesuwaniem się skał wzdłuż uskoków. Najczęsciej związane z ruchami górotwórczymi. B)WULKANICZNE-wywołane wybuchami wulkanów. C)ZAPADLISKOWE- powstają w skutek obrywania się dużych mas skalnych, zawalenia się podziemnych jaskiń, wyrobisk górniczych itp. Mają charakter lokalny. HIPOCENTRUM-miejsce, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne; EPICENTRUM- punkt na powierzchni ziemi Ziemi, do którego najszybciej dochodzą fale sejsmiczne.
2)PLUTONIZM- przemieszczenie się magmy w podłożu skorupy ziemskiej oraz jej intrudowanie w ową sksorupę. Magma, która wdarła się do skorupy nosi nazwę intruzji. Intruzje mogą być zgodne - żyły pokładowe, lakkolity, i niezgodne- batolity. 3)WULKANIZM - wydobywanie się magmy i materiału piroklastycznego na pow. Ziemi. Ekstruzja utworów wulkanicznych nastepuje pod wpływem działalności gazów - wulkany eksplozywne, albo przemieszczeń w skorupie ziemskiej doprowadzających do wyciskania magmy nazewnątrz - wulkany efuzywne. Gdy materiały wulkaniczne wydobywają się z jednego otworu, krateru, mówimy o erupcji centralnej, w wyniku ktorej powstają pojedyncze wzniesienia; gdy lawa wylewa się spokojnie rozległymi szczelinami - erupcja linearna (powstają rozległe pokrywy wulkaniczne). 4) RUCHY GÓROTÓRCZE - objawiają sięalbo spiętrzeniem mas skalnych w postaci fałdów i płaszczowin - góry fałdowe, albo też pionowym przemieszczeniam mas skalnych wzdłuż uskoków - góry zrębowe. Powstawanie sfałdowań (dyslokacji ciągłych) związane jest z siłami poziomymi, działającymi na nagromadzone w geosynklinach, czyli w długich wąskich zapadliskach podmorskich. Osady gromadzące się na dnie geosynkliny występują najczęściej w postaci poziomych warstw. Warstwa może zalegac zgodnie lub niezgodnie. Zaleganie niezgodne nazywamy dyskordancją. Dyskordancja tektoniczna(kątowa) powstaje wskutek denudacyjnego zrównania powierzchni terenu uprzednio zaburzonego tektonicznie, a następnie osadzenia na niej poziomych warstw utworów młodszych. Dyskordancja erozyjna- spowodowana jest przerwą w sedymentacji osadów, podczas której górne partie skał ulegają erozji. Powtótrna sedymentacja tworzy warstwy o kontakcie niezgodnym. Dyslokacje ciągłe -w wyniku działania sił stycznych do powierzchni ziemi powstają deformacje tektoniczne polegające na plastycznym wygięciu warstw skalnych bez przerywania ich ciągłaści. Wygięcia te nazywamy fałdami. Fałd składa się z części wypukłej (antykliny) i wklęsłej (synkliny). Części boczne nazywamy skrzydłami.

(…)

…, powodują pęknięcia w skorupie ziemskiej oraz pionowe i poziome przesunięcia mas skalnych z przerwaniem ich ciągłości. Przykłady: szczeliny i uskoki. W skutek popękania i przesunięć sztywnych mas skalnych wzdłuż wielkich uskoków powstają góry zrębowe,schody, rowy tektoniczne.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz