Procesy endogeniczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy endogeniczne-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Geologia dynamiczna. Budowa Ziemi. Procesy endogeniczne (wulkanizm, plutonizm, trzęsienia Ziemi, ruchy górotwórcze, tektonika płyt).
Procesy endogeniczne - ich źródłem są siły wewnętrzne, objawiają się na powierzchni skorupy ziemskiej w postaci: 1). TRZESIENIA ZIEMI: nagłe przemieszczenie pionowe i poziome w obrębie skorupy ziemskiej. A).TEKTONICZNE - spowodowane przesuwaniem się skał wzdłuż uskoków. Najczęściej związane z ruchami górotwórczymi. B). WULKANICZNE - wywołane wybuchami wulkanów. C). ZAPADLISKOWE - powstają w skutek obrywania się dużych mas skalnych, zawalenia się podziemnych jaskiń, wyrobisk górniczych itp. Mają charakter lokalny. HIPOCENTRUM - miejsce, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne; EPICENTRUM - punkt na powierzchni Ziemi, do którego najszybciej dochodzą fale sejsmiczne. 2). PLUTONIZM: przemieszczenie się magmy w podłożu skorupy ziemskiej oraz jej intrudowanie w ową skorupę. Magma, która wdarła się do skorupy nosi nazwę intruzji. Intruzje mogą być zgodne - żyły pokładowe, lakkolity, i niezgodne - batolity. 3). WULKANIZM: wydobywanie się magmy i materiału piroklastycznego na pow. Ziemi. Ekstruzja utworów wulkanicznych następuje pod wpływem działalności gazów - wulkany eksplozywne, albo przemieszczeń w skorupie ziemskiej doprowadzających do wyciskania magmy na zewnątrz - wulkany efuzywne. Gdy materiały wulkaniczne wydobywają się z jednego otworu, krateru, mówimy o erupcji centralnej, w wyniku której powstają pojedyncze wzniesienia; gdy lawa wylewa się spokojnie rozległymi szczelinami - erupcja linearna (powstają rozległe pokrywy wulkaniczne). 4). RUCHY GÓROTÓRCZE: objawiają się albo spiętrzeniem mas skalnych w postaci fałdów i płaszczowin - góry fałdowe, albo też pionowym przemieszczeniami mas skalnych wzdłuż uskoków - góry zrębowe. Powstawanie sfałdowań (dyslokacji ciągłych) związane jest z siłami poziomymi, działającymi na nagromadzone w geosynklinach, czyli w długich wąskich zapadliskach podmorskich. Osady gromadzące się na dnie geosynkliny występują najczęściej w postaci poziomych warstw. Warstwa może zalegać zgodnie lub niezgodnie. Zaleganie niezgodne nazywamy dyskordancją. 5). TEKTONIKA PŁYT: Dyskordancja tektoniczna(kątowa) powstaje wskutek denudacyjnego zrównania powierzchni terenu uprzednio zaburzonego tektonicznie, a następnie osadzenia na niej poziomych warstw utworów młodszych. Dyskordancja erozyjna - spowodowana jest przerwą w sedymentacji osadów, podczas której górne partie skał ulegają erozji. Powtórna sedymentacja tworzy warstwy o kontakcie niezgodnym. Dyslokacje ciągłe - w wyniku działania sił stycznych do powierzchni ziemi powstają deformacje tektoniczne polegające na plastycznym wygięciu warstw skalnych bez przerywania ich ciągłości. Wygięcia te nazywamy fałdami.

(…)

… uskoków powstają góry zrębowe, schody, rowy tektoniczne. …
… osadów, podczas której górne partie skał ulegają erozji. Powtórna sedymentacja tworzy warstwy o kontakcie niezgodnym. Dyslokacje ciągłe - w wyniku działania sił stycznych do powierzchni ziemi powstają deformacje tektoniczne polegające na plastycznym wygięciu warstw skalnych bez przerywania ich ciągłości. Wygięcia te nazywamy fałdami. Fałd składa się z części wypukłej (antykliny) i wklęsłej (synkliny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz