Proces podejmowania decyzji - Metoda delficka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces podejmowania decyzji  - Metoda delficka - strona 1 Proces podejmowania decyzji  - Metoda delficka - strona 2 Proces podejmowania decyzji  - Metoda delficka - strona 3

Fragment notatki:

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI Definicja podejmowania decyzji Decyzją nazywamy dowolny wybór określonego sposobu organizacji układu działań. Jest ona uogólnieniem celu działań, analizy i oceny warunków wykonania zadań, planu i organizacji układu działań. Podejmowanie decyzji - jest aktem wyboru jednego wariantu spośród pewnego ich zestawu.
Typy decyzji Ze względu na strukturę i częstotliwość podejmowanych decyzji: Decyzje zaprogramowane - mające kompletną strukturę lub powtarzające się z pewną częstotliwością (albo i jedno, i drugie).
Decyzje nie zaprogramowane - o niezbyt wyraźnej strukturze, podejmowane znacznie rzadziej niż decyzje zaprogramowane.
Ze względu na stopień realizacji zakładanego celu działania: Decyzje idealne - decyzje podejmowane przy pełnej świadomości warunków ich realizacji, w pełni umożliwiające osiągnięcie zakładanego celu. “Idealne”, czytaj, abstrakcyjne, nierealne.
Decyzje optymalne (Do) to rozwiązania, dla których istnieje zespół kryteriów (zasad) pozwalających na porównanie pełnego ich zbioru, a wybrane rozwiązanie jest z punktu widzenia tych kryteriów (zasad) najlepsze ze wszystkich innych.
Decyzja satysfakcjonująca (Ds) - to rozwiązanie, dla którego istnieje zespół kryteriów i według których określone są minimalne warunki w ykonywania zadania , a wybranie go odpowiada tym wszystkim kryteriom.
Podejmowanie decyzji w warunkach pewności. Zachodzi, gdy decydent zna w akceptowalnym zakresie pewności dostępne możliwości (alternatywy) wyboru i związane z każdą z nich warunki.
Chara kterystyka: Przypadek rzadki.
Niskie niebezpieczeństwo podjęcia błędnej decyzji.
Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. Zachodzi, gdy decydent zna z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem dostępność poszczególnych możliwości (alternatyw) i związane z każdą z nich potencjalne korzyści i koszty.
Charakterystyka Najpowszechniejszy przypadek.
Należy trafnie określić prawdopodobieństwo korzyści i kosztów związanych z każdym wariantem.
Umiarkowane niebezpieczeństwo błędnej decyzji.
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Zachodzi, gdy decydent nie zna wszystkich możliwości (alternatyw), ryzyka związanego z każdą z nich ani ich prawdopodobnych konsekwencji.
Charakterystyka :
Większość poważnych decyzji podejmuje się w warunkach niepewności.
Potrzeba dużo informacji.
Podchodzić do sprawy logicznie i racjonalnie.
Duża rola intuicji, trafności sądu i doświadczenia.
Proces podejmowania decyzji

(…)

… - rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór “najlepszej” z nich i wprowadzenie jej w życie.
Uwaga:
“najlepsza decyzja” - to decyzja skuteczna, czyli zależna od sytuacji decyzyjnej.
Wobec tego to taka decyzja, która optymalizuje pewien zestaw czynników [kryteriów decyzji]: zyski, sprzedaż, dobrobyt pracowników, udział w rynku…
… będzie porównywanie rozwiązań alternatywnych. Pod pojęciem "żywotności ekonomicznej" rozumie się okres czasu, w którym racjonalnie należy oczekiwać uzysku korzyści z danego projektu inwestycji kapitałowych. Dla maszyn, urządzeń i wszelkiego typu obiektów technicznych żywotność ta to okres ich dostępności do momentu zepsucia się lub zniszczenia.
Żywotność ekonomiczna rozwiązań alternatywnych w ostateczności wyznacza…
…, politycznych itp.);
wymaga czasu jednocześnie poświęcanego przez wszystkich członków grupy.
Metoda “delficka” - sondaż opinii ekspertów
Zakłada ona zwrócenie się do grupy niezależnych od siebie ekspertów o opinię, wyrażoną w ich własnym imieniu. Zapewnić należy anonimowość poszczególnych opinii. Osoba koordynująca pracę grupy delfickiej zbiera odpowiedzi, wyciąga średnią i prosi ekspertów o kolejną prognozę…
… jest zdefiniowanie celu w kategorii działalności podstawowej, a jej kryterialnymi miernikami są: liczba roboczogodzin, motogodzin lub liczba innych wymiernych jednostek pracy. W przypadku, gdy działalność podstawowa polega na osiąganiu określonego standardu lub limitowana jest określonym kosztem, to miernikiem jej celowości jest zgodność programu działania z danym standardem lub nie przekroczenie danego kosztu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz