Proces inwestycyjny w budownictwie - Obiekt budowlany

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces inwestycyjny w budownictwie - Obiekt budowlany - strona 1 Proces inwestycyjny w budownictwie - Obiekt budowlany - strona 2

Fragment notatki:

Proces inwestycyjny w budownictwie
Podstawowe pojęcia
Inwestycje są to nakłady, których celem jest wy­tworzenie nowych bądź powiększenie lub mo­dernizacja istniejących zasobów trwałych. Moż­na wyróżnić tzw. inwestycje budowlane, któ­re dotyczą budowy, rozbudowy lub przebudo­wy obiektów budowlanych. Do inwestycji moż­na również zaliczyć zakup maszyn i urządzeń, narzędzi i przyrządów o co najmniej rocznym okresie użytkowania i cenie jednostkowej więk­szej od wartości ustalonej w danym okresie. Pojęciami określającymi zakres rzeczowy inwe­stycji są: przedsięwzięcie inwestycyjne i zada­nie inwestycyjne. Przedsięwzięcie inwestycyjne jest pojęciem najszerszym z tego punktu wi­dzenia. Na zakres rzeczowy przedsięwzięcia in­westycyjnego, w zależności od jego charakte­ru i rozmiarów, może składać się jedno lub więcej zadań inwestycyjnych (przedsięwzięcia inwestycyjne jedno- lub wielozadaniowe). Po­dział na zadania stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do przedsięwzięć o długim cy­klu realizacji, jeśli w toku wykonywania całego przedsięwzięcia wyodrębnione jego części (za­dania) mogą być sukcesywnie oddawane do eks­ploatacji. Przez zadanie inwestycyjne rozumie się więc wyodrębnioną część zakresu rzeczo­wego przedsięwzięcia inwestycyjnego, która po zrealizowaniu i oddaniu do użytku w terminie wcześniejszym niż całe przedsięwzięcie umoż­liwia podjęcie prawidłowej eksploatacji obiektu i urządzeń oraz uzyskanie określonego efektu gospodarczego.
Rodzaje inwestycji
Inwestycje można różnie dzielić i klasyfikować. W aspekcie przeznaczenia i uzyskiwanych efek­tów ekonomicznych inwestycje dzieli się na pro­dukcyjne (np. różnego rodzaje zakłady przemy­słowe) i nieprodukcyjne (np. szkoły, szpitale, budynki mieszkalne). Interesujący jest również podział inwestycji z punktu widzenia wzajem­nych związków występujących między inwesty­cjami. Według tego kryterium wyróżnia się: Inwestycje podstawowe, które są związane bezpośrednio z realizacją celu wiodącego, a więc np. budową nowego, rozbudową istnie­jącego zakładu przemysłowego itp. Inwestycje towarzyszące, które mają związek przede wszystkim z lokalizacją, np. budowane­go zakładu przemysłowego. Są to więc inwe­stycje związane z zaopatrzeniem tego zakładu w energię elektryczną, gaz itp., a także dotyczą­ce układu komunikacyjnego (drogi, bocznice kolejowe itp.). Niekiedy inwestycje towarzyszą­ce mogą dotyczyć budowy mieszkań i obiektów socjalno-bytowych dla przyszłych pracowników realizowanego np. zakładu przemysłowego. Inwestycje zastępcze, do których zalicza się przede wszystkim wznoszenie mieszkań zastęp­czych dla ludności przenoszonej z terenu zajmo­wanego pod budowę.
Inwestycje wspólne, które są realizowane przez kilku inwestorów, jako jeden wspólny obiekt lub urządzenie zastępujące szereg indywidualnych inwestycji. Może to być np. budowa wspólnego ujęcia wody, oczyszczalni ścieków, kotłowni itp. Inwestycje współzależne, które są realizowane u kooperantów lub odbiorców danej produkcji. Przy rozbudowie fabryki samochodów może np. zachodzić potrzeba podjęcia inwestycji w za­kładzie, gdzie wyrabia się określone części lub podzespoły niezbędne do produkcji samocho­dów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz