Proces integracji europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces integracji europejskiej - strona 1 Proces integracji europejskiej - strona 2 Proces integracji europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

1.05.2004- Przystąpienie do Unii
16.04.2003 (Ateny)- Traktat akcesyjny
* Kryteria Kopenhaskie:
* polityczne (państwo prawa, poszanowanie praw człowieka itp)
* ekonomiczne (ustrój kapitalistyczny, gosp. wolnorynkowa, liberalizm)
* przyjęcie dorobku prawnego (trzeba przyjąc cały dorobek prawny UE)
* warunek (UE musi być gotowa na rozszerzenie)
Proces integracji
Integracja– tworzenie całości z mniejszych części, powiązanychze sobą (scalanie istniejących
struktur w większe)
Definicja W. Molle’a- Integracja dotyczy stopniowej eliminacji granic ekonomicznych między
niepodległymi państwami, w wyniku czego gospodarki tych państw zaczynają funkcjonować
jako jedna całość.
Pojęcie integracji
scalanie gospodarek narodowych: ≠ suma gospodarek narodowych, nowa jakość
* aspekt ekonomiczny
* spodziewane efekty pozytywne
Integracja ekonomiczna
cele: dobrobyt ekonomiczny, pokój, demokracja, prawa człowieka,
* interpretacja dynamiczna
* interpretacja statyczna
Metody integracji:
* integracja funkcjonalna i
* instytucjonalna
* integracja negatywna i
* pozytywna
* pogłębienie integracji
* poszerzenie integracji
* efekt rozlewania się
Integracja rynków
* swoboda przepływu dóbr i usług
* swoboda przepływu czynników produkcji
* integracja – szansa
* integracja – obawa
* cel wewnętrzny – zniesienie dyskryminacji między aktorami
* cel zewnętrzny – utrzymanie/ wprowadzenie pewnej dyskryminacji wobec aktorów z
krajów trzecich
Integracja polityk
* dostosowywanie do zmieniających się warunków – wspólna polityka handlowa
* wspólny rynek – potrzeba harmonizacji w wielu dziedzinach
* unia monetarna - koordynacja polityk krajowych
* unia polityczna – wspólna polityka zagraniczna, obronna itp.
Decyzje dotyczące integracji
* koszty transakcyjne
* korzyści skali
* efekty zewnętrzne
* wiarygodność
* ubezpieczenie
* wizerunek
Instrumenty (instytucje) integracji:
* informacja
* konsultacja
* koordynacja:
-kooperacja
-harmonizacja
-zbieżność
* unifikacja
Efekty krótkookresowe:
* efekt kreacji handlu:
-efekt konsumpcyjny
-efekt produkcyjny
* efekt przesunięcia handlu
Efekty długookresowe:
* wzmocnienie konkurencji i efektywności
* wystąpienie korzyści skali
* rozwój handlu wewnątrzgałęziowego
* korzyści z tzw. krzywej uczenia (learning by doing)
Przesłanki integracji obecnie
* skala gospodarowania
* specjalizacja produkcji – umożliwiająca proefektywnościowe wykorzystanie efektu skali
* konieczność ponoszenia relatywnie wysokich nakładów na działalność rozwojowąwspomagającą postęp technologiczny i techniczny
* cel- utrzymanie stabilnego i stosunkowo wysokiego wzrostu gospodarczego
* konkurencyjność integrujących się gospodarek europejskich w stosunku do innych państw
* odpowiednio chłonny rynek – niezbędny w celu równoważenia rynku globalnego(w
związku ze wzrostem mocy wytwórczych w gospodarce światowej –zwiększającym globalną
podaż towarów)
Modele integracji:
* Federalizm- rezygnacja z posiadanych uprawnień na rzecz wspólnie tworzonych struktur,
instytucji o charakterze

(…)

… pragmatyczne, liczą się przede wszystkim konkretne korzyści
wynikające z integracji, np. natury ekonomicznej
Państwa członkowskie UE
Państwa założycielskie: Belgia, Niderlandy, Luksemburg, Francja, Niemcy, Włochy
1951- Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)
1957- Europejska Wspólnota Gospodarcza(EWG); Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(EURATOM)
I rozszerzenie 1973 Wielka Brytania, Dania, Irlandia
II rozszerzenie 1981 Grecja
III rozszerzenie 1986 Hiszpania, Portugalia
IV rozszerzenie 1995 Austria, Szwecja, Finlandia
V rozszerzenie 2004 Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta,
Cypr
VI rozszerzenie 2007 Bułgaria, Rumunia
Kraje kandydujące:
-Chorwacja
-Turcja
-Była Jugosławiańska Republika Macedonii (FYROM)
-Islandia
-Czarnogóra
-Serbia

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz