Proces i program produkcyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces i program produkcyjny - strona 1 Proces i program produkcyjny - strona 2 Proces i program produkcyjny - strona 3

Fragment notatki:


Proces produkcyjny Mianem procesu produkcyjnego określa się całokształt czynności w wyniku których z materiałów powstaje gotowy produkt o określonej wartości użytkowej. Proces produkcyjny najczęściej składa się z wielu różnych działań, więc aby móc właściwie organizować jego przebieg, należy podzielić go na elementy według przyjętych kryteriów. Proces produkcyjny można rozpatrywać w odniesieniu do określonego wyrobu lub określonej komórki produkcyjnej. Proces produkcyjny wyrobu jest zbiorem operacji produkcyjnych niezbędnych do jego wytwarzania. Proces produkcyjny wyrobu może przebiegać w różnych komórkach produkcyjnych lub może być realizowany w całości w jednej komórce. Proces produkcyjny komórki produkcyjnej jest zbiorem operacji produkcyjnych wykonywanych w określonej komórce produkcyjnej. Według kryterium udziału pracy ludzkiej proces produkcyjny można podzielić na procesy pracy i procesy naturalne: · Procesy pracy są realizowane przy udziale człowieka. Procesy naturalne dotyczą zmian we właściwościach przedmiotów pracy, zachodzące wskutek naturalnych zjawisk fizykochemicznych, bez udziału dodatkowej energii i bez udziału człowieka (np. chłodzenie na otwartym powietrzu, sezonowanie, starzenie naturalne itp.). Ze względu na obszar oddziaływania na proces produkcyjny oraz pełnione funkcje w tym procesie rozróżniamy: •   procesy podstawowe, •   procesy pomocnicze (obsługowe), procesy zarządzania (informacyjno-sterujące). Procesy podstawowe Obejmują one część procesu produkcyjnego, bezpośrednio powiązaną z procesem technologicznym, stanowiącą zbiór operacji technologicznych, dążących do bezpośredniej realizacji głównego zadania procesu produkcyjnego tj. wytwarzania wyrobów . Na procesy pomocnicze składają się następujące operacje produkcyjne: transport, kontrola, konserwacja, magazynowanie. Operacją transportową będziemy nazywali operację produkcyjną, której celem jest przemieszczanie materiału lub wyrobu Operacją kontroli nazywamy operację produkcyjną, która polega na porównaniu zgodności cech dotyczących obrabianego wyrobu w poszczególnych etapach jego obróbki z wzorcami i normami wynikającymi z warunków technicznych. Operacja konserwacji jest operacją produkcyjną mającą na celu zachowanie cech wyrobu przez okresowe oddziaływanie środków konserwujących, które nie wchodzą w skład wyrobu i usuwane są przed eksploatacją wyrobu. Operacją magazynowania nazywamy operację produkcyjną polegającą na przechowywaniu tworzywa lub wyrobu bez jakiejkolwiek jego zmiany, poza upływem i zmianą czasu.

(…)

…-ekonomicznych i przy normalnym toku produkcji.
Schemat struktury cyklu produkcyjnego
W cyklu produkcyjnym można wyróżnić dwa podstawowe okresy:
1. roboczy, w którego skład wchodzą :
a) okres trwania operacji technologicznych (okres technologiczny),
b) okres operacji pozatechnologicznych,
kontroli,
naturalnych,
transportowych,
konserwacji,
magazynowania.
2. przerw, które wynikają z: oczekiwania na zwolnienie stanowiska roboczego,
oczekiwania na kompletowanie detali, zespołów itp.,
przyczyn organizacyjnych, takich jak nieprzewidziany brak dokumentacji, surowca,
organizacji dnia roboczego tj. dni wolnych od pracy, zmianowości.
Struktura produkcyjna
Układ komórek produkcyjnych oraz zespół związków kooperacyjnych zachodzących między nimi, właściwy dla danego systemu produkcyjnego jako całości. Typy Organizacji…
… charakterystyczne produkcji seryjnej
większe wykorzystania możliwości produkcyjnych,
lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń,
lepsze wykorzystanie materiałów i zmniejszenie zapasów produkcji w toku,
skracanie cykli produkcyjnych,
korzystniejsze wartości wskaźników techniczno-ekonomicznych.
Produkcja masowa
Polega na długotrwałej lub stałej produkcji jednakowych wyrobów na stanowiskach roboczych o najwyższym stopniu…
… z możliwości i efektywności środków i transportu.
Korzyści zwiększenia partii produkcyjnej: zmniejszenie nakładów na ustawienie i przygotowanie produkcji w przeliczeniu na jednostkę produkcji,
wykorzystanie w większym stopniu dysponowanego funduszu czasu pracy stanowisk roboczych, przez zmniejszenie czasu przezbrojeń,
zwiększanie wydajności pracy robotników w wyniku tzw. produkcyjnego uczenia się,
polepszanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz