Procedura uchwałodawcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura uchwałodawcza - strona 1 Procedura uchwałodawcza - strona 2 Procedura uchwałodawcza - strona 3

Fragment notatki:


Procedura uchwałodawcza Inicjatywa uchwałodawcza: Tutaj przez inicjatywę uchwałodawczą należy rozumieć uprawnienie, a niekiedy obowiązek określonych podmiotów do przedkładania radzie, sejmikowi czyli organowi stanowiącemu projektów uregulowania określonych materii wraz z przedstawieniem skutków społecznych zwłaszcza ekonomicznych, które spowoduje akt.
Inicjatywa jest rozumiana jurydycznie jako prawo lub obowiązek określonych podmiotów. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej wymaga przygotowania projektu uchwały, ale trzeba odróżnić inicjatywę od przygotowania. Przygotowanie projektu uchwały podobnie jak projektu ustawy oznacza zespół czynności faktycznych i konwencjonalnych od których zależy możliwość wniesienia uchwały pod obrady rady , a więc sformułowanie projektu uchwały uzyskanie wymaganych przez przepisy ustawy lub statuty opinii, zgody, konsultacji. To przygotowanie projektu uchwały wiąże się z tym by treść norm tam zawartych była zgodna z ustawami, konstytucją, zasadami technik prawodawczych, zasadami wprowadzania norm do systemu prawnego, zasadami prawidłowego ogłoszenia, wejścia w życie. Jednym słowem często te właśnie czynności mają rozstrzygające później znaczenie dla poprawności uchwały. Wówczas kiedy projekt jest przygotowany to podmiot inicjujący może zaktualizować dopiero przysługujące mu prawo inicjatywy uchwałodawczej. W przeciwieństwie do procesu uchwałodawczego , gdzie art. 118 konstytucji wskazuje podmioty , którym przysługuje taka inicjatywa to brak jest takiej regulacji w odniesieniu do inicjatywy uchwałodawczej. Ustrojowych ustawach samorządowych brak jest generalnych unormowań dot. podmiotów posiadających prawo inicjatywy uchwałodawczej. Ogólny charakter ma wyrażona w art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym, oraz art. 32 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym zasada , ze do zadań W/B/P , zarządu powiatu należy przygotowanie projektów uchwał dla swoich rad. Te przepisy są w doktrynie różnie interpretowane. Jedno stanowisko przyjmuje, że zawarte w tych przepisach normy wprowadzają ustawowy monopol organu wykonawczego, a wiec W/B/P, zarządu w zakresie przygotowywania i przedkładanie radzie uchwały. Drugie stanowisko natomiast wskazuje, ze te przepisy nie są dostatecznym argumentem uzasadniającym przyjęcie monopolu organu wykonawczego, bowiem w samorządowych ustawach ustrojowych znajdują się również przepisy , które są podstawą wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez inne podmioty. Dodatkowym jeszcze argumentem na rzecz tego drugiego stanowiska jest to , że w ustawie o samorządzie województwa nie ma takiej jak w ustawie o sam. gminnym i powiatowym przepisu , z którego można było by wnioskować o monopolu władzy wykonawczej w zakresie przygotowywania projektów uchwał. W ustawie o samorządzie województwa wymieniono jedynie kilka spraw, w których zarząd województwa przygotowuje projekty uchwał. Innymi słowy to drugie stanowisko podkreśla, ze normy zadaniowe dla organów wykonawczych nie stanowią dostatecznego argumentu na rzecz ich monopolu w zakresie inicjatywy uchwałodawczej bowiem z tych norm nie wynika wyłączenie innych podmiotów z wykonywania inicjatywy uchwałodawczej np. statut ustanowiony przez radę może innym podmiotom uprawnienia tego rodzaju dawać. Co do zasady inicjatywa uchwałodawcza nie wiąże rady. To tak jak inicjatywa rządu nie wiąże parlamentu. Zatem od woli rady zależy zarówno treść uchwały, jej forma, ale to czy ona w ogóle zostanie podjęta. Rada zatem może zmodyfikować treść projektu, a

(…)

… formalnych np. sprawdzenia obecności albo quorum. Można też złożyć wniosków o utajnienie obrad , zarządzenie tajnego głosowania. Wszystko to ma znaczenie dla poprawności procedury uchwałodawczej. Wówczas kiedy takie wnioski są złożone to wymagają rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zapadają w drodze głosowania zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym. Głosowanie nad uchwałą rozpoczyna się od głosowania…
… obecność odpowiedniej liczby członków organu stanowiącego w chwili głosowania i w miejscu głosowania. Warunek quorum nie wynika z liczby podpisów złożonych wcześniej na liście obecności, ale z fizycznej obecności odpowiedniej liczby członków ciała kolegialnego na Sali obrad. W razie jakichkolwiek wątpliwości przewodniczący nakazuje sprawdzenia obecności ( w zasadzie to ma taki obowiązek) tuż…
… pół?? liczby ustawowego składu rady. Uchwały samorządu terytorialnego są podejmowane zwykła większością głosów czyli większością względną co oznacza, ze przewaga głosów oddanych „za” uchwałą niż „przeciw”. Uchwały są ważne jeżeli „za” opowiedziała się przynajmniej jedna osoba więcej niż „przeciw”. Glosy osób wstrzymujących się od głosowania, a także głosy nieważne nie bierze się pod uwagę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz