Procedura budżetowa w odniesieniu do budżetu gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura budżetowa w odniesieniu do budżetu gminy - strona 1

Fragment notatki:

PROCEDURA BUDŻETOWA W ODNIESIENIU DO BUDZETU GMINY   UCHWALANIE BUDŻETU GMINY Budżet gminy jest przede wszystkim planem finansowym obejmującym dochody i wydatki gminy w roku kalendarzowym. Budżet jest aktem prawnym kształtującym stosunki między radą, a zarządem gminy. Projekt budżetu przygotowuje zarząd Gm w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, następnie przedkłada go radzie Gm oraz RIO w celu zaopiniowania. Projekt rozpatrzony i pozytywnie zaopiniowany przez RIO zostaje uchwalony przez Rade Gm, a bez zgody zarządu nie może wprowadzić żadnych zmian dotyczących zwiększenia lub zmniejszenia dochodów. Rada Gm zobowiązana jest do uchwalenia budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli tego nie uczyni podstawą gospodarki finansowej jest projekt przedłożony Radzie Gm. Jeżeli budżet nie zostanie uchwalony ostatecznie do 31 marca wówczas dla gminy uchwala go RIO. Budżet gminy przewiduje wydatki na realizację zadań własnych jak i zleconych gminom. Budżet jest publikowany, czyli podany do publicznej wiadomości przez jego rozplakatowanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta .   WYKONYWANIE BUDŻETU GMINY Zasady wykonywania budżetu Gmin są podobne do Budżetu państwa, a jego wykonawcą może być zarząd gminy. Za prawidłową gospodarkę finansowa gminy odpowiada zarząd ma on uprawnienia również do blokowania wydatków jednostek budżetowych Zarządowi Gm. przysługuje prawo do:         zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy.
        Emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych Radzie Gm
        Dokonywanie wydatków budżetowych
        zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy
        dysponowanie rezerwami budżetu państwa
        blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.   KONTROLA WYKONYWANIA BUDŻETU Kontrolę z wykonywania budżetu Gminy dokonuje Rada Gm. Zarząd Gminy przedkłada Radzie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie. Sprawozdania te przesyła również RIO. Rada Gminy rozpatruje sprawozdania w terminie do 30 kwietnia po roku sprawozdawczym i podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium zarządu Gm. Absolutorium podejmowane jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Nieudzielanie zarządowi absolutorium oznacza jego odwołanie, chyba, ze wcześniej został odwołany z innych powodów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz