regionalne izby obrachunkowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
regionalne izby obrachunkowe - wykład - strona 1 regionalne izby obrachunkowe - wykład - strona 2 regionalne izby obrachunkowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Regionalne izby obrachunkowe
Regionalne izby obrachunkowe są w naszym systemie finansowym instytucjami nowymi, powołane zostały do kontroli gospodarki finansowej gmin, związków międzygminnych, innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych. Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi.
Ustawa z dnia 7 października 1992 roku (weszła w życie 1 stycznia 1993 r.) o regionalnych izbach obrachunkowych postawiła następujące zadania przed izbami:
kontrola gospodarki finansowej gminy, związków międzygminnych, innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych, w zakresie zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w oparciu o kryteria celowości, rzetelności i gospodarności;
badanie uchwały budżetowej rady gminy w zakresie zgodności z prawem oraz wydawania opinii o przedłożonej uchwale wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami;
badania uchwały gminy o nieudzieleniu zarządowi gminy absolutorium;
w przypadku nieuchwalenia budżetu przez radę giny do 31 marca roku budżetowego, ustala budżet gminy w terminie do końca kwietnia roku budżetowego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych;
wydawanie opinii o przekładanych prze zarząd gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy waz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządkowej, zleconych gminom;
wydawanie na wniosek banku, innego niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy, opinii o możliwościach spłaty kredytu;
wydawanie opinii o przedkładanych prze zarząd gminy informacjach o zawartych umowach kredyty i pożyczkach;
wydawanie opinii o zamiarze emisji papierów wartościowych przez gminy oraz podawanie ich do publicznej wiadomości;
prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie spraw budżetowych;
orzekanie w sprawach naruszenia dyscypliny budżetowej.
Izby obrachunkowe przeprowadzając co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy. Kontrola może zostać dokonana na wniosek gmin, związków międzygminnych i sejmików samorządowych.
Kontrola finansowa jest przeprowadzana przez inspektorów izb, którzy mają prawo do:
żądania niezbędnych informacji dotyczących działalności kontrolowanych jednostek, w szczególności ich gospodarki finansowej z zakresu realizacji budżetu oraz prowadzonej przez nie gospodarki finansowej;
wstępu na teren i do pomieszczeń jednostek kontrolnych;
wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pieniężnymi, łącznie z kontrolą stanu kasy;
wzglądu w dokumentację związaną z gospodarką finansową kontrolowanej jednostki;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz