Kontrola administracji publicznej – regionalne izby obrachunkowe - praca zaliczeniowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3885
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola administracji publicznej – regionalne  izby obrachunkowe - praca zaliczeniowa - strona 1

Fragment notatki:

W jej treści są poruszane takie zagadnienia, jak: zadania regionalnych list obrachunkowych, czym jest postępowanie kontrolne, jaka jest pozycja prawna inspektorów kontroli gospodarki finansowej, działanie inspektorów kontroli gospodarki finansowej.

Kontrola administracji publicznej - regionalne izby obrachunkowe
Regionalne Izby Obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Pozycję prawną regionalnych izb obrachunkowych określa w zasadniczy sposób art.171, ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł ten zalicza regionalne izby obrachunkowe do organów państwa zajmujących się nadzorem nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Ustawa z 7 października 1992 roku określa kompleksowe uprawnienia regionalnych izb obrachunkowych upoważniając je do kontroli gospodarki finansowej gmin, związków międzygminnych i innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych. Do zadań regionalnych izb obrachunkowych należy: nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wskazanych w art. 1, ust. 2 ustawy o RIO, kontrolę sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydawanie opinii w sprawach określonych ustawami, oraz działalność informacyjną, instruktarzową oraz szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.
W ramach struktury organizacyjnej regionalnych izb obrachunkowych funkcjonuje wydział informacji analiz i szkoleń. Ich najważniejsze zadania sprowadzają się do organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej, badania i kontrolowania pod względem rachunkowym sprawozdań kwartalnych i rocznych jednostek samorządu terytorialnego, oraz analizowanie danych, które dotyczą subwencji i rozliczeń dotacji celowych. Innym wydziałem, jest wydział kontroli gospodarki finansowej. Jest on powołany do wykonywania kontroli gospodarki finansowej, jak również realizacji zobowiązań podatkowych. Na czele regionalnych izb obrachunkowych stoi ich prezes, którego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Kadencja prezesa RIP trwa 6 lat, jest on powoływany na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Prezes reprezentuje izbę na zewnątrz, jest przełożonym jej pracowników oraz kieruje sprawami izby, które nie są zastrzeżone dla jej organów, w tym między innymi: opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego izby, występuje do prezesa Rady Ministrów z wnioskami o powołanie i odwołanie zastępcy prezesa, powołanie, odwołanie lub zmianę charakteru zatrudnienia członka kolegium, a również zwiększenie liczby członków kolegium, kierowanie obradami kolegium i powoływanie składów orzekających. Do zadań prezesa należy również przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno - szkoleniowej izby. Sprawozdania te muszą być wcześniej przyjęte przez kolegium. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych do organów izby zgodnie z art. 14 zalicza kolegium i komisję orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej. Prace kolegium odbywają się pod kierownictwem prezesa, który jednocześnie jest jednym z członków kolegium. Ponadto w skład kolegium wchodzą członkowie etatowi i nieetatowi, którzy są powoływani przez prezesa Rady Ministrów. Członkowie kolegium w zakresie

(…)

dyscypliny finansów publicznych.
Andrzej Sylwestrzak „Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej”; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004 r.
Daniel Wojtacki „Rachunkowość w oświacie”; Wrocław 2006 r.
www.rio.gov.pl 1

… na przygotowywaniu opinii i stanowisk prawnych w zakresie praktyki stosowania prawa finansowego. Przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej działa komisja orzekająca na mocy ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która jest organem pierwszej instancji w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Mówiąc o kontroli możemy mieć na uwadze…
…, lub wykonanie ich z naruszeniem prawa może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną. Ponadto inspektorzy mogą ponieść odpowiedzialność za łapownictwo bierne, nadużycie władzy ze szkodą dla interesu publicznego lub prywatnego, wymuszenie zeznań, informacji, oświadczeń, oraz ujawnienie tajemnicy służbowej i zawodowej. Należy pamiętać też o tym, że do inspektorów kontroli regionalnych izb obrachunkowych mają zastosowanie przepisy ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Główny nacisk należy położyć na to, że nie mogą oni być członkami organów jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych kolegiów odwoławczych. Nie można inspektorom powierzać też wykonywania pracy na rzecz owych jednostek na podstawie umów cywilnoprawnych. Inspektorem kontroli finansowej
… niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
Po zakończeniu zbierania dowodów i czynności faktycznych inspektor sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jest to podstawowy dokument będący dwustronnym aktem urzędowym, ujmujący ustalenia kontroli finansowej. Protokół ten musi zawierać: nazwę jednostki kontrolowanej, imię, nazwisko, stanowisko inspektora, datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli…
…. Zasada kontradyktoryjności sprowadza się do określonej procedury postępowania stron kontroli. Kontrolowany ma prawo do przedstawiania dowodów i składania wyjaśnień oraz przedstawiania swojej argumentacji w badanej sprawie. Kontrolujący ma natomiast obowiązek ich przyjmowania i merytorycznego ustosunkowania się do nich. Zasada ta zabezpiecza strony postępowania przed niepełnym ustaleniem stanu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz