Regionalne Izby Obrachunkowe - Uchwała

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regionalne Izby Obrachunkowe - Uchwała - strona 1 Regionalne Izby Obrachunkowe - Uchwała - strona 2

Fragment notatki:

Regionalne Izby Obrachunkowe
Zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji kontrolę i nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego sprawują regionalne izby obrachunkowe. Ich organizację i funkcjonowanie określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Kontrola odbywa się w oparciu o kryterium zgodności z prawem oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Wyjątkiem jest kontrola zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kryterium jest również celowość, rzetelność i gospodarność. Nadzór nad działaniem r.i.o. sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium legalności. Organem izby jest kolegium, w skład którego wchodzi prezes (reprezentuje izbę na zewnątrz) jako przewodniczący kolegium oraz członkowie. Członka kolegium powołuje Prezes RM na wniosek prezesa izby, zgłoszony po uzyskaniu opinii kolegium izby, przyjętej w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy składu. Połowę składu kolegium stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Członkowie kolegium w wykonywaniu zadań z zakresu kontroli i nadzoru są niezawiśli i podlegają tylko ustawom. Do zadań r.i.o. należy m.in.:
kontrola gospodarki finansowej j.s.t.
nadzór nad działalnością j.s.t. w zakresie spraw budżetowych
opiniowanie niektórych działań j.s.t., przeprowadzanych w ramach ich gospodarki finansowej
rozpatrywanie spraw dot. powiadomień przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika
orzekanie w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej
Co najmniej raz na cztery lata przeprowadzana jest kompleksowa kontrola gospodarki finansowej każdej j.s.t. Kontrolę przeprowadzają inspektorzy do spraw kontroli.
Izba bada uchwały podejmowane w sprawie:
procedury uchwalania budżetu i jego zmian
budżetu i jego zmian
zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego j.s.t. oraz udzielania pożyczek
zasad i zakresu przyznawania dotacji
podatków i opłat lokalnych
absolutorium
Badanie uchwał kontroluje ich zgodność z prawem. W razie stwierdzenia niezgodności izba orzeka o pełnej lub częściowej nieważności uchwały. W razie nieistotnego naruszenia prawa izba tylko stwierdza niezgodność. W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały budżetowej, izba określa na czym polega naruszenie oraz wskazuje sposób i termin jego usunięcia. Dopiero w razie niezastosowania się do polecenia orzeka nieważność. W razie takiego orzeczenia budżet ustala izba obrachunkowa. Izba ma również kompetencję do ustalenia budżetu, gdy organ stanowiący nie uczyni tego w terminie do 31.03. Izba ma czas do końca kwietnia, budżet taki obejmuje obowiązkowe zadania własne i zadania zlecone. Właściwym organem izby do wykonywania tych czynności jest jej kolegium.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz