Regionalna Izba Obrachunkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regionalna Izba Obrachunkowa - strona 1 Regionalna Izba Obrachunkowa - strona 2

Fragment notatki:

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA - ORGANI., KOMPET. KONTROLNE I NADZORCZE  
RIO kontrolują JST w oparciu o kryterium zgodności z prawem oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Kontrola JST w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. RIO są podstawowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego . Podlegają prezesowi rady ministrów. Izbę na zewnątrz reprezentuje prezes. Organami Rio są 1)kolegia izby w skład których wchodzi prezes oraz członkowie kolegium powoływani przez prezesa rady ministrów oraz sejmiki samorządowe
2) komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej Do zadań REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ należy: a) Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
b) Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw budżetowych
c) Opiniowanie niektórych działań jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w ramach ich gospodarki finansowej
d) Rozpatruje spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika jednostek samorządu terytorialnego o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika e) Orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej
Izby co najmniej raz na cztery lata przeprowadzają kompleksową kontrolę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego. Czynności kontrolne wykonują inspektorzy do spraw kontroli.
RIO bada uchwały podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: - procedury uchwalania i zmian budżetu
- zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego j.s.t. oraz udzielania pożyczek
-  zasad i zakresu przyznawania dotacji, podatków, opłat lokalnych i absolutorium
Uchwały j.s.t podlegają badaniu pod względem zgodności z prawem. Stwierdzając ze ustawa jest niezgodna z prawem izba orzeka o jej nieważności w całości albo w odpowiedniej części. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale izba nie stwierdza nieważności uchwały lecz ogranicza się do wskazania że uchwałę wydano z naruszeniem prawa.
Szczególny tryb postępowania obowiązuje w przypadku badania zgodności z prawem z prawem uchwał budżetowych j.s.t . Stwierdzając naruszenie prawa izba wskazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na czym polega naruszenie prawa oraz wskazuje sposób i termin jego usunięcia. Dopiero w razie nie usunięcia nieprawidłowości w terminie RIO orzeka o nieważności uchwały budżetowej w całości lub części. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części budżet lub jego część w zakresie dotkniętym nieważnością ustala RIO.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz