Regionalne Izby Obrachunkowe - struktura, nadzór, kontrola

Nasza ocena:

4
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regionalne Izby Obrachunkowe - struktura, nadzór, kontrola - strona 1

Fragment notatki:

RIO Regionalna Izba Obrachunkowa Regionalne Izby Obrachunkowe to państwowe organy kontroli i nadzoru.
Podstawa prawna działania RIO RIO działają na podstawie:
Konstytucji ustawy z 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.),
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.).
Zakres podmiotowy nadzoru i kontroli (art. 1.) RIO sprawują nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych następujących podmiotów: 1) jednostek samorządu terytorialnego, 2) związków międzygminnych, 3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, 4) związków powiatów, 5) stowarzyszeń powiatów, 6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, 7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa powyżej, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Ponadto, należy dodać, iż kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także dodatkowo z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.
Dla podmiotów, o których mowa powyżej, właściwa jest izba obejmująca swoim zasięgiem działania siedzibę tych podmiotów.
Zakres przedmiotowy nadzoru i kontroli (art. 11.) W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: 1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian, 2) budżetu i jego zmian, 3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek, 4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa, 6) absolutorium, 7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.
Izby prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie spraw budżetowych. Z punktu widzenia gospodarki finansowej regionalne izby obrachunkowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz