Etapy procedury budżetowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3122
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy procedury budżetowej- opracowanie - strona 1 Etapy procedury budżetowej- opracowanie - strona 2 Etapy procedury budżetowej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

VII. Procedura budżetowa Procedura budżetowa to prawnie wyznaczone reguły, które stosują jednostki sektora finansów publicznych w celu wykonywania swoich zadań, których podstawą jest budżet. Pod pojęciem procedury rozumie się całokształt prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Etapy procedury: Przygotowanie projektu budżetu.
Uchwalanie budżetu (przed rozpoczęciem nowego roku budżetowego) - uchwalanie tryb niedokonany. Etap I i II są różne dla państwa i JST Wykonywanie budżetu (trwa 12 miesięcy).
Sprawozdawczość (okresowa w wykonywaniu) i kontrola (w każdym etapie kontrola zgodności z prawem kontrolnym). VIII. Procedura budżetowa - budżet państwa Tylko Rada Ministrów ma inicjatywę budżetową! ETAP I - Projektowanie budżetu państwa
Przepisy ustawy o finansach publicznych nie określają precyzyjnie terminu rozpoczęcia prac nad projektem budżetu (art. 138 ust.1 UoFP) Fazy: 1) Przełom marca i kwietnia - Minister Finansów sporządza i przedstawia Radzie Ministrów założenia do projektu budżetu państwa na rok następny
2) Przełom kwietnia i maja - sporządza się założenia makroekonomiczne i przedstawia Komisji Trójstronnej do uzgodnienia 3) Początek maja - Minister Finansów sporządza tzw. notę budżetową, czyli szczegółowe zasady, tryby i terminy sporządzenia materiałów do projektu budżetu - rozporządzenie (w tym roku przyspieszono - 08.03.2011)
4) II i III dekada maja - dysponenci części budżetu czyli podmioty otrzymujące środki budżetowe bezpośrednio z centralnego rachunku budżetu państwa (części) sporządzają projekty planów rzeczowych (plan rzeczowy to plan dochodów i wydatków) do 28.03
5) W połowie lipca - Minister Finansów przekazuje dysponentom części budżetu informacji o wstępnych limitach wydatków 6) W ciągu 21 dni od otrzymania informacji o limitach dysponenci części budżetowych przedstawiają MF projekty planów poszczególnych części, a dysponenci środków funduszy celowych przedstawiają projekty planów finansowych funduszy celowych 7) W III dekadzie września - RM uchwala projekt ustawy budżetowej i przekazuje go Marszałkowi Sejmu 8) 30 września (najpóźniej) projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem powinien wpłynąć do Sejmu (art.122 ust.1 UoFP w zw. z art. 222 Konstytucji RP) WYKŁAD 4 - 04.04.2011
ETAP II - Uchwalanie budżetu państwa
Fazy: 1) Marszałek Sejmu dokonuje wstępnej kontroli przedstawionego projektu ustawy budżetowej z punktu widzenia wymogów konstytucyjnych i regulaminowych i nadaje bieg inicjatywie ustawodawcy RM.

(…)

… na 4 lata)
kontrola doraźna (na wniosek)
NIK - legalność, gospodarność
US - Urząd Skarbowy
W przypadku JST nie ma kontroli celowości
Różnice między NIK a RIO: NIK jest jedna, ma 16 oddziałów.
RIO jest 16, każde województwo ma swoją. X. Procedura budżetowa Unii Europejskiej (NIE WCHODZI DO EGZAMINU)
Opisana jest w art. 272 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rozpoczyna się najpóźniej 1…
… prezydentowi do podpisu - jest on uprawniony do zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. 3) I czytanie - odbywa się na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Premier lub Minister Finansów w formie tzw. expose budżetowego przedstawia rządowy projekt ustawy budżetu. 4) Projekt ustawy przekazany do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która analizuje całość projektu i koordynuje dalsze prace nad nim. 5) Poszczególne części projektu rozpatrują właściwe komisje Sejmowe przy uczestnictwie przedstawicieli Komisji Finansów Publicznych. Komisje mogą zadawać pytania poszczególnym autorom części oraz Ministerstwu Finansów. 6) II czytanie - przedstawia Sejmowi sprawozdania Komisji Finansów Publicznych. Przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków. 7) III czytanie - przedstawienie przez posła sprawozdawcę Komisji Finansów Publicznych poprawek lub wniosków z II czytania - głosowanie. 8) Marszałek Sejmu przesyła Marszałkowi Senatu oraz Prezydentowi potwierdzony swoim podpisem tekst uchwalonej przez Sejm ustawy. 9) Komisje Senatu oceniają ustawę budżetową i przesyłają opinie do Senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych, która koordynuje całością prac nad ustawą w Senacie. Senat nie ma prawa odrzucenia…
….
Jeżeli wydatek do tego terminu nie został wykonany pieniądze są przelewane z subkonta na rachunek główny jako „pozostałe dochody budżetu państwa” tzw. „niewygasy”.
Zasada memoriałowa wykonywania dochodów (art. 6 ust.1 UoR) - zasada dotyczy obydwu budżetów (państwa i JST); w trakcie nowego roku budżetowego można księgować przychody i wpływy ale należy je wliczać do roku którego dotyczą…
… elementów. ETAP II Po dojściu do porozumienia Rada UE większością kwalifikowaną przyjmuje projekt budżetu i przekazuje do Parlamentu Europejskiego. W pierwszym czytaniu Parlament Europejski może uchwalić większością oddanych głosów propozycję zmian w wydatkach obowiązkowych (czyli m.in. kwot przyznanych dotacji krajom UE) oraz większością bezwzględną poprawki w wydatkach nieobowiązkowych. W drugim czytaniu…
… wtedy w oparciu o miesięczne środki równe 1/12 poprzedniego budżetu wykonanego. ETAP III Komisja Europejska wykonuje roczny budżet na swoją odpowiedzialność. ETAP IV Trybunał Obrachunkowy (którego byłym członkiem był Jacek Uczkiewicz) bada wykonanie budżetu rocznego za poprzedni rok oraz publikuje sprawozdanie roczne.
7
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA OBEJMUJE: (art.227 UoFP)
OKRES ROKU BUDŻETOWEGO…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz