prawo finansowe - finanse publiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3045
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo finansowe - finanse publiczne - strona 1 prawo finansowe - finanse publiczne - strona 2 prawo finansowe - finanse publiczne - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: składka, prawo finansowe, zjawiska finansowe, budżet, definicja legalna, fundusze niebudżetowe, plan finansowy, źródła prawa w polsce, prawo miejscowe, fundusze celowe, zmiany kwot przychodów, dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych, zaś ujemna różnica jest deficytem sektora finansów publicznych, państwowy dług publiczny, sektor finansów publicznych, cechy jednostki budżetowej, zakład budżetowy (samorządowy) - cechy, instytucja gospodarki budżetowej, wydatki budżetowe, tryb uchwalania budżetu państwa, ustawa budżetowa, wykonanie budżetu, prowizorium budżetowe, wieloletni plan finansowy państwa.

PRAWO FINANSOWE dr Dorota Maśniak
WSB W 1 02.10.2010
Prawo finansowe obejmuje wszystkie zjawiska finansowe związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych.
Tam gdzie jest ruch pieniądza tam są finanse.
państwowe: samorządowe:
ogólnopolskie: sejm, senat (stanow.) rada ministrów (wykon.) ------------------
wojewódzkie: wojewoda (wykon.) samorząd województwa
sejmik województwa (stanow.)
zarząd województwa (wykon.)
gminne i powiatowe ----------------------- rada gminy, powiatu (stanow.)
wójt, burmistrz, prezydent (wykon.)
zarząd powiatu (wykon.)
Cechą charakterystyczną finansów publicznych w odróżnieniu od finansów prywatnych jest wysoki stopień regulacji prawnych.
PODATEK - brak ekwiwalentności , przymusowość, bezzwrotność
SKŁADKA (opłata) - ekwiwalentność, przymusowość, bezzwrotność
Budżet - forma organizacji zasobów publicznych ; również: plan finansowy obejmujący całośc dochodów i wydatków.
Przykładowe fundusze niebudżetowe: NFZ; PFRON; FP.
Definicja legalna - jest to definicja wynikająca z przepisów prawa
Klasyfikacja faktów prawnych:
zdarzenie - fakty prawne niezależne od woli ludzi, nie wynikają ze świadomego działania, zachowanie - fakty prawne zależne od woli ludzkiej - przejawiają się w działaniach zgodnych z prawem i niezgodnych z prawem (bezprawne).
Podmioty prawa finansowego - osoby, jednostki organizacyjne objęte uprawnieniami lub obowiązkami finansowo-prawnymi.
Budżet - szczegółowy plan finansowy zawierający zestawiania liczbowe przewidywanych dochodów i granic wydatków, ustalanych na określony okres w przyszłości posiadający określoną formę prawna (ustawy, uchwały)
Źródła prawa w Polsce: Traktaty Unijne
Konstytucja
Ustawy
Rozporządzenia
prawo miejscowe: uchwały
Dochody w budżecie nie mają charakteru wiążącego tylko prognozowany wydatki mają charakter wiążący jako nieprzekraczalne limity.
Budżet nie stanowi podstaw roszczeń osób 3 wobec skarbu państwa, gminy, powiatu, województwa ale nie stanowi również podstawy roszczeń skarbu państwa, gminy, powiatu, województwa wobec osób trzecich (np. podatników).
Fundusze są celowe a budżet nie.
Fundusze celowe: forma organizacji publicznych zasobów pieniężnych - związek dochodów ściśle z wydatkami na określony cel. Art. 29. (UoFP)
1. Państwowy fundusz celowy jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy.

(…)

… administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
3) jednostki budżetowe;
4) samorządowe zakłady budżetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie…
… z budżetu państwa z wyjątkiem rat udzielonych w latach poprzednich,
- nie przewiduje się wzrostu wydatków w jednostkach takich jak np. Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta , TK, NIK, SN, NSA wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Insp. Ochrony…
… wykonuje wyodrębnione zadania;
2) pokrywa koszty swojej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
Może być tworzona przez:
1) ministra lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za zgodą Rady Ministrów, udzieloną na jego wniosek;
2) organ lub kierownika jednostki, o których mowa w art. 139 ust. 2, jako organu wykonującego funkcje organu założycielskiego.
5. Instytucja gospodarki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz