Procedura budżetowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura budżetowa  - strona 1 Procedura budżetowa  - strona 2 Procedura budżetowa  - strona 3

Fragment notatki:

 Funkcje budżetu.
Budżet państwa - jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:
organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa
Sądów i trybunałów
Jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego
Funkcje budżetu:
redystrybucyjna - umożliwia dokonywanie pożądanych zmian w podziale dochodu narodowego, takich jak np. zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju gospodarczego różnych regionów oraz niwelowanie nadmiernego zużycia dochodów różnych grup społecznych.
Fiskalne - jej istota polega na przejmowaniu na rzecz państwa dochodów, jest zewnętrznym wyrazem działalności państwa, polegającym na gromadzeniu i dzieleniu środków pieniężnych
Stymulacyjna - polega na oddziaływaniu dochodów i wydatków budżetu państwa na życie gospodarcze i społeczne za pomocą odpowiednio skonstruowanych systemów podatkowych oraz wydatków budżetowych można np. wpływać na poziom dochodu narodowego.
Kontrolna - polega na wykorzystaniu, gromadzeniu i wydatkowaniu środków budżetowych do kontroli celowości, efektywności i legalności gospodarki budżetowej. Kredytowa - jej istota sprowadza się do ustalenia czy państwo ma zdolność kredytową
Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych Formy organizacji gospodarki budżetowej - podział na jednostki, zakłady budżetowe, fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej; państwowe osoby prawne i forma organizacyjna brutto netto.(tego nie ma opracowanego- jak ktoś może niech dopisze)
W zależności od systemów powiązań z budżetem rozróżnia się następujące formy organizacyjne strefy budżetowej: · Jednostki budżetowe · Zakłady budżetowe · Środki specjalne · Fundusze celowe Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sfery budżetowej, której przychody i wydatki w pełnej wysokości objęte są budżetem. W formie jednostek budżetowych prowadzone są jednostki administracji państwowej, obrony narodowej, wymiaru sprawiedliwości. Jednostki budżetowe mogą prowadzić działalność usługową w celu zaspokojenia potrzeb socjalno - kulturalnych, użyteczności publicznej (np. biblioteki publiczne).  Jednostki budżetowe są dysponentami środków budżetowych, tzn. że otrzymują środki z budżetu na pokrycie wydatków. Rozróżnia się: - państwowe jednostki budżetowe, które są dysponentami środków budżetu państwa, - gminne jednostki budżetowe, które są dysponentami środków budżetów gminnych. W Polsce obowiązuje trzystopniowa struktura organizacyjna dysponentów środków budżetu państwa. Głównym dysponentem, zwanym dysponentem pierwszego stopnia, są państwowe jednostki budżetowe. Dysponują one środkami budżetowym i przeznaczonymi na wydatki budżetowe ustalone w danej części budżetu państwa. Dysponentem drugiego stopnia państwowe jednostki budżetowe podległe bezpośrednio dysponentom głównym, którym podlegają dysponenci trzeciego stopnia. Dysponenci trzeciego stopnia to państwowe jednostki budżetowe podlegające bezpośrednio dysponentom drugiego stopnia albo dysponentom głównym, które otrzymane środki budżetowe wykorzystują na swoje potrzeby nie mające prawa dalszego ich przekazywania np. szkoły. 

(…)

…. Fundusze te mogą być tworzone z dobrowolnych obowiązkowych wpłat ludności i innych podmiotów oraz środków budżetowych. Obecnie istnieją m.in. następujące państwowe fundusze celowe: - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, - Fundusz Emerytalno - Rentowy Rolników, - Fundusz Pracy, - Fundusz Alimentacyjny, - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Zasady…
… działalność uboczna lub część działalności podstawowej jednostki budżetowej finansowana z przychodów tej działalności. Celem ich tworzenia, podobnie jak gospodarstw pomocniczych, jest stworzenie bodźców ekonomicznych do zwiększenia przychodów oszczędniejszego nimi gospodarowania. Służą one także bardziej elastycznemu finansowaniu działalności ubocznej jednostek budżetowych. Środki specjalne mogą być tworzone z następujących źródeł przychodów: - z odpłatnością za sprzedane wyroby i usługi, - z wpłat jednostek uczestniczących we wspólnej działalności gospodarczej, - z wpłat części zysku gospodarstw pomocniczych, - pomocniczych dobrowolnych wpłat i darów, - z dodatkowych należności budżetowych uzyskanych przez izby i urzędy skarbowe, - z niektórych nie wykorzystanych wydatków budżetowych. Fundusze celowe stanowią…
… Finnsow Publicznych
-trzecie czytanie
-uchwalona ustawa trafia do senatu.
-przeglosowanie poprawek senatu przez sejm konczy procedure budzetowa
-Prezydent w ciagu 7 dni podpisuje ustawe budzetowa-nie ma prawa veta
dyscyplina budżetowa -zbiór zasad dotyczących prawidłowego prowadzenia gospodarki budżetowej, obowiązujących przy wykonywaniu budżetu.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych to odpowiedzialność osób winnych popełnienia czynów (naruszeń) wymienionych w art. 138 ustawy o finansach publicznych. Osoby te pełnią różne funkcje w sferze wykonywania budżetu i dysponowania środkami publicznymi.
Wymienić i scharakteryzować wydatki budżetu państwa.
Wydatkami budżetu państwa są środki pieniężne pochodzące z budżetu przeznaczone na finansowanie zadań państwa, jednostek samorządu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz