Problemy strategii rozwoju

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy strategii rozwoju - strona 1 Problemy strategii rozwoju - strona 2 Problemy strategii rozwoju - strona 3

Fragment notatki:

PROBLEMY STRATEGII ROZWOJU (1)
- Koncepcjami oddziaływania na dynamikę gospodarki, stymulowania procesów rozwojowych, opracowywaniem strategii rozwoju zajmują się studia strategiczne . Prowadzą je instytucje rządowe (w PL - Rządowe Centrum Studiów Strateg.), organy UE, instytuty nauk. oraz korporacje międzynar.
- Podstawowym problemem przy projektowaniu strategii rozwoju, jest kwestia: jak przerwać błędne koło niedorozwoju i ubóstwa? (por. schemat).
- Wyróżnia się 5 typów strategii ; w praktyce - żaden nie jest stosowany w czystej formie, występują raczej różne ich kombinacje.
1. Strategia liberalna - dąży do poprawy alokacji zasobów przez wykorz. wskazówek dawanych przez rynek. Kładzie nacisk na stabilizację gosp. i eliminację nierównowagi - poprzez politykę pieniężną i budżetową oraz przez reformy finansowe, stąd nazywa się ją strategią monetarystyczną lub ortodo k syjną . Dąży się do zmniejszania inflacji i przywracania równowagi makroekonom. Zwraca się też uwagę na zagadnienia mikroekonom. - do dobrego funkcjonowania rynków, co ma zapewnić trwały i efektywny wzrost gosp. Wielką rolę przypisuje sektorowi prywatnemu. Rola państwa - ograniczona do zapewnienia stabilnego środowiska ekonom. /1/ może zalecać: prywatyzację przeds. publicznych oraz działania legislacyjne i adm. dla ograniczenia działalności zw. zaw. Cele /1/:
stabilizacja gosp. i dobre funkcjonowanie rynków
poprawa alokacji zasobów, a przez to - podniesienie poziomu prod., dochodów i poprawa poziomu życia
wspieranie oszczędzania dla zwiększenia stopy wzrostu
zapewnienie efektywnego wykorz. kapitału.
Jest to strategia nieinterwencjonistyczna, oparta na inicjatywnie indyw. i na duchu przedsiębiorczości, unika środków dla redystrybucji dochodu.
PROBLEMY STRATEGII ROZWOJU (2)
2. Strategia gospodarki otwart ej - podobna do /1/: zdaje się na rynkową alokację zasobów, wyznacza sektorowi prywatnemu główną rolę w rozwoju; jej specyfika: duże znaczenie przypisuje eksportowi .
Handel zagr. + inw. zagr. = motor wzrostu gosp.
Duże znaczenie przywiązuje do wzrostu stopy oszcz. dla przyspieszenia akumulacji kapitału
Gosp. otwarta ma ułatwiać międzynar. ruch czynników prod., a zwł. przepływ kapitału, a także wiedzy i technologii.
/2/ - w przeciwieństwie do /1/ - implikuje aktywną rolę państwa w rozwoju:
→ Władze publ. mają prowadzić politykę stymulacji podaży, wspierać eksport, np. wspierać udzielanie pożyczek, stosować zachęty fiskalne, finansować programy kształcenia, tworzyć infrastrukturę techn. itp.
→ Państwo ma stosować politykę liberalizacji handlu, poprzez: redukcję ceł, usuwanie barier ograniczających handel czy krępujących inw. zagr.


(…)

… przygotowano kilka programów strategicznych dla PL:
→ „Strategia dla Polski” na lata 1994-1997, przygotowana przez Grzegorza Kołodko (wicepremier i minister finansów);
→ „Strategia dla Polski” - pakiet 2000, jw., ogłoszona w czerwcu 1996;
→ „Droga do roku 2010” - opracowana w 1995 r. przez Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN. Zastosowano w niej następującą periodyzację:
1/ lata 1995-97…
… modernizowania tych dziedzin gosp., które są poddane ostrej konkurencji międzynar. oraz
tolerowania niższego poziomu nowoczesności w innych dziedzinach, np. w rolnictwie.
→Realizacja tej strategii wiąże się z wieloma dylematami, np. dynamizowanie gosp. versus walka z inflacją.
Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, przyjmuje: Rada Min. 11.01. 2005.

… - tym wyższy poziom oszcz.
PROBLEMY STRATEGII ROZWOJU (3)
4. Strategia rozwoju rolniczego (strategia „zielonej rewolucji”) - kładzie nacisk na wzrost prod. rolnej. Stosowana jest w niektórych krajach Trzeciego Świata, gdzie najważniejszym sektorem jest rolnictwo, a problemem - walka z głodem. - Dąży do zwiększenia podaży żywności, zwł. zbóż, co ma pociągać za sobą obniżkę cen żywności oraz obniżkę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz