Polityka rozwoju gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka rozwoju gospodarczego - strona 1 Polityka rozwoju gospodarczego - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO (1)
- Podst. problemem większości krajów jest tworzenie warunków zapewniających trwały rozwój gosp. Polityka rozwoju (PR) wywodzi się z polityki antycyklicznej.
- Wzrost gosp. - to proces tworzenia i powiększania rozmiarów produktu społ.
- Rozwój gosp. = pojęcie szersze; obejmuje zmiany strukturalne w gosp., zmiany instytucji i stosunków gosp. Wraz z podnoszeniem poziomu rozwoju cele materialne tracą dominujące znaczenie - na rzecz elementów pozamat. W pojęciu tym mieszczą się pozagosp. czynniki wzrostu: demograficzne, ekologiczne, rozwój nauki, techniki, procesy społ.-kulturowe itp.
- Wzrost i rozwój gosp. nie przebiegają równomiernie. Cyklicznie następują po sobie fazy wzrostu i spadku aktywności gosp. Zmienia się wtedy stopień wykorz. czynników prod. Jednak po II wojnie św. obserwuje się:
→ złagodzenie amplitudy wahań; występują fazy depresji, ale spadek (a później wzrost) był powolny; było to „wpełzanie” w recesję;
→ skrócenie czasu trwania depresji oraz wydłużenie fazy ożywienia i wzrostu (prosperity);
→ związek wahań stopy wzrostu gosp. ze zmianą stopy inflacji: ceny rosną szybciej w fazie ożywienia, a wolniej w fazie recesji (choć w l. 70. i 80. każdy wzrost inflacji następował przed okresami recesji, a spadek inflacji - po);
→ w trakcie cyklu koniunkturalnego wahają się też stopy %: osiągają szczyt przed początkiem recesji, a w czasie jej trwania - obniżają się.
- Pytanie dla PG : czy polityk może (i powinien) wpływać na kształtowanie się krótko- i długookresowego tempa wzrostu gosp., a jeśli tak - to przy pomocy jakich instrumentów?
POLITYKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO (2)
Czynniki długookresowego wzrostu gosp. :
praca (L), ludzie zdolni do podjęcia pracy
kapitał (K), rozmiary rzeczowe zdolności prod. + infrastruktura; w danym roku rozmiary K są wyznaczone przez rozmiary inw. w latach poprzednich.
postęp techn. (t), zwiększający wyd. pracy i produktywność kapitału.
Modele wzrostu - ujmują (w sposób matem. sformalizowany) zależności między różnymi czynnikami wzrostu a efektami ich użycia:
Y = F (L, K, t) Y - wielkość produkcji
- We wszystkich modelach jako motor wzrostu uznaje się akumulację K . - Występuje też dodatnia zależność między inwestycjami i długookresowym tempem wzrostu gosp. Zadaniem państwa jest prowadzenie odpowiedniej polityki inw., promującej inw. o silnych efektach zewn.: inw. w rozwój badań nauk., szkoln., infrastrukturę, nowe technologie itp.
Polityka prowzrostowa (prorozwojowa) - polega na stymulowaniu wzrostu środkami: polityki monetarnej i fiskalnej oraz podejmowaniu bezp. działań przez rządy w postaci rządowych programów czy inwestycji


(…)

… się wraz ze wzrostem zaufania do naszej gospodarki.
- Dla budowania w PL podstaw trwałego wzrostu gosp. niezbędne jest działanie (środkami PG) w kierunku podwyższania poziomu nakładów inw. i poprawy ich efektywności. Ważna jest tu zwł. polityka podatkowa i dochodowa; muszą one sprzyjać tworzeniu się K i jego właściwej alokacji. Potrzebna jest też polityka antymonopolowa.

….
- Pozornie występuje dychotomia między polityką prowzrostową a stabilizacyjną. Dojrzała PR powinna ją odrzucić i łączyć ze sobą elementy stabilizacji i prowzrostowe.
- Skłonność producentów do zwiększonego inwestowania jest skutkiem wielu czynników: stopą inflacji, wzrostem wydatków państwa, niepewnością co do koniunktury gosp. i różnymi czynnikami psycholog.
POLITYKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO (3)
- Czynnikiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz