Problem wykładni prawa międzynarodowego i europejskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problem wykładni prawa międzynarodowego i europejskiego - strona 1 Problem wykładni prawa międzynarodowego i europejskiego - strona 2 Problem wykładni prawa międzynarodowego i europejskiego - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 8
PROBLEM WYKŁADNI PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO
- konstytucja z 1997 - art. 91. _ umowy międzynarodowe ratyfikowane muszą być bezpośrednio stosowane, stają się
elementem prawa krajowego
- umowa międzynarodowa ratyfikowana za zgodą sejmu wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawami
- prawo międzynarodowe ma charakter kontraktowy: umowy, ogólne zasady, zwyczaje (konwenanse)
- problem wielojęzyczności tłumaczeń i ich niezgodności
Rodzaje wykładni prawa międzynarodowego:
- podjecie tekstualistyczne - prymat wykładni językowej
- podejście intencjonalistyczne - najistotniejsza jest wola umawiających się stron (jej pierwszeństwo przed tekstem)
zwłaszcza przy wielostronnych umowach
- podejście celowościowe (teleologiczne) - decydują cele (zwłaszcza przy umowach wielostronnych).
Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów (art. 31-33)
Art. 31. Ogólna reguła interpretacji
1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w
nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu.
2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami:
a) każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu;
b) każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku z zawarciem traktatu, przyjęty przez inne
strony jako dokument odnoszący się do traktatu.
3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę:
a) każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego
postanowień;
b) każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji;
c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami.
4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron.
Art. 32. Uzupełniające środki interpretacji
Można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz
okolicznościami jego zawarcia, aby potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania artykułu 31 lub aby ustalić
znaczenie, gdy interpretacja oparta na artykule 31:
a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo
b) prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego.
Art. 33. Interpretacja traktatów, których autentyczny tekst został ustalony w dwóch lub więcej językach
1. Jeżeli tekst traktatu został ustalony jako autentyczny w dwóch lub więcej językach, ma jednakową moc w każdym z


(…)

…. wolności) i zwężająca (np. zobowiązania)
- dążenie do interpretacji korzystnej dla zobowiązanej strony
Materiały interpretacyjne:
- traktaty, materiały przygotowawcze, orzecznictwo i praktyka sądowa,
- prymat woli nad tekstem umowy pod warunkiem, ze to nie dotyk osób trzecich
- duże znaczenie praktyki
Prawo Unijne (acquis communautaire - dorobek wspólnotowy)
PIERWOTNE:
- traktaty założycielskie:
- Traktat Paryski ustanawiający EWWiS (1951)
- Traktaty Rzymskie ustanawiające EWEA (Euratom) i EWG (1957)
- Traktat z Maastricht o UE (1992)
- umowy zawarte między państwami członkowskimi zmieniające i uzupełniające traktaty założycielskie
- np. Traktat amsterdamski z 1997 r., Traktat nicejski z 2001 r.
- traktaty akcesyjne
- ogólne zasady prawa Unii Europejskiej - szereg zasad prawa UE wypracowanych na podstawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz