Prawoznawstwo - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawstwo - pojęcia - strona 1 Prawoznawstwo - pojęcia - strona 2 Prawoznawstwo - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Pojęcia: analogia legis - wnioskowania z podobieństwa ustawy w danej gałęzi prawa analogia iuris - wnioskowanie z podobieństwa normy wtórnej dedukowanej z normy pierwotnej delikt prawa cywilnego - czyn niedozwolony rodzący zobowiązanie sprawcy do poszkodowanego rozstrzygany w formie procesu prywatnego. definicja legalna - to zapis znaczenia danego zwrotu ustalony na gruncie aktów prawnych decyzja administracyjna - wiążące rozstrzygnięcie w formie aktu prawnego w postępowaniu między organem administracji publicznej a stroną dyspozyc ja - to część normy prawnej wyznaczająca sposób zachowania (nakaz, zakaz lub dozwolenie) dyrektywa domniemania języka potocznego - wiążące organ stosujący prawo zalecenie doktrynalne wykładni językowej o interpretacji znaczenia tekstu prawnego zgodnie ze znaczeniem słów języka potocznego dyrektywa tożsamości znaczeniowej - nakazuje jednakowo interpretować zwroty o identycznym brzmieniu dyrektywa priorytetu zasady prawnej - nakazuje przyjąć znaczenie normy prawnej niesprzeczne z zasadą systemu prawa dyrektywa słuszności - działania wolicjonalne - celowe i zamierzone zachowanie określonych podmiotów prawa nastawione na wywołanie określonych skutków prawnych to są: (czynności prawne, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne) „ Dziennik Ustaw” - oficjalne źródło publikacji ustaw w Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne by ustawa nabrała moc obowiązywania erga omnes - wobec wszystkich skutkuje moc obowiązywania fakt prawotwórczy - stan rzeczy wywołujący skutki prawne fundacja - osoba prawna o substracie majątkowym stworzona w celu zaspokajania potrzeb desygnatariuszy funktor normotwórczy - zwrot językowy wiążący w całość obydwa człony przepisu prawa gałąź prawa - stanowi podzespół norm prawnych, które ze względu na wybrane kryterium konstytuują względnie spójną całość hipoteza - to część normy prawnej określająca krąg adresatów oraz jego cechy np.: „pełnoletni mężczyzna” lub „osoba fizyczna, do których norma się odnosi i okoliczności, które muszą być spełnione aby norma znalazła zastosowanie ius cogens - norma prawna bezwzględnie obowiązująca ius dispositivum - norma prawna względnie obowiązująca oparta na dozwoleniu inkorporacja - włączanie np.: norm moralnych do systemu prawa, włączenie do całości immunitet - to przywilej, na mocy którego osoba pełniąca określoną przepisami funkcję nie podlega określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane korporacja - forma osoby prawnej o substracie ludzkim osób fizycznych lub prawnych klauzula generalna

(…)

… dana przesłanka
zasada nieretroakcji - lex retro non agit o ile przepis rodzi niekorzystne skutki prawne dla adresata
zasada in dubio pro reo - w przypadku wątpliwości należy orzec na korzyść oskarżonego
nullum crinem, nulla poena sine lege - nie ma przestępstwa i nie ma kary bez ustawy obowiązującej w momencie popełnienia przestępstwa
zasada res iudicata - sprawą osądzoną uważa się za rozstrzygniętą a wyrok sądu za prawdę
zasada ignorantio iuris nocet - zgodnie z nią, nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej
zasada dura lex sed lex - należy bezwzględnie stosować się do przepisów ustawy niezależnie od uciążliwości i konsekwencji
zasiedzenie - to sposób nabycia określonego prawa do rzeczy wskutek upływu czasu podczas jej używania
zdolność prawna - to zdolność do bycia podmiotem praw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz