Prawo wyznaniowe - wszystkie wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4704
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wyznaniowe - wszystkie wykłady - strona 1

Fragment notatki:

dr Krzysztofa Warchałowski na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Notatka porusza kwestie takie jak: prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe, konkordat, teoria pozaprawnej natury prawa wewn., teoria dopełnienia państwowego systemu prawnego przez prawo wewn Kościołów i zw,
związek wyznaniowy, źródła prawa wyznaniowego, klauzula sumienia. Dodatkowo umieszczone są informacje takie jak: konstytucja RP, zasada równouprawnienia, zasada bezstronności państwa w sprawach religijnych i filozoficznych.

Prawo kanoniczne
- prawo wewnętrzne kościoła katolickiego
- te normy są wydawane przez kościół, źródłem tego prawa jest kościół
- z prawa kanonicznego korzystają inne związki wyznaniowe
Prawo wyznaniowe
- prawo wyznaniowe to część prawa państwowego, która reguluje zjawisko religijności w państwie
- te normy są wydawane przez państwo
p. kanoniczne + p. wyznaniowe= prawo konkordatowe
Między tymi dwoma prawami musi czasem dojść do konsensusu w postaci norm konkordatowych np. przy małżeństwach
Prawo konkordatowe- porozumienie miedzy kościołem a państwem
Konkordat- umowy międzynarodowe zawarte między Stolica Apostolską a państwem
1945- został wypowiedziany konkordat przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
2 wszechnice w okresie komunizmu:
- Uniwersytet W-wski UW
-KUL
Tu istniały katedry prawa kanonicznego.
Po wojnie publikacje wyznaniowe zamarły.
Prawo wyznaniowe- zespół norm wydanych lub uznanych przez państwo regulujących prawa i obowiązki jednostki ze względu na wyznanie oraz określających status prawny i ramy działania kościołów i związków wyznaniowych
Związek wyznaniowy- pojecie wprowadzone w okresie po II wojnie św. Do polskiej monoklatury prawniczej, jest to specyficzny typ zorganizowanej społeczności ludzkiej mający swój ustrój wewnętrzny, zdolny do wytworzenia organów władzy, które określają prawa i obowiązki wiernych a także reprezentują związek na zewnątrz. Podstawowym czynnikiem odróżniającym zw. wyzn. Od innych org. społ. Jest cel, którym przypadku związków jest zaspokojenie potrzeb religijnych swoich wiernych.
Każdy kościół jest związkiem wyznaniowym, ale nie każdy związek wyznaniowy jest kościołem!
Kościół- związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, który w swojej nazwie ma użyte słowo kościół
Relacja miedzy prawem wewnętrznym Kościoła i zw. Wyzn. , a systemem prawa państwowego
1. Teoria pozaprawnej natury prawa wewn. Kościoła i zw. Wyzn. Marsyliusz z Padwy- twórca tej teorii
Bazuje na założeniach pozytywizmu prawniczego
Podstawowa teza: Prawo pochodzi od państwa, państwo jest jedynym źródłem prawa. Jeżeli w państwie istnieją jakiekolwiek treści normatywne lecz nie pochodzące od państwa nie są one prawem.
2. Teoria dopełnienia państwowego systemu prawnego przez prawo wewn. Kościołów i zw. Wyzn. Twórcy tej teorii- grupa konstytucjonalistów włoskich
Przepisy Pr. Kanonicznego dopełniają system państwowy
3. Teoria statutowej natury norm Pr. Wewn. Kościoła i zw. Wyzn.
Francesco Sta Scaduto- twórca
Prawo wewn. Kościoła i zw. Wyzn. Ma takie samo znaczenie jak statuty (prawo statutowe) innych organizacji społecznych.

(…)

…- podpisano konkordat , 98r -został ogłoszony w Dz.U. , konkordat został podpisany w Warszawie Umowa wielostronna międzynarodowa Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 10.12.1948 Europejska Konwencja Praw Człowieka i podst. wolności 1950
3. ustawy i akty wykonawcze powszechnie obowiązujące
Np. Kodeks Karny ,Kodeks Cywilny, ustawa o krajowej Radzie Radiofonii i TV
Np. rozporządzenia RM i rozporządzenia…
… przepisy o odpowiedniej treści
Konstytucja uchwalona 02.04.1997
Ratyfikowane um. międzynar.
Ustawy
Rozporządzenia
Akty prawa miejscowego
*zwyczaj
*doktryna
*orzecznictwo
Art. 53
Gwarancje wolności religijnej w wymiarze indywidualnym gdzie podmiotem jest osoba fizyczna
Art. 25
Gwarancje wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym gdzie podmiotem SA kościoły i związki wyznaniowe= określa relacje…
… żeby był zalegalizowany ustawą. Konstytucja RP
Charakter wyznaniowy w konstytucji mają 2 artykuły:
Art. 53 mówi na temat gwarancji wolności religijnej w wymiarze indywidualnym Podmiotem jest osoba fizyczna.
Art.25 mówi o gwarancjach wolności religii w wymiarze instytucjonalnym
Podmiotem są tu Kościoły i zw. wyzn.
Mówi o zasadach relacji Kościół-Państwo(relacja państwa do kościołów i zw. Wyzn.)
Art. 53 „każdemu zapewnia…

24.07.1998 r. o zmianach w KRIO, KPC oraz u. o aktach stanu cywilnego- usankcjonowała 2 formy zawarcia małżeństwa w prawie cyw.
1.przed kierownikiem UC
2. forma wyznaniowa- małżeństwo konkordatowe
-nupturienci- narzeczeni, którzy w sposób formalny przygotowywują się do zawarcia związku małżeńskiego, udają się do urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania 1 lub 2 strony (nie jest tożsame z miejscem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz