prawo wyznaniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 826
Wyświetleń: 8834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo wyznaniowe - strona 1

Fragment notatki:

wyznaniowych, teoria skuteczności prawa, teoria natury statutowej norm prawa wewnętrznego związków wyznaniowych, teoria recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych przez prawo świeckie, wolność sumienia i religii, światopogląd, koncepcje rozumienia instytucji prawnej wolności sumienia i wyznania. Notatka porusza także zagadnienia takie jak: system relacji pomiędzy pańswem a kościołem i innymi związkami wyznaniowymi, monizm religijno-polityczny, dualizm religijno-polityczny, system separacji wrogiej, model separacji skoordynowanej, źródła prawa wyznaniowego, definicja źródła prawa wyznaniowego, przepisy szczegółowe, przepisy ogólne, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawa jako źródło prawa wyznaniowego, rozporządzenia wykonawcze do ustawy o wolności sumienia i wyznania, akty prawa miejscowego, konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii, dopuszczalność ograniczeń, zasada równouprawnienia i zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd, status prawny jednostki w zakresie wolności sumienia i religii w RP, klauzula sumienia, środki ochrony wolności sumienia i religii, ochrona cywilno – prawna.


Zagadnienia wstępne prawa wyznaniowego
Pojęcie związku wyznaniowego. Poszukując odpowiedzi na fundamentalne pytania dot. Religii i celu życia, ludzie przystępują do wspólnot religijnych, zorganizowanych wokół określonych zespołów przekonań. Wspólnoty te przybierają różne nazwy, bez względu jednak na nazwę mogą być one zaliczane do prawnej kategorii związków wyznaniowych.
ZWIĄZEK WYZNANIIOWY
Po pojęciem związku wyznaniowego w prawie polskim rozumieć należy wspólnotę religijną założoną w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającą własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe. Jest to definicja zbudowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.05.1989 r. „o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”. Do kategorii związków wyznaniowych należą także grupy religijne posiadające specyficzne nazwy, np. „stowarzyszenie badaczy Pisma Świętego w Polsce”, „Zbór ewangeliczny- Syjon”.
Wśród związków wyznaniowych tradycyjnie wyróżnia się Kościoły. Nazwa kościół stosowana jest zazwyczaj przez te związki wyznaniowe, które opierają się na doktrynie chrześcijańskiej np. Kościół katolicki, polski autokefaliczny Kościół prawosławny, Kościół ewangelicko- augsburski, Kościół chrześcijan baptystów; zdarzają się jednak i takie grupy religijne, w których nazwie występuje słowo kościół, a które nie odwołują się do chrześcijaństwa, np. Polski Kościół słowiański, rodzinny Kościół polski. Wyróżnienie kościołów spośród innych związków wyznaniowych nie ma jednak żadnych konsekwencji prawnych. Nie istnieją bowiem unormowania, które poznawałyby kościołom uprawnienia, które nie SA przewidziane wobec innych związków wyznaniowych.
Prawo polskie przewiduje dla związków wyznaniowych, odrębny reżim prawny, inny niż np. w przypadku stowarzyszeń. Reżimowi temu podlegają grupy, które uregulowały swoją działalność jako związki wyznaniowe, dokonuje się to przez wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Rejestr taki prowadzi aktualnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczególnym sposobem regulacji sytuacji prawnej związku wyznaniowego jest uchwalenie osobnej ustawy „O stosunku państwa do tego związku wyznaniowego. Wejście w życie takiej ustawy pociąga za sobą wykreślenie związku z rejestru, ponieważ uzyskuje on odrębna regulację.
W oparciu o przepisy odrębnych aktów normatywnych, działa obecnie 15 kościołów i innych związków w

(…)

… Trybunału Praw Człowieka Szczególne znaczenie dla zagwarantowania wolności sumienia i religii posiadają rozwiązania chroniące przed naruszeniami dokonywanymi przez prawodawcę. Środki ochrony wolności religijnej przewidują przepisy prawa karnego w których określono przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz przepisy prawa cywilnego , które stanowią o ochronie praw cywilnych.
Ochrona…
… wyłączających odbywanie służby wojskowej.
ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI SUMIENIA I RELIGII
Wolność sumienia i religii podobnie jak inne wolności i prawa chroniona jest przez środki o charakterze generalnym . Należą do nich :
Prawo do sądu
Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Szczególne znaczenie dla zagwarantowania wolności sumienia i religii posiadają…
… Konstytucji odnosi się do wolności religijnej jednostek , a art. 25 określa zasady stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych. PRAWO WYZNANIOWE (ŚWIECKIE) W SYSTEMIE PRAWA POLSKIEGO
Prawo wyznaniowe jest odrębną dyscypliną naukową i dydaktyczną koncentrującą się na unormowaniach związanych z wolnością sumienia i religii poszczególnych ludzi oraz odnoszącą się do statusu grup religijnych…
… są pojęciem tożsamym.
W nauce prawa wyznaniowego przyjęło się ponadto określenie „ wolność religijna „ zaczerpnięte z nauki Kościoła Katolickiego , które może być traktowane jako synonim „ wolności sumienia i wyznania (religii) „ .
KONCEPCJE ROZUMIENIA INSTYTUCJI PRAWNEJ WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA
Wolność sumienia i wyznania była rozumiana albo jako koncesjonowane przez państwo prawo obywatelskie…
… dokumentów międzynarodowych dotyczących praw człowieka i państwowych wolności , przyjąć należy że system relacji państwo - kościół zatraca charakter rozdziału wrogiego.
Współcześnie francuski system separacji utożsamiany jest z państwem neutralnym wobec przekonań religijnych. Nadal jednak nieprzyjazny jest stosunek państwa do wyrażania swoich poglądów i uczuć religijnych w sferze publicznej.
Model separacji…
… wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego zw. wyzn. o uregulowanej sytuacji prawnej.
Przedmiotem ochrony jest prawo ludzi wierzących do niezakłóconego uczestniczenia w obrzędach religijnych realizowanych zgodnie z zasadami ich wyznania. Do znamion tego przestępstwa należy złośliwość działania sprawcy. O działaniu złośliwym można mówić gdy sprawca działa w zamiarze bezpośrednim ( tj. chce przeszkodzić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz