Prawo wyznaniowe UMCS - Państwo świeckie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4543
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wyznaniowe UMCS - Państwo świeckie - strona 1 Prawo wyznaniowe UMCS - Państwo świeckie - strona 2 Prawo wyznaniowe UMCS - Państwo świeckie - strona 3

Fragment notatki:


Reżim prawny związków wyznaniowych
Prawo polskie przewiduje dla związków wyznaniowych odrębny reżim prawny inny niż np. w przypadku stowarzyszeń. Reżimowi temu podlegają grupy, które uregulowały swoją działalność jako związki wyznaniowe. Dokonuje się tego poprzez wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Rejestr taki prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczególnym sposobem regulacji sytuacji prawnej związków wyznaniowych jest uchwalenie osobnej ustawy o stosunku państwa wobec tego związku wyznaniowego. Wejście takiej ustawy w życie pociąga za sobą wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru.

Sekta – wspólnota o charakterze religijnym, mając własny indywidualny światopogląd, działająca w pewnych ramach organizacyjnych, izolująca się od reszty społeczeństwa oraz silnie akcentująca rolę przywódcy.

Co to jest związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej? Jest wpisany do rejestru albo posiada odrębną ustawę o stosunku państwa do tego związku wyznaniowego.

Prawo wyznaniowe
1. Współczesne polskie prawo wyznaniowe to zespół norm prawnych odnoszących się do wolności sumienia i religii jednostek oraz statusu wspólnot religijnych. Art. 53 Konstytucji RP
Art. 25 Konstytucji RP – określa zasady stosunku państwa do Kościołów i innych zw wyzn.
2. To zespół norm prawnych za pomocą których państwo określa swoje stanowisko wobec zjawiska religijności. Przedmiotem prawa wyznaniowego jest zjawisko religijności. Prawo ujmuje to zjawisko w dwóch wymiarach:
a. Religijność w wymiarze indywidualnym
b. Religijność w wymiarze wspólnotowym i instytucjonalnym.
PRAWO WYZNANIOWE
WYKŁAD 15.10.2011
Związek wyznaniowy -wspólnota religijna założona w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającą własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe- ust. z 17.05.1989r. - o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Wśród związków wyznaniowych tradycyjnie wyróżnia się kościoły - tej nazwy używa się dla tych związków wyznaniowych opartych na chrześcijańskiej doktrynie ALE w Polsce jest Polski Kościół Słowiański co z doktryną chrześcijańską nie ma nic wspólnego.
Wyróżnienie kościołów spośród innych związków wyznaniowych nie niesie żadnych konsekwencji prawnych. Nie istnieją unormowania, które przyznawałyby kościołom uprawnienia, które nie są przewidziane wobec innych związków wyznaniowych.
Reżim prawny związków wyznaniowych
Prawo polskie przewiduje dla związków wyznaniowych odrębny reżim prawny inny niż np. w przypadku stowarzyszeń. Reżimowi temu podlegają grupy, które uregulowały swoją działalność jako związki wyznaniowe. Dokonuje się tego poprzez wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Rejestr taki prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczególnym sposobem regulacji sytuacji prawnej związków wyznaniowych jest uchwalenie osobnej ustawy o stosunku państwa wobec tego związku wyznaniowego. Wejście takiej ustawy w życie pociąga za sobą wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru. W oparciu o przepisy odrębnych ustaw działa obecnie 15 kościołów i innych związków wyznaniowych m.in.:
- Kościół Katolicki
- Kościół prawosławny
- Kościół ewangelicko-augsburski
- Kościół ewangelicko-reformowany
- Kościół chrześcijan babtystów
- Muzułmański związek religijny w RP
Natomiast w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych wpisanych jest obecnie ponad 140 związków wyznaniowych.
Sekta - wspólnota o charakterze religijnym, mając własny indywidualny światopogląd, działająca w pewnych r

(…)

… ciążącego na nich obowiązku udzielania pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Środki ochrony wolności sumienia i Religii
Wolność sumienia i religii podobnie jak inne wolności i prawa chroniona jest przez środki o charakterze generalnym. Należą do nich: prawo do sądu, prawo wystąpienia do RPO, skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szczególne…
… wyznaniowe otwarte:
Rezygnacja przez państwo z afirmacji jednej religii jako jedynie prawdziwej
Uznanie jednej z religii lub jednego z kościołów jako religii narodowej bądź jako kościoła państwowego z racji historycznych lub socjologicznych
Subwencjonowanie religii oficjalnej z funduszy państwowych.
Gwarancja wolności religijnej dla wyznawców wszystkich religii oparte na zasadzie równości.
Różnice: państwo otwarte nie zajmuje stanowiska w sprawie prawdziwości doktryny religijnej.
System rozdziału kościoła i państwa właściwy jest dla państw świeckich
Cechy państwa świeckiego:
Nieuznawanie religii państwowej ani oficjalnego kościoła.
Przyjęcie zasady równości kościołów i związków wyznaniowych wobec prawa.
Przyjęcie zasady separacji, czyli oddzielenia kościoła i związków wyznaniowych od państwa.
Aktualnie…
… uznał, że oznacza to zakaz wszelkiej ingerencji państwa w sprawy wewnętrzne poszczególnych kościołów
- w modelu tym wolność religijna obejmuje przede wszystkim ochronę jednostki przed przymusem i dyskryminacją, gwarantuje wolność spełniania praktyk religijnych w życiu prywatnym i publicznym
System separacji wrogiej (francuski model państwa świeckiego)
- podstawy ukształtowały się na początku XX…
… państwa do kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP
- Ustawa z 20.02.1997r. o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP
W skład systemu źródeł prawa wyznaniowego wchodzą także ustawy normujące jedynie określone kwestie związane z działalnością grup religijnych, czy niektóre prawa i obowiązki poszczególnych osób mające związek z wyznawaniem wiary. Przykładowo można wskazać:
a)Kodeks rodzinny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz