Prawo wykroczeń - ogólna charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wykroczeń - ogólna charakterystyka  - strona 1 Prawo wykroczeń - ogólna charakterystyka  - strona 2 Prawo wykroczeń - ogólna charakterystyka  - strona 3

Fragment notatki:

Źródła Prawa wykroczeń i ogólna charakterystyka Kodeksu wykroczeń 1. Źródła PW -prawo wykroczeń składa się z przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego a) materialne prawo wykroczeń 1. Rozporządzenie Prezydenta RP z 11 lipca 1932; weszło w życie 1 września 1932 wraz z KK 2. Kodeks wykroczeń z 20 maja 1971; wszedł w życie 1 stycznia 1972 - zastąpił prawo o wykroczeniach i obowiązuje obecnie
b) procesowe prawo wykroczeń 1. Rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 2. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 24 sierpnia 2001 -pozakodeksowe prawo wykroczeń -prawo wykroczeń określone w KW jest wyłącznym źródłem prawa (tylko ustawa) -wiążąca jest zasada prawa stanowionego: źródłem prawa wykroczeń może być tylko ustawa (art. 1KW)
-może się zdarzyć, że wykroczenie będzie doprecyzowane w aktach niższego rzędu
-musza one wynikać z delegacji ustawowej
-zdarza się nawet, że treść będzie doprecyzowana aktem jeszcze niższego rzędu
-np. art. 54 KW - Ustawa o samorządzie terytorialnym daje prawo wydawania przez Rady Gmin przepisów porządkowych, które nie zawierają jednak sankcji
-zawiera je dopiero art. 54 KW
-zwyczaj ani orzecznictwo, czy poglądy nauki nie stanowią źródła prawa wykroczeń
-mogą one jednak wpływać na wykładnię oraz kształt stanowionego nowego prawa
-samodzielnie nie stanowią nigdy źródła prawa.
#zasada uniwersalizmu - PW sięga do wielu gałęzi prawa
#zasada subsydiarności - PW wchodzi w zakres innej gałęzi prawa, jeśli jego przepisy nie regulują danej sprawy
2. Budowa KW -Kodeks składa się z części ogólnej i części szczególnej -ma charakter formalnie autonomicznego i samodzielnego aktu prawnego
-część ogólna wzorowana jest na przepisach KK
-jest to całość pełna i zupełna, pozbawiona odesłań
-nie ma, więc potrzeby stosowania przepisów KK, gdyż KW często je powtarza
-można jedynie posiłkować się jego rozwiązaniami
a) część ogólna KW określa: *pojęcie wykroczenia
*zasady odpowiedzialności za wykroczenia
*kary i inne środki za nie przewidziane oraz zasady ich orzekania
-obecnie KW obejmuje dużą część wykroczeń
-chodzi głównie o te najpoważniejsze i najczęściej popełniane
-jednak występują one również poza jego treścią w około 100 aktach prawnych


(…)


-przeważają po 1998 -przyczyną było obniżenie górnych granic kary aresztu z 3 miesięcy do 30 dni
-oraz kary ograniczenia wolności z 3 miesięcy do 1 miesiąca
-uzasadnione było to obniżeniem dolnej granicy kary pozbawienia wolności w KK z 1997 z 3 miesięcy do 1 miesiąca
-zmiana nie objęła kary grzywny za wykroczenia, która może sięgać 5 tysięcy zł
-jednak dolna granica wg KK wynosi 10 stawek dziennych…

*bezpieczeństwu osób i mienia
*bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
*osobie
*zdrowiu
*mieniu
*interesom konsumentów
*obyczajowości publicznej
*urządzeniom użytku publicznego
*obowiązkowi ewidencji
*szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
#przepis jest to zespół znaków graficznych
-jednostka tekstu prawnego, która wyraża pewną regułę zachowania się
-przepis wyraża normy, zachowania człowieka
#norma prawna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz