prawo wykład nr 19

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo wykład nr 19 - strona 1 prawo wykład nr 19 - strona 2 prawo wykład nr 19 - strona 3

Fragment notatki:


Ochrona prawa własności:
- windykacyjne- wydanie rzeczy która nią włada, jako właściciel żeby oddane zostało; - negatoryjne- która narusza prawo własności w inny sposób niż pozbawienie władztwa nad rzeczą; p przywróceniu stanu zgodnego z prawem i zaprzestanie naruszeń;
Użytkowanie wieczyste- podobne do własności, prawie jak właściciel, na gruntach skarbu państwa, stanowiącej własności gminy. Prawo do użytkowania, korzystania, wznoszenia budynków, rozporządzania. Prawo własności jest mniejszej wagi, znaczenia, tylko akcesoryjne w stosunku do użytkowania wieczystego. Kto jest właścicielem użytkowania wieczystego należą do niego budynki na gruncie jeśli wybuduje je. Uiszcza opłatę, ma obowiązek korzystać zgodnie z przeznaczeniem, wykonać tą umowę, na lat 99 lub krótszy nie krótszy niż 40. Notarialnie z wpisem do księgi wieczystej. Prawo rzeczowe: - użytkowanie
- służebności
-akcesoryjne(ograniczony zastaw, hipotekę)
- spółdzielcze prawa do lokalu Nabycie - stosuje się przepisy o nabyciu własności, forma aktu notarialnego jest wymagana tylko dla wymagania właściciela który ustanawia to prawo. Głownie nabywa się w drodze umowy, jednak niekiedy w drodze zasiedzenia, if polega na używaniu stałych urządzeń związanych z gruntem; orzeczenia sądu(ustanowienie przymusowe). Przeniesienie prawa - też umowa z tym że wymaga czasem formy aktu notarialnego Lub księgi wieczystej. Jest możliwe generalnie ale jest dużo wyjątków tj. użytkowania, służebności gruntowej i osobistej chyba że razem z gruntem; podlega dziedziczeniu. Zniesienie- można się zrzec, wykreślić go z księgi wieczystej jeśli jest wpisane, umownie, wyjątkowo orzeczenie sądu, konfuzja- właściciel nabędzie prawo lub uprawniony nabędzie własność. Ochrona- przepisy o ochronie własności, windykacyjne, negatoryjne. Użytkowanie zwykłe
Wszystko, rzeczy ruchome i nieruchome. Nieruchomości, nieruchomości, zespół środków produkcji, pieniądze i rzeczy, prawo.
Używanie rzeczy i pobierania pożytków. Funkcja alimentacyjna, zapomogowa, do korzystania; płaci się też czynsz, z tym że jest możliwe użytkowanie bezpłatne; na czas oznaczony lub nieoznaczony. Wygaśnięcie- jeśli nie użytkuje się przedmiotu który się użytkuje przez lat 10. Prawo niezbywalne. Nie można przenieść na inną osobę, użytkownik nie może ustanowić użytkownika natomiast może ustanowić dzierżawcę lub najemcę. Skuteczne wobec wszystkich. Porównując do dzierżawy(prawo zobowiązaniowe, względne, nie erga omnes, choć jest też w praktyce nie ma różnicy). Dzierżawa jest zawsze odpłatna.
Służebność gruntowa obciążenie nieruchomości na rzecz innej nieruchomości polega na tym, ze właściciel nieruchomości może korzystać z nieruchomości obciążonej. Własicicel nieruchomości obciążonej może być ograniczony na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Że stanowi się możliwość. Wygasa przez nie wykorzystanie lat 10. Można żądać zniesienia, jeśli stała się uciążliwa a nie jest konieczna. Jeśli straciła wszelkie znaczenia można żądać bez wynagrodzenia.

(…)

… zwyczajów - w umowach skutki wynikają mniej z dosłownego brzmienia tej umowy , bardziej ze zgodnego zamiaru i celu; bardziej z domyślanych rzeczy, których można się domyślić o co chodziło w umowie jeśli ktoś ja napisał. Jeśli pomysł jest dobry a realizacja zła, bardziej ze zgodnego zamiaru i celu. Forma czynności prawnych: Umowa to zgodne oświadczenia woli dwóch stron, to co się dzieje w głowach tych osób…
…, każdy kto miał doczynienia ze szkodą w/w produktu.-> solidarna odpowiedzialność; If nie wiadomo kto wyrządził szkodę odpowiada sprzedawca chyba że wskaże osobę odpowiedzialną za to. Odpowiada za niebezpieczne właściwości produktu-> tylko na mieniu. Surowa odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Odpowiada nawet jeśli nie ponosi winy. Przyczyny egzoneracyjne występują. Warunki tej odpowiedzialności: produkt…
… kapitałowej)
Nieruchomość, udział ułamkowy w nieruchomości, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipoteką
Sposób ustanowienia
- umowa stron i wydanie przedmiotu zastawu(umowa realna)
- umowa stron i wpis do rejestru zastawów(stosunki między przedsiębiorcami)
- ex lege(ustawowe prawo zastawu)
- decyzja organu podatkowego o wpisie do rejestru zastawów…
…- władanie rzeczą jak użytkownik, zastawnik, najemna, dzierżawca; korzystają w sposób zależny, lub mający inne prawo z którym się łączy władztwo nad rzeczą np. leasing. Zależny, nie zachowuje się jak właściciel. Posiadacz samoistny może oddać rzecz w posiadanie zależne. Posiadacz zależny nigdy nie uzyska zasiedzenia.
Nabycie posiadanie: akt dwustronny, albo tak jak złodziej. Ochrona: praw podmiotowych…
… posiadania samoistnego ustanawia posiadacza zależnego… można przekształcić w dzierżenie.
Dzierżenie- stan faktyczny, podobnie jak posiadanie, nie stan prawny. Posiadacz włada rzeczą dla siebie, swojej korzyści. Dzierżyciel włada za kogoś innego rzeczą. Pełnomocnik, przewoźnik, przechowawca, komisant. ZOBOWIĄZANIA!
Zobowiązanie- prawa względne; wierzyciela w stosunku do dłużnika; dłużnik jest zobowiązany…
… wprowadzony do obrotu, do osobistego użytku konsumencki, szkoda nie może przekraczać 500 euro; nie można tej odpowiedzialności ograniczyć lub wyłączyć w formie umowy. Nie wyłącza odpowiedzialności kontraktowej i z czyny niedozwolonego. -szkody na osobie, kodeks cywilny, na zasadzie winy, nie ryzyka. Kto wyrządzi odpowiada jeśli zawini chociażby nieumyślna. Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, np. renta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz