Prawo własności intelektualnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności intelektualnej-opracowanie - strona 1 Prawo własności intelektualnej-opracowanie - strona 2 Prawo własności intelektualnej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

W5 04.05.2010r.
Druga ustawa która reguluje problematykę własności intelektualnej czyli ustawę prawa własności przemysłowej. W szczególności problematyka wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i racjonalizacja. Ustawa ta została uchwalona w 2000 roku. Prace nad nią odbywało się w momencie kiedy prawo polskie zmieniało się w kierunku określonym przez dyrektywy UE. A więc już w momencie wejścia w życie. To ustawa była dostosowywana do rozwiązań obowiązujących w UE. W kolejnych latach zwłaszcza w 2003, 2004 miał miejsce istotne nowelizacje tej ustawy szczególnie w zakresie znaków towarowych, które także poszły w kierunku określonym przez dyrektywy unijne. W późniejszych latach jakichś istotnych zmian w tej regulacji nie było. Jest to ustawa bardzo obszerna zwłaszcza do prawa autorskiego. Ona reguluje problematykę nie tylko chronionych dóbr, ale także praw skutków jakie one przynoszą, także postępowania jakie należy podjąć aby ochronę uzyskać. Odmiennie aniżeli prawa autorskie w których ochrona powstaje automatyczne te trzeba zarejestrować. Tutaj musi być przeprowadzone szczegółowo uregulowane ustawą postępowanie o udzielenie ochrony prawnej. I regulacja tej całej procedury znajduje się w tej ustawie. Poza tym działalność Urzędu Patentowego RP też tą ustawą jest regulowana. Także wszystkie problemy z funkcjonowaniem urzędu patentowego, patentowania, wszystkich praw które rejestracji podlegają są uregulowane właśnie w tej ustawie. Dobra własności przemysłowej które podlegają ochronie możemy podzielić na 2 grupy biorąc pod uwagę podobieństwo poszczególnych rozwiązań, regulacje ustawy, sposób, zakres ochrony: Projekty wynalazcze: Wynalazki art. 24 omawia definicje prawnie chronionego wynalazku zgodnie z nim wynalazkiem jest rozwiązanie nowe posiadające poziom wynalazczy nadające się do przemysłowego stosowania. 3 cechy tej definicji możemy wskazać jako przesłanki jakie ustawodawca wymaga żeby zaistniały aby rozwiązanie mogło być traktowane, zarejestrowane jako wynalazek. Pierwsza to nowość, druga nieoczywistość, czy poziom wynalazczy i stosowalność przemysłowa rozwiązania. Nowość rozwiązania wg ustawy wynalazek uważa się za nowy jeśli nie jest on częścią dotychczasowego stanu definicji, czyli jest ten stan techniki. Stan techniki to wszystko to co przed datą głoszenia wynalazku do ochrony czyli tzw. datą pierwszeństwa zostało udostępnione do wiadomości publicznej w jakikolwiek sposób. Wszystkie informacje na temat rozwiązań zbliżonych, identycznych, podobnych, wszystkie informacje z danej dziedziny techniki, które zostały udostępnione, upowszechnione nazywać będziemy stanem techniki. Przeszukiwanie tego stanu techniki będzie jednym z wymogów jaki urząd patentowey będzie prowadził tylko musi sprawdzić czy rozwiązanie jakie zostało zgłoszone nie jest już wcześniej znane, stosowane, opisane, udostępnione w jakikolwiek sposób. Wynalazek wcześniejszy stał się częścią dotychczasowego stanu techniki w sposób dowolny, jak mówi ustawodawcza w każdy sposób. Czyli poprzez opis. Jeśli w prasie fachowej zostało jakieś rozwiązanie opisane chodź nie jest ono faktycznie stosowane, bo nikt nie produkuje gdyż technologia jest za droga, są problemy z uruchomieniem które mogą być problemem kosztu. Może to być coś nowego ale nie na tyle żeby opłacało się to produkować. Jeśli w prasie fachowej mamy informacje, wyjaśnienie może fachowiec w danej dziedzinie który zajmuje się problematyką potrafi to rozwiązanie przygotować, zastosować, wdrożyć. Nie w nowinach czy prasie codziennej gdzie jest napisane ze jakaś nowość, wynalazek się pojawiła. Tam opisu technicznego nie będzie. Interesuje nas taki opis który będzie wyjaśniał istotę rozwiązania, czyli prasa fachowa jakieś naukowe rozważania, może i takie praktyczne jak rysunki techniczne, schematami, innymi opisami tego typu które pozwolą osobą obeznanym z daną dziedziną rozwiązanie to przygotować, zastosować, wdrożyć. Poprzez stosowanie nie zawsze ten opis będzie pierwszy. Jeśli w danym przedsiębiorstwie jakieś nowości są przygotowywane to osoby zatrudniane w jakiś laboratoriach instytutach przy konkretnym przedsiębiorstwie na użytek tego przedsiębiorstwa nowe technologie opracowują, one są potem wdrażane, wykorzystywane w praktyce i przedmioty wg nowej technologii o nowych właściwościach znajdują się w sprzedaży i znajdują się na rynku. Jakiś opisów szczegółowych wyjaśnień nie znajdujemy. Najprędzej poprzez opis, zastosowanie, ale nie tylko w jakikolwiek sposób nawet poprzez publiczne wystawienie. Często pojawiają się na wystawach, różnego rodzaju targach pewne nowości, nowe technologie nowe produkty różne firmy prezentują swoje nowości. I poprzez takie udostępnienie, upowszechnienie wynalazek traci charakter nowości staje się częścią już znanego dotychczasowego stanu techniki. Jak by ktoś wymyślił jakiś inny sposób prezentacji, upowszechnienia rozwiązania również będzie to jakikolwiek sposób o którym mówi ustawodawca. Jedynie co się przypomina to w dokumentacji patentowej jeżeli wynalazek będzie zgłaszany do ochrony to wraz z wnioskiem o zarejestrowanie i uzyskanie ochrony to taki wynalazek będzie musiał być opisany. Jednym z załączników do podania, wniosku będzie szczegółowy opis tego rozwiązania. Ten opis będzie publikowany w dokumentach urzędu patentowego. Tak aby osoby zainteresowane, obeznane z daną dziedziną mogły ewentualnie złożyć sprzeciw bo takie coś istnieje już, jest produkowane w moim przedsiębiorstwie. Ten opis trzeba na użytek postępowania patentowego przedstawić. Opis który ujawnia istotę rozwiązania, wynalazku. Od momentu publikacji tego opisu w dokumentach urzędu patentowego, w biuletynie urzędu patentowego możemy mówić że on już jest znany w dotychczasowym stanie techniki nawet gdyby do rejestracji nie doszło, ale rozwiązanie zostało ujawnione tak ze ktoś obeznany może je wdrożyć, przygotować. Jeśli jakieś inne sposoby upowszechniania wymyślimy to one również będą wyłączać możliwość w późniejszym czasie mówienia że wynalazek jest nowy. Każde upowszechnienia powoduje ze wynalazek nie może być traktowany jako nowy wg zasady. Ale od zasady zawsze są wyjątki. Ustawodawca w dalszej części mówi, że mimo że rozwiązanie zostało upowszechnione, podane do wiadomości publicznej można je zarejestrować, że nie będzie to szkodzić nowości rozwiązania. Są 2 takie sytuacje, że upowszechnianie wynalazku szkodzi jego nowości

(…)

…. Nie muszą to być wszystkie możliwe zastosowania. Może być ich kilka. Mogą być takie które w rzeczywistości okażą się zupełnie nie praktyczny, gdyż to zastosowanie się zdezaktualizuje bo nowe rozwiązania się pojawią. Jakikolwiek cel musi się pojawić. Niektórzy autorzy mówią że ten cel musi być rzeczywisty, on nie może być zmyślony (np. długopis skaczący do góry wołający kuku) ;D. praktyczny, przydatny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz