Prawo w ochronie środowiska - kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo w ochronie środowiska - kolokwium - strona 1

Fragment notatki:


Ochrona stała jest: Nieograniczona w czasie  Obowiązek uiszczenia opłaty produkt nie powstaje w przypadku gdy jej łączna wysokość nie przekracza  50zł Opłata depozytowa za akumulator kwas-ołowiowy wynosi 30zł  Powszechne korzystanie ze środ Obejmuje korzystanie ze środ bez użycia instalacji w celu zaspokojenia  potrzeb osobistych oraz gospo dom Najwyżej położonym źródłem prawa:konstytucja Akty prawa  miejscowego:Zakres ich obowiązywania jest powszechny,ale tylko na terenie działania właściwego  organu."Ochrona" może być: stała i czasowa Źródła prawa w kolejności hierarchicznej: Konstytucja,umowy  międzynarod,ustawa,rozp,akty prawa miejscowego Kto ma obowiązek prowadzenia rejestru? organy  administrZanim zagospod grunt musimy sprawdzić w jaki sposób można wykorzystać dany grunt. Gdzie  pozyskać takie informacje? W aktach planistycznych Prawo do wszystkich informacji o stanie środa mają:  każdy obywatelCelem polityki ekologicznej państwa jest: utworzenie warunków niezbędnych do realizacji  ochrony środ Zasadę prewencji opisuje zdanie: ten,kto podejmuje działalność mogącą negatywnie  oddziaływać na środ, jest zobowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu Strefę ochronną ujęcia wody  dzieli się na teren ochrony: bezpośredniej i pośredniej Prawo do uzyskiwania informacji o działalności  organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne obejmuje: dostęp do dokumentów oraz  wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z  możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu Zdanie: „Ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych  powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów” opisuje zasadę:  kompleksowości Kto prowadzi Monit Środ? Wojewoda Powietrze w rozumieniu ochrony środto: powietrze z  troposfery Cechami charakteryst POŚ są: normy zadaniowe i techniczne, obowiązywanie norm o różnym  zasięgu terytorialnym Opłaty są nakładane za: wprowadzanie do powietrza pyłów, za wprowadzanie ścieków  do wód lub ziemi Akty planistyczne to: dokumenty poświęcone kwestii zagospoda Elementy fakultatywne  wynikające z art. 38 prawa o zagospod przestrzennym to: granice obszarów rekultywacji Wójt, burmistrz lub  prezydent miasta oraz starosta i marszałek województwa to: organy wykonawcze ochrony środ Ustawa  Prawo ochrony środ zawiera wyczerpującą regulacje w zakresie ochrony powierzchni ziemi Przestanki  społeczne ochrony Środ  obejmują ochronę życia i zdrowia człowieka, nie są, motywacjami ochronnymi,  

(…)

…,
przypadek klęski żywiołowej, przypadek katastrofy naturalnej Główny Inspektor OŚ oraz Generalny
Dyrektor OŚ podlega: Ministrowi Środowiska Do źródeł prawa należą: umowy międzynarodowe, ustawy,
rozporządzenia Jednym z filarów zrównoważonego rozwoju jest: społeczeństwo Ustawa o dostępie o
informacji publicznej jest z roku: 2001 Ocenę oddziaływania na środowisko zawsze muszą przeprowadzać:
przedsięwzięcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz