Prawo Unii Europejskiej - procedura akcesji do Unii Europejskiej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Unii Europejskiej - procedura akcesji do Unii Europejskiej - strona 1

Fragment notatki:

Są to opracowane zagadnienia na egzamin.

Kwestie poruszone w notatce to: istota i formy integracji europejskiej, procedura akcesji do Unii Europejskiej, instytucje Unii Europejskiej, typologia instytucji UE, prawo UE, umowa międzynarodowa jako źródło prawa wspólnotowego.

A także: charakter prawny obywatelstwa UE, procedury decyzyjne, przestrzeganie prawa europejskiego, swobodny przepływ pracowników.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z PUE ISTOTA I FORMY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Integracja - pochodzi od łacińskiego słowa integratio (scalanie ,łączenie, tworzenie nowej całości). Jest to proces, który może być rozpatrywany z perspektywy historycznej, terytorialnej i przedmiotowej, proces ten dotyczy przede wszystkim społeczeństwa, gospodarki, polityki i kultury. Zasięg terytorialny integracji europejskiej stale się rozszerzał . Do 6 państw założycielskich EWG (Francji, RFN, Włoch, Belgii, Holandii, Luksemburga) dołączyły w 1973 roku Wielka Brytania, Irlandia, i Dania.
1952 roku zaczęła działać Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która powstała na mocy Traktatu Paryskiego
1958 rok zaczęła działać EWG i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EUROATOM).
W latach 80- tych ma miejsce kolejne rozszerzenie:
1981 rok - przystępuje Grecja.
1986 rok - przystępuje Hiszpania i Portugalia.
1995 rok - już do Unii Europejskiej przystępują Szwecja, Finlandia i Austria.
2004 rok - przystępuje Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia i Malta.
Unia Europejska - jest definiowana jako wspólnota samodzielnych państw, które postanowiły w określonych obszarach spraw - zwłaszcza gospodarczych rozstrzygać wspólnie, w innych współdziałać, lub podejmować decyzje autonomicznie uwzględniając jednocześnie interesy poszczególnych państw członkowskich w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.
PROCEDURA AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ
1.Państwo europejskie, które przestrzega zasad stanowiących fundament UE, składa do Rady UE wniosek o przyjęcie do UE , co jest jednoznaczne z przyjęciem do Wspólnoty Europejskiej.
2. Rada UE występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie opinii na temat wniosku akcesyjnego.
3.Komisja Europejska przygotowuje stosowną opinię i przedstawia ją Radzie UE.
4.Rada UE działając jednomyślnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu z państwem kandydującym negocjacji akcesyjnych.
5.Rada UE prowadzi negocjacje, przy czym projekty stanowisk negocjacyjnych są przygotowywane przez Komisję Europejską.
6.Ten przygotowywany Traktat akcesyjny jest przedstawiany Parlamentowi Europejskiemu, a następnie Radzie UE.
7.Traktat akcesyjny wchodzi w życie po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie, oraz państwo kandydujące.8. Traktat akcesyjny zostaje podpisany przez wszystkie państwa członkowskie, oraz państwo kandydujące.
INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ
ZASADY REGULOWANIA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI UE
Zasada subsydiarności (pomocniczości) - podział kompetencji, zadań pomiędzy wspólnotą europejską a państwami członkowskimi oraz ich jednostkami podziału administracyjnego. Zasada ta ma zastosowanie wtedy gdy państwa członkowskie UE nie mogą skutecznie osiągać swych celów a instytucje wspólnoty mogą dążyć do ich efektywności. Instytucje wspólnoty są właściwe do realizowania określonych zadań jedynie wówczas gdy podjęcie danego działania przez państwo członkowskie wywiera wpływ na interesy innych państw i gdy ze względu na jedność prawną i gospodarczą określone zdanie nie może być lepiej wykonane przez

(…)

… - Finansowy, Komitet Koordynacyjny oraz Komitet Naukowo - Techniczny.
Organy ze specjalnym szczególnym statusem są to instytucje III kategorii wypełniają autonomiczne zadania, należą do nich Europejski Bank Centralny i Europejski system Banków Centralnych, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejska Agencja Ochrony Środowiska, Europejskie Biuro Policji, Europejski Urząd Rynku,
nieformalne gremia głównie…
… także sądy wspólnotowe i sądy krajowe.
Organy Wspólnotowe mają osobowość prawną w określonych obszarach integracji: np. Europejski Bank Centralny ma zdolność tworzenia prawa, w sferze swoich kompetencji posiada również bierną i czynną zdolność do czynności prawnych. Europejski Bank Inwestycyjny ma zdolność prawną w stosunkach bankowych.
FUNKCJE INSTYTUCJI UE
FUNKCJA W ZAKRESIE STANOWIENIA PRAWA
Sprowadza…
… obszary:
 Stosowanie środków dla utrzymania prawa i porządków oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa wewnętrznego w sferze wiz, azylu, imigracji i polityk związanych z swobodnym przepływem osób (TWE, art. 63-64);
 Środki przyjęte przez Wspólnotę Europejską w zakresie współpracy celnej nie mogą dotyczyć stanowienia prawa karnego lub krajowego wymiaru sprawiedliwości (TWE, art. 116);
 Treści nauczania…
… odszkodowań wypłaconych na rzecz ofiar lub osób w ich imieniu uprawnionych.
SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW Swobodny przepływ pracowników stanowi fundament rozszerzonej obecnie zasady swobodnego przepływu osób. Identyfikacja tych dwóch określeń jest tak silna, iż często używa się ich zamiennie. Wynika to z faktu, iż u początków tworzenia Wspólnego Rynku swoboda przemieszczania się była identyfikowana jedynie…
…. Parlament Europejski - instytucja reprezentująca interesy społeczeństw państw członkowskich unii. W jego działaniu i zajmowanych stanowiskach nad narodowym przeważa europejski punkt widzenia.
4. ETS - organ o charakterze sądowym dokonujący wykładni prawa wspólnotowego.
5. Trybunał Obrachunkowy - zajmuje się kontrolą gospodarowania środkami budżetowymi i wypowiada się na temat poprawności funkcjonowania…
… przedstawionego przez Komisję Europejską przy czym przysługuje mu prawo akceptacji, odrzucenia lub też wniesienia zmian do treści projektu. Procedura współdecydowania została wprowadzona do wspólnego porządku prawnego na mocy traktatu z Maastricht i Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu Nicejskiego. Rozszerzyły one katalog obszarów tematycznych których akty SA uchwalane w tym trybie. Nie wprowadziły zmian…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz