Prawo gospodarcze UE - Opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo gospodarcze UE - Opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Traktat o powołaniu RE a TWE (jedna wspólna cecha)
Są prawami pierwotnymi
Najważniejsze uprawnienia prawodawcze PE
ustawodawcze prawo do współdecydowania w myśl art.251 TWE
uczestniczy w stanowieniu prawa
kontroluje Komisję Europejską
prawo do korygowania budżetu
uczestniczy w stosunkach międzynarodowych
spełnia funkcje decyzyjne
propozycje zmian w prawie europejskim
Udział RE w stanowieniu prawa wspólnotowego polega na:
Organ polityczny nie stanowi prawa
Dlaczego w UE mówi się o deficycie demokracji
Prawa nie stanowi RE lecz RUE ponieważ niektóre decyzje muszą być podejmowane jednomyślnie
Jakie sankcje może nałożyć na państwo członkowskie UE TS w związku z naruszeniem prawa wspólnotowego
System kar pieniężnych
W jakiej sytuacji może dojść do usunięcia państwa członkowskiego z UE
naruszenie zasad traktatu
pogwałcenie postanowień istotnych dla traktatu
stworzenie sytuacji uniemożliwiającej działalność UE (Np przez bojkot posiedzeń)
System sankcji nakładanych na państwa członkowskie w związku z naruszeniem przez nie dyscypliny budżetowej
System kar pieniężnych
Ustanowienie zakazów lub ograniczeń przywozowych wywozu lub towarowych w UE może być uzasadnione
sytuacje wyjątkowe
względy moralności publicznej i porządku publicznego
bezpieczeństwo publiczne
ochrona majątku narodowego posiadającego wartość artystyczną lub historyczną
ochrona życia lub zdrowia
Najważniejsze regulacje traktatowe dotyczące konkurencyjności
zakaz porozumień ograniczających konkurencję
prawo konkurencji ma pierwszeństwo przed narodowym
zakaz nadużywania pozycji dominującej
Instrumenty realizacji zasady spójności
Jedność funkcjonalna trzech filarów, które zapewniają RE i KE w stosunkach zewnętrznych
Relacja UE-UZE polega na
UZE została wcielona do UE w 2000r. zapis TUE
Derogacja to
Stałe wyłączenie danego państwa członkowskiego ze stosowania norm prawa UE
Traktatowa i przed-traktatowa regulacja współpracy politycznej w UE
Przed-traktatowe- traktat akcesyjny
Instytucja II filaru UE po traktacie amsterdamskim
Rada UE ds. ogólnych
Wysoki Przedstawiciel ds. wspólnej polityki bezpieczeństwa
Jednostka ds. analiz i wczesnego ostrzegania


(…)


Instrumenty prawne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE
wspólne strategie
wspólne działania
wspólna stanowiska
systematyczna współpraca
Uprawnienia kontrolne Komisji Europejskiej
Nadzór i kontrola nad stosowaniem prawa unijnego przez państwa członkowskie. Może wytaczać procesy przed TS
Osobowość prawna UE polega na
Korzystaniu z osobowości prawnej wspólnot europejskich
W jakiej sytuacji…
…, nie respektowanie tożsamości narodowej państw członkowskich)
Jak wygląda rozdzielenie władzy ustawodawczej i wykonawczej w UE
RUE organ prawodawczy UE
KE organ wykonawczy UE
Charakter prawny orzeczenia wstępnego
Nie ma orzeczenia wstępnego, orzeczenie TS jest zawsze pełne
Co się dzieje gdy dochodzi do zgodności prawa UE z prawem krajowym państwa członkowskiego
Stosuje się prawo krajowe
Przedmiotem skargi…
…, na którym funkcjonuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Decydujące znaczenie dla realizacji Rynku Wewnętrznego miało przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego i Traktatu o UE z Maastricht z 1992. Do sukcesów zaliczamy: liberalizację obrotu kapitałowego, otwarcie rynków zaopatrzenia, rozszerzenie regulacji wspólnotowej na dotąd wyłączone dziedziny np.; energia, telekomunikacja, liberalizacja usług…
… wspólnotowego, jego interpretowaniu i istotnym wpływie na rozwój unijnej legilatury (orzeczenia TS)
Banki UE to
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Rozwoju i Odbudowy
UE w stosunkach zewnętrznych reprezentują
Komisja Europejska
Komisarze
Zasady konwentu Europejskiego
Konwent przygotowuje projekt konstytucji
Zadania krajowych banków centralnych w ramach UGiW
utrzymanie…
… z Maastricht dawnej Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG), powstałej w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego (1957r). Posiada osobowość prawną, zarówno w prawie krajowym i prawie międzynarodowym, nadaną jej z woli jej państw członkowskich. Oznacza to, iż WE została wyposażona w zdolność prawną, W razie oczywistej sprzeczności prawa Unii Europejskiej z prawem krajowym państwa członkowskiego
pierwszeństwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz