Skarga do Komisji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Skarga do Komisji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

SKARGA
DO KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO
1. Nazwisko i imię osoby wnoszącej skargę:
2. Jeśli ma zastosowanie, reprezentowanej przez:
3. Obywatelstwo:
4. Adres lub siedziba:
5. Telefon/faks/e-mail:
6. Rodzaj i miejsce(a) działalności:
7. Państwo Członkowskie lub instytucja, która zdaniem osoby wnoszącej skargę dopuściła się naruszenia prawa wspólnotowego:
8. Możliwie najpełniejszy opis faktów stanowiących podstawę wniesienia skargi:
9. Możliwie najdokładniejsze wyszczególnienie przepisów prawa wspólnotowego (traktatów, rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, itp.), które zdaniem skarżącego zostały naruszone przez Państwo Członkowskie:
10. Jeśli ma zastosowanie, opis zaangażowania środków pochodzących z któregoś ze wspólnotowych systemów finansowania (w miarę możliwości, z odpowiednimi odesłaniami), z których korzysta lub zamierza korzystać dane Państwo Członkowskie w odniesieniu do faktów, które stanowią podstawę skargi:
11. Szczegóły dotyczące wszelkich wniosków kierowanych dotychczas do służb Komisji (jeśli to możliwe, załączyć kopie korespondencji):
12. Szczegóły dotyczące wszelkich wniosków kierowanych dotychczas do innych organów i władz Wspólnoty (np. Komitetu Parlamentu Europejskiego ds. Interpelacji, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich). Jeśli to możliwe, podać numer referencyjny przypisany do skargi przez daną instytucję:
13. Wnioski kierowane dotychczas do władz krajowych; centralnych, regionalnych bądź lokalnych (w miarę możliwości, załączyć kopie korespondencji):
13.1 Wnioski administracyjne (np. skarga skierowana do właściwych władz administracji krajowej: centralnej, regionalnej bądź lokalnej i/lub krajowego lub regionalnego rzecznika praw obywatelskich):
13.2 Odwołanie się do krajowych sądów lub innych procedur (np. procedury rozjemczej i pojednawczej). (Podać, czy zapadła już w tej sprawie jakaś decyzja lub zasądzono odszkodowanie, jeśli tak, dołączyć kopie postanowień):
14. Wymienić dokumenty lub dowody, które można przedłożyć na poparcie skargi, w tym kwestionowane środki krajowe (dołączyć kopie):


(…)

… informacji. Formularz można wysłać zwykłym listem na następujący adres: Komisja Wspólnot Europejskich (do wiad.: sekretarz generalny) Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela BELGIA Można go również doręczyć do jednego z biur przedstawicielskich Komisji w Państwach Członkowskich. Formularz jest dostępny na serwerze internetowym Unii Europejskiej (http://europa.eu.int/comm/sg/lexcomm). Aby spełnić kryterium…
…, które można przedłożyć na poparcie skargi, w tym kwestionowane środki krajowe (dołączyć kopie):
15. Poufność (zaznaczyć jedną kratkę):
* „Upoważniam Komisję do ujawniania mojej tożsamości w kontaktach z władzami Państwa Członkowskiego, przeciwko któremu skierowana jest skarga.”
* „Wnioskuję do Komisji o nieujawnianie mojej tożsamości w kontaktach z władzami Państwa Członkowskiego, przeciwko któremu skierowana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz