Prawo rzeczowe - materiały, 30 stron

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4921
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - materiały, 30 stron - strona 1

Fragment notatki:

Dokument zawiera materiały z przedmiotu prawo cywilne. Notatka ma 30 stron i porusza zagadnienia takie jak: znaczenie przedmiotowe, znaczenie podmiotowe, rodzaje pożytków, prawa pośrednie, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, podziały praw rzeczowych, treść, zakres i wykonywanie własności, nabycie i utrata własności, umowa o przeniesienie własności, zasada kauzalności, właściciel, zasiedzenie i przemilczenie, inne przypadki nabycia i utraty własności, współwłasność, rodzaje i ogólna charakterystyka, udziały współwłaścicieli, zadząd rzeczą wspólną, korzystanie z rzeczy wspólnej, zniesienie współwłasności, własność lokali, prawna regulacja odrębnej własności, własność lokali w spółdzielniach mieszkaniowych. Notatka zawiera również informacje dotyczące zagadnień takich jak: spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, ochrona własności, roszczenie windykacyjne, roszczenie negatoryjne, roszczenia uzupełniające, roszczenia o zwrot nakładów, użytkowanie wieczyste, treść i wykonywanie, powstanie i wygaśnięcie, prawa rzeczowe ograniczone, przepisy ogólne, użytkowanie, służebności, służebności gruntowe, służebności osobiste, prawa zastawnicze, uwagi ogólne, hipoteka. Ponadto, notatka zawiera wyjaśnienie takich zagadnień jak: informacje ogólne, przedmiot hipoteki, wierzytelność i sposób jej zaspokojenia, powstanie hipoteki i jej rodzaje, hipoteka przymusowa, hipoteka kaucyjna, hipoteka łączna, wygaśnięcie hipoteki, zastaw, powstanie i wygaśnięcie zastawu, zastaw rejestrowy, informacje ogólne, ustanowienie zastawu rejestrowego, przedmiot zastawu, zaspokojenie wierzyciela, posiadanie, ochrona posiadania, księgi wieczyste, prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych, zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych.OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM
Znaczenie przedmiotowe- zespół przepisów prawnych normujących powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw związanych z korzystaniem z rzeczy (czyli praw podmiotowych).
Znaczenie podmiotowe- to właśnie te wyżej wymienione prawa, które aby być prawami rzeczowymi(w znaczeniu przedmiotowym) muszą być związane z rzeczą i mieć charakter bezwzględny.
Trzy rodzaje nieruchomości:
-gruntowe
-lokalowe
-mieszkaniowe
O ile gruntowe zawsze są nieruchomościami o tyle pozostałe dwa rodzaje są nieruchomościami, jeśli osobny przepis tak stanowi, w innym przypadku są częściami składowymi gruntu.
Tak więc budynki mogą stanowić odrębną nieruchomość jeśli:
-zostały wzniesione na terenie Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przez wieczystego użytkownika gruntu.
-lokale wyodrębnione jako oddzielne przedmioty własności.
Części składowe muszą spełniać następujące przesłanki:
-połączenie w sensie gospodarczym i fizycznym
-brak możliwości odłączenia
-połączenie musi być trwałe
Przynależnościami są:
-rzecz ruchoma
-rzecz odrębna
-stosunek gospodarczego przystosowania z rzeczą główną
-potrzebne do korzystania z rzeczy głównej
-faktyczny związek z rzeczą główną
Prawo cywilne rozróżnia dwa rodzaje pożytków- pożytki rzeczy i pożytki prawa Pożytki rzeczy to dochody pochodzące z rzeczy natomiast pożytki prawa to dochody płynące z prawa. Pożytki rzeczy: naturalne( płody i inne części składowe, jeśli dochód z nich czerpany jest zgodnie z prawidłowa gospodarką) oraz cywilne, (czyli pożytki, jakie przynosi rzecz zgodnie z istniejącym stosunkiem prawnym). Pożytki naturalne przysługują uprawnionemu, gdy zostały odłączone w czasie trwania uprawnienia, natomiast pożytki cywilne przysługuj

(…)

… i gruntowej
- rozporządzanie udziałem w majątku spadkowym do swej pełnej skuteczności wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli.
ZADZĄD RZECZĄ WSPÓLNĄ
Jest to sprawa bardziej skomplikowana niż rozporządzanie udziałem, ponieważ musi pogodzić interesy wszystkich współwłaścicieli. Przez zarząd rzeczą wspólną rozumiemy podejmowanie wszelkich decyzji i podejmowanie wszelkiego rodzaju czynności związanych z rzeczą…
…. Ze względu na możliwe problemy w tej materii, istnieje zasada ingerencji sądu, która może polegać bądź na rozstrzygnięciu konkretnej sytuacji, bądź na ustanowieniu zarządu sądowego. Każdy ze współwłaścicieli ma nie tyle prawo, co obowiązek do pełnienia zarządu rzeczą wspólną. Może być tak, iż umownie obowiązek ten dotyczy konkretnego współwłaściciela, może on wtedy za to żądać wynagrodzenia, a pozostali…
… przekraczającej zwykły zarząd, wtedy większość może wystąpić do sądu o wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie.
Jeżeli nie ma większości do dokonania czynności zwykłego zarządu, każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wydanie rozstrzygnięcia, i na odwrót. Jeżli większość chce dokonać czynności zwykłego zarządu rażąco naruszającej zasady zarządu rzeczą wspólną, wtedy każdy współwłaściciel może wystąpić…
… uzyskuje dopłaty.
Zarówno spłaty jak i dopłaty są sądowo regulowane, tzn. ich wysokość i termin wymagalności. Gdy są one wnoszone w ratach, nie mogą przekroczyć okresu 10 lat.
WŁASNOŚĆ LOKALI
Odrębna własność lokali oznacza, iż lokal, będący częścią składową nieruchomości gruntowej, zostaje z tego reżimu prawnego wyłączony i staje się oddzielną nieruchomością.
PRAWNA REGULACJA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
Zasadą…
…, nie może to być inna część budynku (np. całe piętro). Lokal też musi być samodzielny, odłączony ścianami od innych części budynku. Samodzielność lokalu określa odpowiedni organ administracyjny.
Odrębna własność lokalu może zostać ustanowiona na trzy sposoby
Umowa- pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości lub między właścicielem nieruchomości a nabywcą lokalu. Wymagany jest do ważności akt notarialny i wpis do księgi…
… i również od tego wyjątki:
Gdy sprzedaży podlega osobna nieruchomość budynkowa stojąca na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym.
Gdy dochodzi do utworzenia odrębnej własności lokalowej.
Oczywiście ta zasada konsensualności umowy jest względnie obowiązująca, czyli strony mogą inaczej postanowić.
Zależnie od konstrukcji ustawowej, umowa o przeniesienie własności może być bądź umową kauzalną (przyczynową) bądź abstrakcyjną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz