Prawo pracy - Pracodawca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - Pracodawca - strona 1 Prawo pracy - Pracodawca - strona 2 Prawo pracy - Pracodawca - strona 3

Fragment notatki:

Prawo pracy
Prawo jest ogółem norm prawnych regulujących stosunki zachodzące między ludźmi danej społeczności zawierające nakazy i zakazy, oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie
Praca - zespół norm prawnych, zbiór norm prawnych regulujących stosunki pracy
Geneza prawa pracy
Powstało w celu ochrony jednostki majątkowo słabszej, przed wyzyskiem (ewoluowało w wyniku rewolucji ). W prawie pracy więcej obowiązków przypisane jest pracodawcy.
Prawo pracy jest instrumentem polityki państwa. Kodyfikacja prawa pracy nastąpiła w roku 1974, natomiast kodeks pracy wszedł w życie 1 stycznia 1975 roku.
Źródła prawa (według Konstytucji) - nazywamy akt prawny powszechnie obowiązujący wydany w określonej formie przez właściwy organ oraz podany do wiadomości publicznej.
Akt prawny - zbiór norm, które mają różną rangę. Najważniejszym aktem prawnym jest Konstytucja (wydana w formie ustawy). Drugim w kolejności ważności aktem prawnym są umowy międzynarodowe. Są to umowy zawierane między rządami zainteresowanych państw. Mogą być one dwu, lub wielostronne. Umowy międzynarodowe są ważniejsze od zwykłych ustaw, ich wypowiedzenie jest bardzo trudne i wymaga akceptacji drugiej zainteresowanej strony. Trzecim źródłem prawa są ustawy. Ustawy podaje się do wiadomości publicznej w Dzienniku Ustaw (dotyczy to również umów międzynarodowych) Czwartym aktem prawnym są rozporządzenia, wydawane na podstawie ustaw, i w celu ich wykonania. Wydaje je Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, oraz Ministrowie. Rozporządzenia precyzują, o co chodzi w ustawie. Rozporządzenie musi opierać się na ustawie.
Organem, który ocenia zgodność ustaw oraz rozporządzeń z Konstytucją jest Trybunał Konstytucyjny, może on uchylić daną ustawę lub rozporządzenie. Natomiast organem interpretującym ustawy są sądy np. : Sąd Najwyższy.
Powszechnie obowiązujący tzn. obowiązujący bliżej nieokreśloną grupę ludzi.
Kodeks pracy -tworzony przez 20 lat po wojnie.
Pracownikiem jest każdy kto świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, na podstawie powołania lub mianowania na stanowisko, wyboru, na podstawie spółdzielczego stosunku pracy.
W ramach stosunku pracy przysługuje nam
unormowany czas pracy - 8 godz. dziennie i 42 godz. tygodniowo
prawo do przyszłej emerytury
pracownik ma prawo otrzymać od pracodawcy i na jego koszt odzież ochronną
prawo do płatnego urlopu co roku
prawo do urlopu wychowawczego
pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracownika z zakresy BHP
pracownik musi przechodzić badania kontrolne na koszt pracodawcy
Pracodawcą (art. 3) jest każdy, kto zatrudnia pracownika, może to być osoba fizyczna, lub prawna.

(…)

… pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
W Prawie pracy nad przestrzeganiem prawa pracy czuwa PIP - Państwowa Inspekcja Pracy. Wykonuje ona swoje obowiązki przez inspektorów pracy. Inspektor ma prawo wejścia do dowolnego zakładu pracy oraz kontrolo z zakresu BHP i przepisów kodeksu pracy. Inspektor w skrajnych przypadkach ma prawo do czasowego zamknięcia zakładu, może nałożyć mandat karny…
… pracy.
Po upływie trzy miesięcznego tymczasowego aresztowania (przez okres aresztowania pracodawca płaci pracownikowi połowę wynagrodzenia, jeśli pracownik wróci do pracy przed upływem 3 miesięcy, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia mu drugiej połowy wynagrodzenia).
Jeżeli pracownik nie wraca do pracy po upływie kadencji, powołania, mianowania.
Dokumenty w związku z rozwiązaniem umowy o pracę to:
Świadectwo pracy
jest to dokument, który dostaje się z urzędu.
Wydaje się je w ostatnim dniu trwania stosunku pracy
Zamieszcza się w nim istotne wzmianki, które mają wpływ na uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego - okres zatrudnienia, tryb rozwiązywana umowy o pracę).
Nie wydanie świadectw pracy powoduje sankcję cywilno - prawne do wysokości 5000 zł.
Obowiązki pracownika i pracodawcy
Obowiązki…
… godzin w tygodniu w pięciodniowym tygodniu pracy, przy czym niedziela i święta są wolne od pracy. Od maja 2001 roku w każdym tygodniu mamy dodatkowo jeden dzień wolny od pracy.
Najmniejszy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi po 1 roku pracy 18 dni.
Do końca tego roku normalnym wymiarem czasu pracy jest 42 godzinny tydzień pracy, w przyszłym roku tydzień pracy będzie trwał 41 godzin, a w 2003 r. Tydzień…
… - osoba taka podlega 3 badaniom lekarskim
badania wstępne
okresowe badania lekarskie co 6 miesięcy
kontrolne badania lekarskie - jeżeli pracownik był na chorobowym przez 30 dni
Czas pracy młodocianych
Do 16 roku życia - nie więcej niż 6 godzin dziennie ( nie można zatrudniać go w godzinach nadliczbowych )
Po 16 roku życia - normalny czas pracy
Młodociany ma prawo do urlopu na innych warunkach - nabywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz