Prawo pracownika związane z ustaniem zatrudnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracownika związane z ustaniem zatrudnienia - strona 1 Prawo pracownika związane z ustaniem zatrudnienia - strona 2 Prawo pracownika związane z ustaniem zatrudnienia - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO PRACOWNIKA ZWIĄZANE Z USTANIEM ZATRUDNIENIA Prawo do zaskarżania wadliwych czynności pracodawcy: Pracownik może kwestionować przed sądem oświadczenie woli zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, grupowo lub indywidualnie. W dzisiejszych czasach drogę sądową może występować również urzędnik mianowany i odwołany ze stanowiska ( w zakresie roszczenia odszkodowawczego w związku z odwołaniem, co jest równoważne z wypowiedzeniem umowy o pracę. Za pracownika powództwo może wytoczyć organizacja zakładowa (art. 462 KPC). Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy: W okresie tylko wypowiedzenia przez pracodawcę przysługują pracownikowi dni wolne od wykonywania pracy na poszukiwanie nowej, niezależnie od rodzaju zawartej umowy. Jest to uprawnienie, a nie obowiązek, więc jeśli pracownik wiedział o tym, a nie skorzystał to nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze (nie ma rekompensaty za niewykorzystanie). Zwolnienie przysługuje w okresie co najmniej 2 tygodni wypowiedzenia. Wynosi ono 2 dni robocze-2 tygodnie i miesiąc, 3 dni- w tracie 3 mies. wypowiedzenia (także jak jest skrócone). Sposób wykorzystania zwolnienia jest zależny od stron. Dni mogą być wykorzystane w całości od razu lub stopniowo. Zwolnienia dokonuje pracodawca na wniosek pracownika. Pracownik nie musi uprawdopodobniać faktu poszukiwania pracy. Zwolnienie przysługuje mu także w przypadku nie przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy po dokonaniu przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego. Prawo do świadectwa pracy: W zw. Z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania z urzędu świadectwa pracy. Prawo do odprawy pieniężnej oraz odszkodowania za skrócenie ok. wypowiedzenia: W zw. Z rozwiązaniem stosunku w ramach grupowego lub indywidualnego zwolnienia, pracownikowi przysnuje odprawa w wysokości: 1) za 1 mies wynagrodzenia- pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata 2) za 2 mies. wynagrodzenia-zatrudniony 2-8 lat u danego pracodawcy 3) za 3 mies.-powyżej 8 lat u danego pracodawcy Nie ma przeszkód, aby wysokość odprawy ustalona w umowie o prace lub układzie zbiorowym lub regulaminie wynagrodzenia przewyższała ustawowe. (odprawa nie jest wliczana do podstawy składek za ZUS). Odprawa przysługuje również na mocy porozumienia stron oraz przy umowie wcześniej rozwiązanej na czas ok. lub na czas wykonywania ok. pracy. (nikłe szanse na uzyskanie, bo nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia). Przy ustalaniu okresu zatrudnienia sumuje się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na sposób ustania stosunku i przerwy w pracy. (art. 36§1 1 ). Odprawa przysługuje zawsze tylko w zakładach podległych ustawie o grupowych zwolnieniach, nawet jak ma rentę lub emeryturę, nową pracę etc. Odprawa nie przysługuje pracownikowi:

(…)

… o grupowych zwolnieniach mówi, że w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeśli pracownik zgłosi zamiar pracy u niego w ciągu roku od zwolnienia. (ograniczenie swobody umów). Nie odnosi się do zwolnień grupowych. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika w okresie 15 mies. od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia. Prawo powrotu do pracy jest bezwzględne(orzeczenie sądu). Pracodawca zatrudniając w tym samym kręgu zawodowym powinien zawiadamiać pracowników o tym fakcie. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w ok. 6 mies. od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn z art. (52§1i2…
… w dniu rozwiązania stosunku pracy. (jak skrócenie okresu to od dnia faktycznego). Odprawę ustala się jak przy obliczaniu ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy. Ważne orzecznictwa:
- odprawa przysługuje niezależnie od zasądzonego odszkodowania
- odprawa pieniężna podlega w poczet wynagrodzenia
- odmowa przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy noszących znamiona szykany jak i nieprzyjęcie warunków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz