Prawo patentowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo patentowe-opracowanie - strona 1 Prawo patentowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo patentowe
POJĘCIE PATENTU Patent nie ma definicji ustawowej. Jego zakres przedmiotowy określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowy. Jest to dokument przyznający osobie fizycznej lub prawnej własność wynalazku i prawo wyłącznego z niego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium państwa, w którym udzielono patentu na określony czas. W RP patent wydaje Urząd Patentowy na okres 20 lat, na wniosek autora patentu (od daty dokonania zgłoszenia). Wyróżnia się: a) patent główny - patent udzielony na wynalazek, który nie jest uzupełnieniem lub ulepszeniem innego wynalazku i który może być stosowany samoistnie, b) patent dodatkowy - art. 30 - patent na ulepszenie lub uzupełnienie opatentowanego już wynalazku. Patent dodatkowy można uzyskać do już uzyskanego patentu dodatkowego. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Nie udziela się go na wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym, na odmiany roślin, razy zwierząt, czysto biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt, sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi. 
WYNALAZEK PODLEGAJĄCY OPATENTOWANIU. Zgodnie z art. 24 wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest wynalazek nowy, posiadający poziom wynalazczy i nadający się do przemysłowego stosowania. NOWY - to taki, który nie jest częścią stanu techniki, czyli częścią tego co przed datą, wg której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do powszechnej wiadomości w formie pisemnego lub ustnego opisu, bądź poprzez wystawienie, stosowanie lub ujawnienie w inny sposób - art. 25. Powyższe nie wyłącza możliwości opatentowania wynalazku będącego nowym zastosowaniem substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie. POZIOM WYNALAZCZY - to taki, gdy wynalazek w sposób oczywisty dla znawcy nie wynika ze stanu techniki - art. 26. NADAJĄCY SIĘ DO PRZEMYSŁOWEGO STOSOWANIA - to taki, który może być wykorzystywany w sposób techniczny w jakiejkolwiek działalności przemysłowej - art. 27. Aby wynalazek mógł być poddany opatentowaniu muszą zajść wszystkie trzy przesłanki jednocześnie. TRZY RODZAJE PIERWSZEŃSTWA DO UZYSKANIA PATENTU  Mamy następujące rodzaje pierwszeństwa: a) ZWYKŁE - pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się wg daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie może być także przesłane telefaksem, a oryginał zgłoszenia musi być dostarczony w ciągu 30 dni od daty nadania. Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne to za datę zgłoszenia przyjmuje się datę dostarczenia oryginału - art. 14. Pierwszeństwo do uzyskania patentu prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w RP wg daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w terminie: - art. 14 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz