Prawo państwowe a wewnątrzkościelne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo państwowe a wewnątrzkościelne - strona 1 Prawo państwowe a wewnątrzkościelne - strona 2

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
Prawo państwowe a wewnątrzkościelne Każda władza państwowa realizując swe zadania posługuje się normami prawnymi. Dotyczą one również grup społecznych, skupionych wierzeń religijnych. Sytuacja ta powoduje możliwość powstania konfliktów między unormowaniami państwowymi a wewnętrznym prawem kościołów i związków wyznaniowych. Można wyróżnić 4 teorie, tłumaczące stosunek państwa do prawa wewnętrznych wspólnot religijnych. Teoria pozaprawnej natury - prawa wewnętrznego związków wyznaniowych akcentowała, że prawo może pochodzić jedynie od państwa. Teoria skuteczności prawnej - prawo kanoniczne KK lub prawo wewnętrzne związków wyznaniowych posiada moc obowiązującą w stosunku do wszystkich ludzi. Chociaż teoria ta wyrosła na gruncie KK, nie funkcjonuje obecnie w jego doktrynie. Teoria natury statutowej - prawa wewnętrznego związków wyznaniowych powstała w systemach rozdziału państwa od kościoła. Twórcy tej teorii odmawiają osobowości publicznoprawnej związkom wyznaniowym, uważając je za organizacje lub zrzeszenia prywatne, a ich prawo za statuty tych zrzeszeń. Państwo akceptuje te normy wewnętrzne, o ile nie są one sprzeczne z prawem świeckim. W systemach rozdziału kościoła od państwa relacje norm kanonicznych i świeckich mogą się opierać na następujących zasadach: obojętności, zbieżności, tożsamości, niezgodności lub sprzeczności.
Współcześnie najbardziej rozpowszechniona w państwach kultury zachodniej jest: Teoria recepcji - prawa wewnętrznego związków wyznaniowych przez prawo świeckie. Zgodnie z tą teorią, żadne normy prawa kanonicznego ani jakiegokolwiek związku religijnego nie obowiązują automatycznie na forum państwowym. Mogą jednak w ściśle określonym zakresie uzyskać moc obowiązującą dzięki prawodawczej decyzji kompetentnych władz świeckich. Dzieje się tak często w konsekwencji zawarcia konkordatu lub innego rodzaju umowy między organami państwowymi a przedstawicielami związków wyznaniowych.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy zasady wolności sumienia i wyznania We współczesnym prawniczym pojmowaniu zasady wolności sumienia i wyznania wyróżniamy dwa sposoby rozumienia tego pojęcia. Niektórzy badacze utożsamiają pojęcie sumienia i wyznania - tzw. interpretacja zwężająca - co polega na przypisywaniu obydwu pojęciom tego samego znaczenia. Z kolei inni interpretatorzy prawa rozdzielają pojęcia sumienia i wyznania - tzw. interpretacja rozszerzająca . W tym rozumieniu wolność sumienia obejmuje uprawnienia do wolnego wyboru, kształtowania oraz zmiany nie tylko religii, ale światopoglądu w ogóle. Na wolność sumienia składają się pewne nakazy sugerowane przez wartości, według których jednostka postępuje i które inspirują jej działalność.

(…)

…, praktykach określonej religii indywidualnie, zbiorowo, prywatnie lub publicznie.
Współcześnie w naukach prawnych wyróżnia się trzy podstawowe podmioty posiadające uprawnienia do wolności sumienia i wyznania: jednostkę, rodzinę oraz związek wyznaniowy. Katalogi ich uprawnień różnią się pomiędzy sobą. Ustalają je takie akty prawne, jak konwencja rzymska(1950r.), tzw. katalog praw podstawowych(1981r…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz