Pojęcie zasady wolności sumienia i wyznania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zasady wolności sumienia i wyznania - strona 1 Pojęcie zasady wolności sumienia i wyznania - strona 2 Pojęcie zasady wolności sumienia i wyznania - strona 3

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron.
2.1 Pojęcie zasady wolności sumienia i wyznania 1) koncepcja mniej popularna- utożsamianie wolności sumienia z wolnością wyznania
2) koncepcja oparta na wielu dokumentach- rozróżnia wolność sumienia (cały światopogląd, to co uważamy) i wolność wyznania (uzewnętrznianie przekonań religijnych i ich demonstracja w obrzędach) Ustęp 9 Konwencji rzymskiej z 4.11.1956 r. (Polska ratyfikowała w 1992 r.) „ Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność zmiany sumienia i wyznania, uzewnętrznianie jej indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie” Interpretacja rozszerzająca wolności wyznania: jakakolwiek religia+ ateizm+poglądy areligijne
Interpretacja zwężająca: jakiekolwiek poglądy religijne 2.2 Zakres podmiotowy i przedmiotowy zasady wolności sumienia i wyznania Zakres podmiotowy: wolność sumienia i wyznania przysługuje każdej jednostce niezależnie od miejsca pobytu, zamieszkania czy przynależności państwowej ALE
Jeśli chodzi o osoby małoletnie są 2 odmienne zasady:
Przenosi uprawnienia do decydowania na rodziców lub opiekunów dzieci
Preferowana przez konwencję o ochronie praw dziecka z 1989 r. przyznaje wolność sumienia i wyznania w różnym stopniu dzieciom w wieku 10-18 lat Zakres przedmiotowy nie jest jednolity. Występuje katalog uprawnień jednostki, rodziny i związków wyznaniowych.
Katalog uprawnień jednostkowych: (7)
Prawo do wolności myśli i sumienia
Swoboda wyboru i zmiany religii
Prawo do rezygnacji z wyznawania wszelkiej religii i przyjęcia światopoglądu ateistycznego
Prawo do milczenia (Konstytucja hiszpańska 1978 r.)
Prawo do manifestowania przekonań
Prawo do wstępowania, należenia i występowania z organizacji o charakterze wyznaniowym
Prawo do tworzenia nowych związków wyznaniowych
Katalog uprawnień rodziny
Prawo rodziców do określenia kierunku wychowania światopoglądowego dzieci, pobierania nauki religii
Katalog uprawnień związków wyznaniowych
Religijne:
Prawo do organizowania publicznych obrzędów i uroczystości religijnych, określania ich treści i świadczenia posług na rzecz członków
Prawo do propagowania i krzewienia wiary za pomocą różnych środków przekazu
Prawo do nauczania religii
Prawo do działalności charytatywnej
Prawo do kształcenia duchownych
Organizacyjno-samorządowe:
Prawo do samodzielnego ustalenia swej struktury organizacyjnej
Prawo do określenia warunków przyjmowania i usuwania członków
Prawo do określania praw i obowiązków członków
Prawo do ustanowienia trybu powoływania organów reprezentujących


(…)

… równouprawnienia wszystkich związków wyznaniowych i wyznań.
2.4 Granice zasady wolności sumienia i wyznania
„Wykonanie praw naturalnych każdego człowieka nie ma innych granic niż te, które zmierzają do zapewnienia innym członkom społeczeństwa korzystania z takich samych praw” Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789r.
„Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom…
… się religią państwową zaczęto dyskryminować mniejszości, tj. pogan i heretyków co potwierdzał wydany w Konstantynopolu edykt z 391 roku, który zakazywał kultu pogańskiego na terenie całego cesarstwa; heretykom ograniczano prawa i prześladowano ich.
Średniowiecze - głęboko nietolerancyjne. W Niemczech cesarz Fryderyk II karał śmiercią za odrzucenie wiary chrześcijańskiej. W XIII w. ustanowiono Świętą Inkwizycję która heretyków i bluźnierców karała fizycznie lub karą śmierci (wachlarz kar fizycznych był naprawdę szeroki). Względnie tolerowano żydów i pogan, którzy mieli swoje religie od urodzenia. Krajem tolerancyjnym była Polska- u nas znajdowali schronienie mniejszości tępione w całej Europie. Za tolerancją religijną opowiadali się Marsyliusz z Padwy i Adam Włodkowic (zezwolenie na praktykę religijną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz