Prawo międzynarodowe Publiczne - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe Publiczne - ćwiczenia  - strona 1 Prawo międzynarodowe Publiczne - ćwiczenia  - strona 2 Prawo międzynarodowe Publiczne - ćwiczenia  - strona 3

Fragment notatki:

Prawo międzynarodowe Publiczne
ćwiczenia nr 3
21.10.2009r.
Budowa umowy międzynarodowej nie została określona w konwencji. Umowa międzynarodowa składa się z około 5 części- tytuł, wstęp(preambuła), osnowa(część dyspozytywna), klauzule końcowe, testimonium.
Tytuł: określa nazwę umowy międzynarodowej i skrótowo przedmiot, zakres regulacji. Np. konwencja wiedeńska o prawie traktatów oraz zawiera datę zawarcia traktów i strony. Preambuła: inwokacja. Składa się z 4 części:
Intytulacja, wskazanie organów, które zwierają umowę
Narracja, to wskazanie okoliczności zawarcia umowy
Arenga, wskazanie podstaw polityczno- prawnych regulacji
Komparycja, stwierdzenie pełnomocnictwa i zgodności oświadczeń
Wstęp: nie zawiera norm prawnych. Jest ważne jeśli chodzi o interpretację umowy. Tworzy kontekst w oparciu o który się interpretuje.
Artykuł 31 Ogólna reguła interpretacji
1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w
nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu.
2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami:
a) każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu; w
związku z zawarciem traktatu,
b)każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron przyjęty przez inne strony jako dokument odnoszący się
do traktatu.
3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę:
a) każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postanowień;
b) każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji;
c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami.
4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron.
Osnowa:konkretne normy prawne- od 1do 80 art.
Klauzule końcowe: jest ich mnóstwo, klauzula rozstrzygania sporów- może być sądowa, bądź arbitrażowa np. Traktat o Wspólnocie Europejskiej; klauzula wchodzi w życie po 30 dniach- art 84
Artykuł 84 - Wejście w życie
1. Niniejsza konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu złożenia trzydziestego piątego dokumentu
ratyfikacyjnego lub przystąpienia.
2. Dla każdego państwa ratyfikującego konwencją lub przystępującego do niej po złożeniu trzydziestego piątego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia po złożeniu przez to państwo swego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia.


(…)

… polityka handlowa, czy polityka rybołówstwa- zawiera Wspólnota Europejska, a nie Polska). Zdolność traktatowa jest domniemaniem ( prawne- presumptio iuris i faktyczne presumptio facti; prawne: wzruszalne- presumptio iuris tantum i niewzruszalne- pres ac de iure)
Domniemanie niewinności jest wzruszalne prawne. Sposób realizacji zdolności zależy od państwa, ale problem stanowią państwa federalne…
… zmian), prorogracyjną (sposób przedłużenia), klauzula językowa (który ma tekst autentyczny); depozytariusza (określ depozytariusza; klauzula SI OMNES- konwencja będzie wiązała, ale pod warunkiem, że wszystkie strony będę działać- strony, które podpiszą umowę np. w konwencji haskiej- oznacza to, że ta konwencja będzie działać, jeśli wszystkie strony konfliktu będą członkami konwencji haskiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz