Prawo krajowe.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo krajowe. - strona 1 Prawo krajowe. - strona 2 Prawo krajowe. - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KRAJOWE - SYSTEM ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA Podstawowymi konsekwencjami hierarchizacji aktów normatywnych jest: wymóg zgodności aktów niższego szczebla z aktami wyższego szczebla pod rygorem wadliwości aktu niższego rzędu → możliwość uchylenia lub pominięcia przy orzekaniu, a wyjątkowo nieważność ex tunc aktu niższego szczebla;
wymóg by uchylenie, zmiana, zawieszenie akty danego szczebla było dokonywane jedynie aktem tego samego szczebla lub wyższego;
zakaz normowania pewnych kwestii przez akty poniżej określonego szczebla (tzw. wyłączność ustawy);
zakaz wydawania aktów niższego szczebla bez uprzedniego upoważnienia w akcie wyższego szczebla - akty wykonawcze (rozporządzenie) w odróżnieniu od aktów samoistnych (wynikające z ogólnych kompetencji danego organu do stanowienia prawa, np. ustawy)
Cztery podstawowe szczeble: Szczebel konstytucyjny (konstytucja)
Szczebel umów międzynarodowych , ratyfikowanych w trybie art. 89 ust. 1
Szczebel ustawowy (ustawy i rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy)
Szczebel rozporządzeń akty prawa miejscowego , powszechnie obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły.
Ogłoszenie Warunkiem wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego jest ich ogłoszenie (art. 88 ) i dotyczy też prawa wewnętrznego , co wynika z klauzuli państwa prawnego.
wg ustawy obowiązek niezwłocznego ogłoszenia aktów, a wejście w życie z reguły 14 dni po ogłoszeniu, a wyjątki jeśli wymaga tego ważny interes państwa, a nie stoją temu na przeszkodzie zasady demokratycznego pastwa prawnego (podobnie nadanie mocy wstecznej) Ogłoszenie - zamieszczenie aktu w specjalnym dzienniku urzędowym, zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie (ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawa o umowach międzynarodowych) Trzy centralne ponadresortowe dzienniki wg ustawy : Dz.U. RP , Dz.Urz. RP „Monitor Polski” , Dz.Urz. RP „Monitor Polski B” , wydawane przez premiera, oraz dzienniki resortowe (wydawane przez ministrów) oraz dzienniki wojewódzkie (wydawane przez wojewodów i obejmujące całość aktów prawa miejscowego na danym terenie) Dz.U.: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia, umowy międzynarodowe ratyfikowane, oraz inne akty (orzeczenia TK oraz uchwały RM uchylające rozporządzenia ministra, a także ze względu na szczególnie ważną treść, np. dot. stanów wojny, wyborów itp), akty jednolite, obwieszczenia o sprostowaniu.
Konstytucja wszystkie ogólne cechy ustawy i pewne cechy charakterystyczne dot. szczególnej treści, formy i mocy prawnej.


(…)

… w konstytucji;
Rozporządzenia Prezydenta zgodnie z art. 234 na wniosek RM, kontrasygnata premiera;
tylko podczas stanu wojennego (a nie nadzwyczajnego), jeśli sejm nie może zebrać się na posiedzenie. zakaz zmieniania w tym trybie: konstytucji, ordynacji wyborczych, ustaw o stanach nadzwyczajnych czy wyborze Prezydenta (także dla parlamentu). wydawanie tych rozporządzeń zgodnie z zasadami legalności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz