Konstytucyjna regulacja źródeł prawa i wolności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjna regulacja źródeł prawa i wolności - strona 1 Konstytucyjna regulacja źródeł prawa i wolności - strona 2 Konstytucyjna regulacja źródeł prawa i wolności - strona 3

Fragment notatki:


21.Konstytucyjna regulacja systemu źródeł prawa w RP Podstawowymi konsekwencjami hierarchizacji aktów normatywnych jest: wymóg zgodności aktów niższego szczebla z aktami wyższego szczebla pod rygorem wadliwości aktu niższego rzędu → możliwość uchylenia lub pominięcia przy orzekaniu, a wyjątkowo nieważność ex tunc aktu niższego szczebla;
wymóg by uchylenie, zmiana, zawieszenie akty danego szczebla było dokonywane jedynie aktem tego samego szczebla lub wyższego;
zakaz normowania pewnych kwestii przez akty poniżej określonego szczebla (tzw. wyłączność ustawy);
zakaz wydawania aktów niższego szczebla bez uprzedniego upoważnienia w akcie wyższego szczebla - akty wykonawcze (rozporządzenie) w odróżnieniu od aktów samoistnych (wynikające z ogólnych kompetencji danego organu do stanowienia prawa, np. ustawy) Cztery podstawowe szczeble: Szczebel konstytucyjny (konstytucja)
Szczebel umów międzynarodowych , ratyfikowanych w trybie art. 89 ust. 1
Szczebel ustawowy (ustawy i rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy)
Szczebel rozporządzeń akty prawa miejscowego , powszechnie obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Ogłoszenie Warunkiem wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego jest ich ogłoszenie (art. 88 ) i dotyczy też prawa wewnętrznego , co wynika z klauzuli państwa prawnego.
wg ustawy obowiązek niezwłocznego ogłoszenia aktów, a wejście w życie z reguły 14 dni po ogłoszeniu, a wyjątki jeśli wymaga tego ważny interes państwa, a nie stoją temu na przeszkodzie zasady demokratycznego pastwa prawnego (podobnie nadanie mocy wstecznej) Ogłoszenie - zamieszczenie aktu w specjalnym dzienniku urzędowym, zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie (ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawa o umowach międzynarodowych) Trzy centralne ponadresortowe dzienniki wg ustawy : Dz.U. RP, Dz.Urz. RP „Monitor Polski”, Dz.Urz. RP „Monitor Polski B”, wydawane przez premiera, oraz dzienniki resortowe (wydawane przez ministrów) oraz dzienniki wojewódzkie (wydawane przez wojewodów i obejmujące całość aktów prawa miejscowego na danym terenie) Dz.U.: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia, umowy międzynarodowe ratyfikowane, oraz inne akty (orzeczenia TK oraz uchwały RM uchylające rozporządzenia ministra, a także ze względu na szczególnie ważną treść, np. dot. stanów wojny, wyborów itp), akty jednolite, obwieszczenia o sprostowaniu. Konstytucja wszystkie ogólne cechy ustawy i pewne cechy charakterystyczne dot. szczególnej treści, formy i mocy prawnej.
ustawy konstytucyjne - brak ich w aktualnym systemie źródeł prawa, jedyna ustawa konstytucyjna to zmiana konstytucji, ale nie ustawa uzupełniająca i istniejąca obok tekstu konstytucji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz