Prawo karne skarbowe - Przestępstwo skarbowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4011
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne skarbowe - Przestępstwo skarbowe - strona 1

Fragment notatki:

doc. Charakteryzuje zagadnienia związane z kodeksem karnym skarbowym: specyfika KKS, podstawowa funkcja KKS, instytucje KKS. Definiuje ponadto takie terminy jak: wykroczenie skarbowe, próg ustawowy, oraz kontratypy. W notatce zostały również wskazane elementy wspólne przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego. Dodatkowo wyróżniono: formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa i wykroczenia skarbowego. W notatce zostały też opisane okoliczności wyłączające bezprawność i winę. Został również przedstawiony i omówiony system kar przewidzianych w KKS oraz katalog środków karnych.

PRAWO KARNE SKARBOWE
KKS - to ustawa z 1999r.
KKS składa się z 3 zasadniczych części stanowiących kolejno odpowiedniki: KK, KPK, KKW, czyli reguluje kwestie materialno-prawne, kwestie procesowe, kwestie związane z wykonaniem orzeczonej kary.
Pomimo, że ustawodawca zatytułował KKS w ten sposób ustawa ta nie reguluje w pełni kompletnych wszystkich kwestii związanych z odpowiedzialnością za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, nie reguluje samodzielnie. W każdym z 3 działów składających się na ten kodeks ustawodawca posłużył się techniką odesłania od odpowiedniego stosowania przepisów odpowiednich KK w I dziele i KPK w II dziale oraz KKW w III dziele. Technika odesłania w I dziale jest inna niż technika odesłania w II i III dziale. W I dziale art. 20 co do zasady wyłącza stosowanie przepisów KK jednak już w § 2 tegoż przepisu wskazuje około 50 przepisów części ogólnej KK, które jednak znajdują tutaj odpowiednie zastosowanie. W art. 113 kodeks ten generalnie odsyła do odpowiedniego postępowania KPK chyba, że dana kwestia uregulowana jest samodzielnie w KKS i taka sama technika zawarta jest w art. 179 KKS w odniesieniu do przepisów wykonawczych. W części procesowej i wykonawczej KKS określony jest katalog odrębności w stosunku do przepisów KPK i KKW. Specyfiką KKS jest to, że pokrzywdzonym, czynem karalnym z zakresu KKS bezpośrednio jest Skarb Państwa albo j.s.t. uprawniona do uzyskania podatku (podatek lokalny).
Podstawową funkcją KKS jest funkcja wydobywcza. Nie ma ona na celu szczególnie surowej represji lecz przede wszystkim zabezpieczenie interesu finansowego SP lub j.s.t. Instytucje KKS mające realizować funkcję wydobywczą
Czynny żal
Polega na przyznaniu się do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego przy czym w KKS motywacja sprawcy jest obojętna. Warunki są następujące:
--- samodenucjacja (doniesienie na siebie samego)
--- denucjacja innych, jeśli przestępstwo lub wykroczenie skarbowe było popełnione wspólnie z inna osobą
--- ujawnienie istotnych okoliczności popełnienia przestępstwa
--- uiszczenie całej należności publiczno - prawnej w terminie określonym przez organ prowadzący postępowanie w sprawie, przy czym ten żal ma być realny, możliwe rozłożenie należności na raty.
Spóźniony jest późny żal gdy został zgłoszony wtedy gdy trwa już kontrola u sprawcy oraz wtedy, gdy organ miał już wiedzę o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, którego dotyczy czynny żal. Ta wiedza ma być wiedza udokumentowaną. W wyniku czynnego żalu uchylona zostaje karalność popełnionego przestępstwa Lu wykroczenia skarbowego czyli sprawca nie podlega za nie karze. Dobrowolne oddanie się odpowiedzialności
Jest to instytucja konsensualna czyli oparta na porozumieniu karno - procesowym. Była znana już poprzedniej ustawie karno - skarbowej z '71. polega na tym, że po negocjacjach prowadzonych pomiędzy sprawcą a organem prowadzącym postępowanie przygotowa

(…)

… się od działania. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe z zaniechania może popełnić nie każdy tylko taka osoba, która znajduje się w pozycji gwaranta tj. taka na której ciąży ustawowy obowiązek niedopuszczenia są wystąpienia skutków przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.
Wina takiej osoby (może wystąpić jako umyślność bądź nieumyślność) Umyślność zakłada istnienie zamiaru popełnienia przestępstwa, a zamiar ten może wystąpić w 2 postaciach:
--- jako zamiar bezpośredni, kiedy ktoś chce popełnić przestępstwo (w celu)
--- to zamiar ewentualny. To sytuacja, kiedy sprawca nie chce popełnić przestępstwa, przewiduje jednak, że jego zachowanie może doprowadzić do przestępstwa i na to się godzi.
Nieumyślność to naruszenie reguł ostrożności wymaganych w relacjach danego rodzaju. Prawie wszystkie przestępstwa określone w KKS wymagają umyślności. Nieumyślne są rzadko np. nieumyślne przestępstwo celne, paserstwo dewizowe. Odpowiedzialność w KKS jest oparta prawie wyłącznie na umyślności działania. Granica wieku od którego zależy możliwość popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego to lat 17 w chwili popełnienia czynu. Społeczna szkodliwość czynu
Po to aby można mówić o przestępstwie lub wykroczeniu skarbowego, czyn…
… także za usiłowanie. Przygotowanie natomiast w przypadku przestępstwa skarbowego wchodzi w grę wtedy tylko, gdy wyraźny przepis ustawy przewiduje taką możliwość np. przygotowanie do fałszerstwa akcyzowego. Formy zjawiskowe przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego
Sprawstwo jako jednosprawstwo albo wielosprawstwo przy czym odmianą wielosprawstwa są --- współsprawstwo. Współpraca zakłada działanie wielu osób…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz