PRAWO KARNE - Proces karny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRAWO KARNE - Proces karny - strona 1 PRAWO KARNE - Proces karny - strona 2 PRAWO KARNE - Proces karny - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KARNE  Prawo karne materialne  – zespół norm prawnych określających  czyny społecznie szkodliwe , zwane  przestępstwami,  zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary, środki karne i zabezpieczające stosowane wobec ich  sprawców.  Źródła prawa karnego:  1. Karne materialne:  Konstytucja RP (z 2.04.1997)  Ustawa kodeks karny (z 6.06.1997 : część ogólna, część szczególna, część wojskowa)  Ratyfikowane umowy międzynarodowe  Tylko ustawa może zabraniać pod groźbą kary (rozporządzenie nie!)  2. Karne procesowe (zespół przepisów prawnych normujących postępowanie w sprawach o  czyny  zabronione przez prawo karne materialne):  Konstytucja RP  -ustawa kodeks postępowania karnego  -inne ustawy (ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich)  -umowy międzynarodowe  -rozporządzenia  3. Karne wykonawcze (zespół przepisów normujących wykonywanie kar, środków karnych i  zabezpieczających  oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych):  Ustawa kodeks karny wykonawczy  Funkcje prawa karnego materialnego:   Ochronna –  ochrona dóbr, mających istotne znaczenie dla rozwoju jednostki i funkcjonowania  społeczeństwa, przed atakami osób naruszających normy karne;   Gwarancyjna –  ma zabezpieczać jednostkę przed ingerencją w jej prawa przez władze pod  pretekstem wykonywania funkcji ochronnej;   Sprawiedliwościowa -  zaspokojenie poczucia sprawiedliwości i osoby pokrzywdzonej, i tzw.  społecznego poczucia sprawiedliwości   Kompensacyjna –  kompensowanie strat wyrządzonych przez sprawcę; uszczerbek w majątku  trzeba  zwrócić, wyrównać stan majątku   Prewencyjno – wychowawcza –  w społeczeństwie buduje się świadomość, że każde przestępstwo  zostanie ukarane  PROCES KARNY –  zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest wykrycie  przestępstwa i jego  sprawcy, osądzenie go za to przestępstwo i ewentualne wykonanie kary lub środków karnych oraz  środków  zabezpieczających.  ŚRODKI KARNE –  dodatkowa dolegliwość wymierzana sprawcy przestępstwa lub wykroczenia  obok/zamiast kary. Są  to m.in. pozbawienie praw publicznych, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej,  zakaz prowadzenia  pojazdów, świadczenie pieniężne, wydalenie z zawodowej służby wojskowej, podanie wyroku do  publicznej  wiadomości, itd.  WIEK SPRAWCY – 17 LAT – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA (ISTOTNY MOMENT POPEŁNIENIA CZYNU)  WIEK SPRAWCY – 15 LAT – MOŻE ODPOWIADAĆ JAK OSOBA DOROSŁA ZA OKREŚLONE W KODEKSIE  PRZESTĘPSTWA,  NP. ZABÓJSTWO (SĄD MOŻE WYMIERZYĆ 2/3 GÓRNEJ GRANICY KARY; SĄD MOŻE ZASTOSOWAĆ  NADZWYCZAJNE 

(…)

… środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.
Karalność usiłowania:
Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Czynny żal – nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł
skutkowi
stanowiącemu znamię przestępstwa.
Skuteczny czynny żal – dobrowolne odstąpienie od dokonania – uchylenie karalności
Nieskuteczny czynny żal – możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary.
Usiłowanie nieudolne – nadzwyczajne złagodzenie kary, odstąpienie od jej wymierzenia.
3. Dokonanie – zostały zrealizowane wszystkie znamiona
b) Formy zjawiskowe –
1. Podżeganie – nakłanianie drugiej osoby do popełnienia czynu zabronionego, chcąc…
… zagrożenia przewidzianego za przestępstwo
Wyjątki: pomocnictwo – możliwe jest nadzwyczajne złagodzenie kary
Bezskuteczne pomocnictwo lub podżeganie – możliwe jest nadzwyczajne złagodzenie kary lub
odstąpienie
od jej wymierzenia.
Dobrowolne zapobieżenie dokonania czynu zabronionego – skuteczne – niekaralne; nieskuteczne

nadzwyczajne złagodzenie kary.
3. Współsprawstwo - kilka osób wspólnie popełnia…
… 2/3 GÓRNEJ GRANICY KARY; SĄD MOŻE ZASTOSOWAĆ
NADZWYCZAJNE
ZŁAGODZENIE KARY)
WIEK SPRAWCY – OD 13 ROKU ŻYCIA – ZAKŁAD POPRAWCZY
WYKROCZENIE – to czyny karalne o mniejszej społecznej szkodliwości – nie będące
przestępstwami.
Budowa kodeksu karnego:
1. Część ogólna:
Zasady odpowiedzialności za przestępstwo
Formy popełnienia
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność
System kar i środków karnych…
… bankowe, prawo własności przemysłowej, ustawa o prawie
autorskim i
prawach pokrewnych, prawo przewozowe, prawo konsumenckie
Rozporządzenia : rozporządzenie Rady Ministrów (z dnia 4.12.2008) w sprawie określenia
wysokości odsetek
ustawowych
Prawo Unijne : np. w zakresie ochrony praw konsumenta
ZOBOWIĄZANIE – rodzaj stosunku cywilnoprawnego, którego podmiotami są wierzyciel
(uprawniony) i dłużnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz