Prawo karne - dowody - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne - dowody - omówienie  - strona 1 Prawo karne - dowody - omówienie  - strona 2 Prawo karne - dowody - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

19. Dowody - definicja Art. 167 kpk- Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.
Art. 168- FAKTY POWSZECHNIE ZNANE NIE WYMAGAJĄ DOWODU. To samo dotyczy faktów znanych z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę stron. CIĘZAR POWODU- powinność udowodnienia ze względu na własny interes prawny. Strony w procesie we własnym interesie powinny dochodzić prawdy swych stwierdzeń. Obowiązek dowodzenia-powinność udowodnienia ze względu na cudzy interes prawny (np. obowiązek adwokata- dowodzenie na korzyść oskarżonego). Ocena dowodów-dyrektywa, względem, której organy procesowe w ocenie dowodów kierują się swoim przekonaniem nieskrępowanym ustawowymi regułami oceny, ukształtowanym pod wpływem wskazań wiedzy, doświadczeń i zasad logicznego rozumowania. POJĘCIE DOWODU jest przedmiotem licznych kontrowersji. Konkurują tu ze sobą dwa rozumienia dowodu w znaczeniu: -źródła dowodu- osoba lub rzec; od której pochodzi dowód (środek dowodowy). Rzecz należy tu rozumieć w sensie najszerszym, a więc i nieruchomość, a nawet zwłoki.
-środka dowodowego-nośnik informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu, np. wyjaśnienie oskarżonego, zeznanie świadka, a także cechy charakterystyczne dowodu. Dowodem nie jest więc broń znaleziona u podejrzanego, ale wszystkie te jej cechy, które wskazują na czyn i jego sprawcę.
- źródła dowodowe OSOBOWE ŹRÓDŁA DOWODOWE - należą do nich: OSKARZONY - dostarcza on środek dowodowy w postaci wyjaśnień, SWIADEK - dostarcza zeznań, BIEGŁY - dostarcza opinii, OSOBA PODDANA OGLĘDZINOM LUB BADANIOM CIAŁA - dostarcza cech charakterystycznych ciała lub organizmu z punktu widzenia kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego. ZAWODOWY KURATOR SĄDOWY - dostarcza on wyniki wywiadu środowiskowego.
Wyjaśnienia oskarżonego: Art. 175* 1 Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć. *2 Obecny przy czynnościach dowodowych oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia, co do każdego dowodu. świadkowie: Art., 177* 1 Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania
2 Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu. Art. 178 Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 1) obrońcy, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę 2) duchownego, co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi Art. 179 *I Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej mogą być przesłuchane, co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, tylko po zwolnieniu tych osób od obowiązku zachowania tajemnicy przez uprawniony organ przełożony.

(…)

… niecierpiących zwłoki- także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu. Art 219* 1 W celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują. *2 W tym samym celu można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów. Art. 220* I Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu łub prokuratora Policja, a w wyp. wskazanych w ustawie także inny organ. Kontrola i utrwalanie rozmów Art. 237* 1 Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę…
…, handlu ludźmi, * uprowadzenia osoby, • narażenia na niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy, • wymuszania okupu. • rozboju, • zamachu na niepodległość państwa, • szpiegostwa lub ujawnienia tajemnicy państwowej, gromadzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych, • fałszowania pieniędzy, • handlu narkotykami, • zorganizowanej grupy przestępczej. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne w stos do osoby podejrzanej, oskarżonego oraz w stos do pokrzywdzonego lub innej osoby, z którą może się kontaktować oskarżony, albo, która może mieć związek ze sprawcą albo z grożącym przestępstwem. …
…, a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza, W miarę możliwości z zakresu medycyny sądowej. W wypadkach niecierpiących zwłoki oględzin dokonuje Policja, z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora. *3 Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znalezienia. Art. 211 W celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można przeprowadzić, w drodze eksperymentu procesowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz