Prawo karne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne  - strona 1 Prawo karne  - strona 2 Prawo karne  - strona 3

Fragment notatki:Prawo karne
Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub
występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.
Elementy przestępstwa:
a) czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa
b) bezprawność
c) wina
d) społeczna szkodliwość czynu
Przestępstwa to: a) zbrodnie (czyn z dolną granicą zagrożenia ustawowego karą co najmniej 3 lat pozbawienia
wolności)
b) występki (czyn zagrożony karą co najmniej miesiąca pozbawienia wolności, karą ograniczenia wolności lub
grzywną powyżej 30 stawek dziennych).

Art. 6.
§ 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał
lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.
§ 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał
lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący
znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy
miał nastąpić.
Art. 7.
§ 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas
nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.
§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek
dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą
miesiąc.
Art. 8.
Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie,
jeżeli ustawa tak stanowi.
Art. 9.
§ 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia,
to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia,
na to się godzi.

PRAWO KARNE
Prawo karne
Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub
występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.
Elementy przestępstwa:
a) czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa
b) bezprawność
c) wina
d) społeczna szkodliwość czynu
Przestępstwa to: a) zbrodnie (czyn z dolną granicą zagrożenia ustawowego karą co najmniej 3 lat pozbawienia
wolności)
b) występki (czyn zagrożony karą co najmniej miesiąca pozbawienia wolności, karą ograniczenia wolności lub
grzywną powyżej 30 stawek dziennych).
Czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary
o aresztu,
o ograniczenia wolności,
o grzywny do 5.000 złotych
o nagany
to wykroczenia
Zasady prawa karnego:
1. Odpowiedzialność karna za czyn (penalizowanie tylko zachowań, wywierających skutki zewnętrzne.)
2. Winy. Postawić zarzut można wtedy kiedy sprawcy czynu działał z zamiarem i rozeznaniem
popełnianego przestępstwa. a contrario art. 1 § 3 k.k.
3. Odpowiedzialności indywidualnej i osobistej. Nie można przejąć odpowiedzialności „ za kogoś”
(osobiste); tak samo jak wpływ postępowania innych osób na dokonanie czynu karalnego nie może
wpływać na wymiar kary innych osób ( indywidualizacja kary)
4. Humanitaryzmu - kara obok swoich podstawowych funkcji prewencji i represji musi uwzględniać
zasadę poszanowania życia ludzkiego jako dobra nadrzędnego. Dlatego kary i środki karne musza
uwzględniać potrzebę zachowania godności ludzkiej i jego dóbr osobistych a także nie mogą one
okrutne, ani wyrządzać zbędnych dolegliwości.
5. Nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez ustawy. Wymóg istnienia kary w formie
normatywnej (ustawa i inne akty wydane na podstawie przepisów ustawowych blankietowych)
Podział przes

(…)

…. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia,
kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia
wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo
zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności, nie może przekroczyć 15 lat pozbawienia
wolności.
Art. 39.
Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych,
2) zakaz zajmowania określonego…
… wiadomości.
Art. 54.
§ 1. Wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede
wszystkim tym, aby sprawcę wychować.
§ 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat,
nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności
Art. 64.
§ 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności
popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6…
… własności.
Art. 148.
§ 1. Kto zabija człowieka,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną
osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca za©
bójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z
pełnieniem…
… zadość
obowiązkowi albo od chwili, w której na sprawcy obowiązek przestał ciążyć.
Art. 105.
§ 1. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości
i przestępstw wojennych.
§ 2. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa:
zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub
pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym…
…) Nie podleganie karze:
- ukrywanie sprawcy przestępstwa przez osobę najbliższą
- czynny żal
- złożenie fałszywego zeznania w obawie przed odpowiedzialnością karną
2) Abolicja (depenalizacja określonych „przestępstw”); amnestia (darowanie wykonania, odbycia kary)
3) Odstąpienie od wymierzenia kary
4) Warunkowe umorzenie postępowania karnego art. 66 k.k..
Powrót do przestępstwa
Recydywa specjalna (art. 64 § 1…
… zabronionego. Tu konieczny zamiar bezpośredni.
Pomocnictwo - ułatwienie innej osobie popełnienia tego przestępstwa (fizyczne lub psychiczne).
Oboje odpowiadają w granicach sprawstwa! Jeżeli usiłowanie - tylko za usiłowanie. Może być popełniony tylko
umyślnie.
Prowokator - nakłania do popełnienia przestępstwa w celu skierowania postępowania karnego przeciw osobie
sprowokowanej. Nie może poczynić „czynnego żalu…
… lub organy Straży Granicznej w sprawach z art. 264 § 2 k.k. i 277 k.k.),
wnoszące akt oskarżenia do sądu a następnie akty te popierają w trakcie postępowania sądowego
4. Pokrzywdzony - ofiara przestępstwa
5. Oskarżyciel prywatny - jeżeli przestępstwo jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Legitymację ma
pokrzywdzony (w razie jego śmierci oskarżenie prywatne może wszcząć osoba najbliższa w rozumieniu
art. 115…
… kasacja do SN.
Sądem 1 instancji jest:
a) sąd rejonowy - co do zasady
b) sąd grodzki - na mocy przepisu szczególnego
c) sąd okręgowy - zbrodnie; niektóre występki (np. rozdział XVI i XVII k.k.)
Sąd okręgowy rozpatruje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji przez sąd
rejonowy oraz inne sprawy przekazane przez ustawę
Sąd apelacyjny - rozpatruje środki odwoławcze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz